Højesterets beslutning af 20. april 2021 i sag 95/2020

Info

Resumé:

De vejledende salærtakster i Grønland om supplerende rejsesalær kunne ikke udstrækkes til at gælde for visse tjenesterejser


Sagerne angik navnlig, om en forsvarer efter de grønlandske regler er berettiget til supplerende rejsesalær i forbindelse med en tjenesterejse, når rejsen planlægges af politiet med henblik på efterforskningsskridt.


To forsvarere var i to uafhængige sager beskikket for personer mistænkt for overgreb mod børn. Som led i efterforskningen skulle forsvarerne være til stede under videoafhøringerne, som blev arrangeret af politiet, der også arrangerede en tjenesterejse i hver af sagerne med deltagelse af bl.a. forsvarerne til byerne, hvor børnene boede. 


Efterfølgende anmodede forsvarerne om supplerende rejsesalær efter de grønlandske salærtakster. 


Højesteret lagde til grund, at salæret i sagerne var fastsat i overensstemmelse med de vejledende takster for Grønlands domstole og fastslog, at det supplerende rejsesalær ikke kunne udstrækkes til tilfælde som de foreliggende. Der var derudover ikke grundlag for at forhøje det tilkendte salær.

Grønlands Landsret var nået til samme resultat.