14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 2a

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 2a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2a Medlemmer af en arbejdsløshedskasse omfattes af ordningen under arbejdsløshed, hvis de er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller artikel 64 eller 65 i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Endvidere omfattes medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 2 Lønmodtagere omfattes af ordningen under arbejdsfravær, hvis de er berettiget til dagpenge efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Det samme gælder ledige, som ville være omfattet af stk. 1, hvis det dagpengeberettigende forhold ikke havde foreligget.

•••

Stk. 3 Lønmodtagere i beskæftigelse omfattes af ordningen under deltagelse i uddannelse, der berettiger til godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvis de modtager løn fra en arbejdsgiver eller får udbetalt godtgørelse.

•••

Stk. 4 Lønmodtagere, som modtager tilskud fra kommunen under ansættelse i fleksjob, jf. §§ 123-125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, omfattes af ordningen.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr 1110 af 10/10/2014) er der ved en fejl udeladt "§§" før "23, 25, 52..." i denne bestemmelse.

Stk. 5 Personer, der modtager ydelser i henhold til §§ 23, 25, 68, 69 j, 71 og 74 a i lov om aktiv socialpolitik samt §§ 42, 43 og 66 a i lov om social service, omfattes af ordningen.

•••

Stk. 6 Personer, der modtager pension i henhold til §§ 16, 26 a eller 26 g i lov om social pension, omfattes af ordningen.

•••
profile photo
Profilside