14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 25

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt til enhver tid mod behørig legitimation, uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i registreringspligtige virksomheder og efterse virksomhedens varebeholdning, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

•••

Stk. 2 Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved de i stk. 1 nævnte eftersyn.

•••

Stk. 3 Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand ved kontrollens gennemførelse. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler herom.

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt importeres eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

•••

Stk. 5 I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

•••
profile photo
Profilside