14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktivloven § 109

Lov om aktiv socialpolitik paragraf 109

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§109 Regulering m.v.
En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 4 de beløb, der er nævnt i

 • 1) § 27, stk. 2, om et støttebeløb til familier med børn under 18 år og

 • 2) § 85 a om efterlevelseshjælp.

•••

Stk. 2 En gang årligt den 1. januar reguleres med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og med det fradrag, der følger af stk. 4, de beløb, der er nævnt i

 • 1) § 12, stk. 3, og §§ 22-26 om hjælp til forsørgelse,

 • 2) § 13 f, stk. 15, om omregningssatsen ved ordinært og ustøttet arbejde uden fastsat arbejdstid,

 • 3) § 13 g, stk. 1, om nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder,

 • 4) § 25 b, stk. 1-5, om de øvre grænser for den samlede hjælp,

 • 5) § 26, stk. 5, 7 og 8, om beregning af hjælp til ægtepar, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder,

 • 6) § 30 om indtægtsfradrag for ægtepar omfattet af § 26, stk. 3,

 • 7) § 31 om fradrag for arbejdsindtægter m.v.,

 • 8) § 35, stk. 4, om sanktionssatser og §§ 42 og 43 om sanktioner ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet,

 • 9) § 68 og § 69 j, stk. 2 og 4, om ressourceforløbsydelse og § 71 om revalideringsydelse,

 • 10) § 68 a, stk. 3, og § 69 j, stk. 10, om fradrag for arbejdsindtægter i ressourceforløbsydelse,

 • 11) § 69 d, stk. 2 og 3, om nedsættelse af hjælpen efter § 68 og § 69 o, stk. 2 og 3, om nedsættelse af hjælpen efter § 69 j,

 • 12) § 79, stk. 3, om mindstebeløb for ATP-beregning og

 • 13) § 96 a om fradrag for beløb til dækning af forskudsvis udbetalt børnebidrag.

•••

Stk. 3 Niveauet for det beløb, som fremgår af § 68 a, stk. 2, § 69 j, stk. 9, og § 74 d, stk. 3, 1. pkt., reguleres efter § 189 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 4 For finansårene 2020-2023 fradrages reguleringen efter stk. 1 og 2 med procentsatsen 0,75 for de beløb, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2, nr. 1-6 og 8-13. Ved den årlige regulering af sanktionssatserne nævnt i § 35, stk. 4, jf. stk. 1, nr. 8, afrundes de regulerede beløb til nærmeste hele beløb deleligt med 50.

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen af de regulerede beløb.

•••
profile photo
Profilside