14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

BBR-loven § 9

Lov om bygnings- og boligregistrering paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bbr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 797 af 06. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 I sager om overtrædelse af § 4, stk. 1, samt overtrædelser af forskrifter udstedt i henhold til loven, kan kommunen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt vedkommende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en bøde, der er angivet i tilkendegivelsen på højst 5.000 kr.

•••

Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

•••

Stk. 4 Provenuet fra vedtagne bødeforlæg efter stk. 1 fordeles efter skatteministerens nærmere bestemmelser mellem staten og den pågældende kommune.

•••
profile photo
Profilside