14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 17s

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 17s

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17s Arbejdsmarkedets Tillægspension modtager bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af følgende ydelser:

•••

Stk. 2 Indbetales bidrag ikke rettidigt til Arbejdsmarkedets Tillægspension, finder reglerne i § 17, stk. 2, 3 og 6, tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Bidrag efter stk. 1 fradrages et beløb efter reglerne i § 16, inden bidraget anvendes til erhvervelse af ret til pension efter reglerne i § 8 c.

•••

Stk. 4 Bidrag efter stk. 1 administreres og forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige formue.

•••

Stk. 5 Pension med tillæg af bonuspension udbetales efter reglerne i §§ 9, 9 a og 10, når medlemmet når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

•••

Stk. 6 For bidrag efter stk. 1 optjenes ret til udbetaling af ydelser ved dødsfald efter §§ 14 b og 14 e. Bidrag indbetalt på baggrund af indberetning i henhold til stk. 1 omregnes til årsbidrag, jf. § 15, stk. 1, og sammenlægges med antallet af eventuelle tidligere indbetalte årsbidrag, jf. § 15, indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i § 8 c. Det samlede udregnede årsbidrag anvendes til opfyldelse af kravet om indbetaling af to årsbidrag i § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3. Kravet om medlemskab i 2 år, jf. § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3, regnes fra det tidligste tidspunkt efter den 1. januar 2002, hvor der enten er indbetalt bidrag til ATP Livslang Pension eller til den obligatoriske pensionsordning.

•••

Stk. 7 Finanstilsynet fører tilsyn med bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning efter samme regler og inden for de samme områder, som gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. kapitel 9.

•••

Stk. 8 I det omfang Finanstilsynet er tillagt beføjelser eller bemyndigelser over for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter denne lov, gælder de samme beføjelser og bemyndigelser i forhold til bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning.

•••
profile photo
Profilside