Højesterets kendelse af 03. juni 2021 i sag BS-22708/2020-HJR

Info

Resumé:

Boligretten havde med rette afvist en betalingspåstand, der angik en tvist, som forinden kunne være blevet behandlet i huslejenævnet


Sagen udsprang af, at A havde lejet et parcelhus af B. Ifølge A var huset uegnet til beboelse fra indflytningen den 1. juni 2017 og frem til den 7. november 2018. A indbragte en sag for huslejenævnet, hvor A bl.a. krævede lejenedsættelse fra indflytningsdagen den 1. juni 2017. Huslejenævnet gav ikke A medhold heri.


Senere indgav A ved boligretten stævning mod B med i alt fem delpåstande. En af delpåstandene var, at B til A skulle betale 113.633,33 kr., hvilket svarede til huslejen for perioden fra den 1. juni 2017 og frem til den 7. november 2018. Boligretten afviste hele sagen, herunder betalingspåstanden.

Højesteret fandt, at boligretten med rette havde afvist betalingspåstanden. Herved lagde Højesteret vægt på, at betalingspåstanden angik en tvist, der inden sagsanlægget kunne være blevet behandlet i huslejenævnet, nemlig om det lejede var mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse. Det blev også tillagt vægt, at A inden sagsanlægget ved boligretten i huslejenævnet havde rejst et krav, der i det væsentlige svarede til det krav, som betalingspåstanden i boligretten angik, og at det for Højesteret var ubestridt, at de fire øvrige delpåstande kunne afvises fra behandling i boligretten.


Landsretten var kommet til samme resultat.