14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 45

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 45

§45 Syn og skøn
Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København.

•••

Stk. 2 Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af

  • 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,

  • 2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet),

  • 3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,

  • 4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden og

  • 5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.

•••

Stk. 3 Der udmeldes i almindelighed een skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske.

•••

Stk. 4 Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand.

•••

Stk. 5 Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar.

•••

Stk. 6 Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

•••

Stk. 7 For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

•••
profile photo
Profilside