14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsudligningsloven § 10

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsudligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Har arbejdsgiveren eller udøveren af selvstændig erhvervsvirksomhed givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetaling af refusion eller kompensation, bortfalder refusionen eller kompensationen helt eller delvis, og den uberettiget udbetalte refusion eller kompensation skal tilbagebetales. Har de afgivne oplysninger betydning for beregning af bidragets størrelse, kan det manglende eller for lidt indbetalte beløb kræves efterbetalt.

•••

Stk. 2 Har en arbejdsgiver eller en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed modtaget henholdsvis refusion eller kompensation for en længere periode, end den pågældende er berettiget til efter § 3 c, skal den pågældende tilbagebetale refusionen eller kompensationen for den periode, som den pågældende ikke var berettiget til efter § 3 c.

•••

Stk. 3 Der er udpantningsret for de i stk. 1 og 2 og §§ 4 og 4 a nævnte beløb og renter heraf. De i stk. 1 og 2 og §§ 4 og 4 a nævnte beløb og renter heraf tvangsfuldbyrdes efter reglerne i retsplejelovens kapitel 45-55.

•••

Stk. 4 Der kan gives henstand med indbetaling og eftergivelse af det i §§ 4 eller 4 a nævnte beløb og renter heraf.

•••

Stk. 5 Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren eller udøveren af selvstændig erhvervsvirksomhed fra forfaldsdatoen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.

•••
profile photo
Profilside