14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdstidsloven § 8a

Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren paragraf 8a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdstidsloven og bygger på lov nr. 395 af 01. juni 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8a Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov og en eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love. Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

•••

Stk. 2 Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører en af overtrædelserne idømmelse af frihedsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen. Det samme gælder, såfremt nogen ved en eller flere handlinger har overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov og en eller flere andre love og overtrædelsen af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf medfører bødestraf og overtrædelsen af den eller de andre love medfører frihedsstraf.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

•••

Stk. 4 Bøde efter stk. 1 og 2 udmåles dog kun, i det omfang den sammenlagt med en samtidig udmålt bøde vedrørende samme kontrolperiode efter færdselslovens § 118 a, stk. 5, 1. og 2. pkt., ikke overstiger bødeloftet nævnt i § 118 a, stk. 5, 3. og 4. pkt., medmindre § 118 a, stk. 5, 5. pkt., finder anvendelse.

•••
profile photo
Profilside