14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 47

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 47

§47 Voldgift
Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige.

•••

Stk. 2 Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.

•••

Stk. 3 Klageskriftet skal indeholde:

  • 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,

  • 2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og

  • 3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt.

•••

Stk. 4 Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som voldgiftsrettens formand.

•••

Stk. 5 Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.

•••

Stk. 6 Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem.

•••

Stk. 7 For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift.

•••

Stk. 8 Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

•••
profile photo
Profilside