14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivloven § 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. September 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Kulturministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Datatilsynet regler om vilkår for brugen af oplysninger af den art, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Arkivbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 De myndigheder, der er nævnt i §§ 31-35, kan i forbindelse med imødekommelse af ansøgninger om arkivadgang eller begæringer om indsigt fastsætte særlige vilkår for benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier.

•••

Stk. 3 Vilkår fastsættes på grundlag af

  • 1) karakteren af de oplysninger, der gives adgang til, samt

  • 2) det formål, der angives for benyttelsen, jf. § 30, stk. 2.

•••

Stk. 4 Som vilkår kan bl.a. fastsættes,

  • 1) at oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold ikke viderebringes,

  • 2) at der ikke rettes henvendelse til personer, der er nævnt i det materiale, der gives adgang til, eller til disses pårørende,

  • 3) at dokumenter m.v. ikke gengives i deres helhed, samt

  • 4) at der ikke foretages kopiering.

•••

Stk. 5 I tilfælde, hvor karakteren af de oplysninger, der gives adgang til, og det formål, der tilsigtes, tilsiger dette, kan der fastsættes andre vilkår.

•••

Stk. 6 I tilfælde, hvor der fastsættes særlige vilkår, jf. stk. 2, skal benytteren afgive erklæring om at ville overholde de fastsatte vilkår.

•••

Stk. 7 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om benyttelse af offentlige arkivalier. Arkivbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside