14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktivloven § 71

Lov om aktiv socialpolitik paragraf 71

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§71 For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på 18.878 kr. (2019-niveau).

•••

Stk. 2 For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb, jf. dog stk. 4, på

  • 1) 18.878 kr. (2019-niveau), når personen forsørger eget barn i hjemmet,

  • 2) 15.180 kr. (2019-niveau), når personen er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke hjemmeboende børn,

  • 3) 11.243 kr. (2019-niveau), når personen er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn,

  • 4) 7.363 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

  • 5) 3.553 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre,

  • 6) 11.423 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge,

  • 7) 15.180 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose eller emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikke hjemmeboende børn, og

  • 8) 11.423 kr. (2019-niveau), når personen er under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7.

•••

Stk. 3 En person under 25 år, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager revalideringsydelse efter satserne i stk. 2, nr. 4 eller 5, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Revalideringsydelsen inklusive tillæg kan pr. måned højst udgøre 15.180 kr. (2019-niveau).

•••

Stk. 4 Har personer omfattet af stk. 2, nr. 2-8, i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, haft indtægter, jf. §§ 72 og 73, der gennemsnitligt overstiger 18.878 kr. (2019-niveau) pr. måned, udgør revalideringsydelsen 18.878 kr. (2019-niveau).

•••

Stk. 5 For revalidender, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, erstatter denne ydelse revalideringsydelsen.

•••

Stk. 6 Revalidenden bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering.

•••
profile photo
Profilside