14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 593 af 31. maj 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner eller grupper omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Den årlige rapportering, jf. § 283, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal udover reglerne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§2 Den offentlige rapports opbygning og indhold
Udover reglerne i artikel 290-303 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) finder §§ 3-6 anvendelse for den rapport om solvens og finansiel situation, som gruppe 1-forsikringsselskaberne skal offentliggøre.

§3 Oplysningerne i rapporten kan medtages i fuldstændig form eller i form af henvisninger til oplysninger af tilsvarende art og omfang, der er offentliggjort i henhold til andre love eller administrative forskrifter.

§4 Et gruppe 1-forsikringsselskab kan frivilligt offentliggøre yderligere oplysninger end, hvad der er påkrævet, jf. dog artikel 298 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

§5 Undtagelser til kravet om offentliggørelse af oplysninger
Finanstilsynet kan godkende, at et gruppe 1-forsikringsselskab undlader at offentliggøre oplysninger, jf. dog artikel 299 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2 Godkendelse gives i følgende tilfælde:

 • 1) Hvis selskabets konkurrenter vil opnå en væsentlig og urimelig fordel såfremt oplysningerne offentliggøres.

 • 2) Hvis selskabet er bundet af tavsheds- eller fortrolighedspligt som følge af forpligtelser over for forsikringstagerne eller modparter.

Stk. 3 Selskabet skal i rapporten anføre, hvilke oplysninger der ikke offentliggøres, samt begrundelsen herfor.

Stk. 4 Selskabet kan ikke få godkendelse til at undlade at offentliggøre oplysninger om selskabets kapitalstyring som beskrevet i artikel 297 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

§6 Oplysninger om større begivenheder
Et gruppe 1-forsikringsselskab skal offentliggøre oplysninger om karakteren og virkningerne af større begivenheder, der har væsentlig indflydelse på de offentliggjorte oplysninger.

Stk. 2 Følgende anses som minimum for at udgøre en større begivenhed:

 • 1) Når der konstateres en væsentlig manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet, og Finanstilsynet ikke inden for en frist på to måneder efter den dato, hvor afvigelsen blev konstateret, modtager en plan for genoprettelse, jf. § 248 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Når der konstateres manglende opfyldelse af minimumskapitalkravet, og Finanstilsynet enten vurderer, at selskabet ikke vil være i stand til at fremlægge en finansieringsplan, eller Finanstilsynet ikke modtager en sådan plan inden for en frist på én måned efter den dato, hvor afvigelsen blev konstateret, jf. § 248 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 Er den væsentlige manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet eller den manglende opfyldelse af minimumskapitalkravet ikke imødegået senest seks måneder, jf. stk. 2, nr. 1, eller tre måneder, jf. stk. 2, nr. 2, efter konstateringen heraf, trods gennemførslen af en plan for genoprettelse eller en finansieringsplan, skal selskabet offentliggøre dette ved fristens udløb. Selskabet skal samtidig offentliggøre årsagen og konsekvenserne heraf, samt oplysninger om eventuelle foretagne og planlagte korrigerende foranstaltninger med henblik på at imødegå den manglende opfyldelse af kravet.

Stk. 4 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal straks offentliggøre oplysninger om større begivenheder, jf. dog artikel 363, stk. 2, og artikel 368 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Oplysningerne skal indeholde en angivelse af afvigelsens omfang sammen med en forklaring på årsagen til og konsekvenserne af afvigelsen og om de korrigerende foranstaltninger, som selskabet måtte have foretaget.

§7 Koncerner og grupper
Udover reglerne i artikel 359-377 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) finder §§ 3, 4 og §§ 8-10 anvendelse for den rapport om solvens og finansiel situation, som en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed skal offentliggøre.

§8 Finanstilsynet kan godkende, at en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed undlader at offentliggøre oplysninger, jf. dog artikel 361 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2 Godkendelse gives i følgende tilfælde:

 • 1) Hvis koncernens eller gruppens konkurrenter vil opnå en væsentlig og urimelig fordel såfremt oplysningerne offentliggøres.

 • 2) Hvis virksomheder i koncernen eller gruppen er bundet af tavsheds- eller fortrolighedspligt som følge af forpligtelser over for forsikringstagerne eller modparter.

Henvisningerne til § 4, stk. 3 og 4, er forkerte. Der skulle være henvist til § 5, stk. 3 og 4, hvorfor vi har ladet referencerne pege derhen.

Stk. 3 § 4, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse for en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed.

§9 § 6 vedrørende offentliggørelse af oplysninger om karakteren og virkningerne af større begivenheder, der har væsentlig indflydelse på de offentliggjorte oplysninger finder tilsvarende anvendelse for en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed.

§10 Finanstilsynet kan godkende, at en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed offentliggør en samlet rapport om koncernens eller gruppens solvens og finansielle situation i overensstemmelse med artikel 365-371 i forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2 Offentliggøres en samlet rapport for hele koncernen eller gruppen, jf. stk. 1, skal datterselskaberne ikke offentliggøre separate rapporter om deres solvens og finansielle situation.

Stk. 3 Finanstilsynet kan påbyde en dattervirksomhed at offentliggøre oplysninger af væsentlig betydning, såfremt disse oplysninger ikke indgår i rapporten efter stk. 1.

Stk. 4 I det tilfælde, hvor en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed offentliggør en samlet rapport i henhold til stk. 1 finder §§ 8 og 9 tilsvarende anvendelse, jf. dog artikel 367 i forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

§11 Bestyrelsens ansvar
Forud for offentliggørelse af rapporten om solvens og finansiel situation skal bestyrelsen for gruppe 1-forsikringsselskabet eller virksomheden omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed, godkende rapporten.

§12 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 5, stk. 3, og §§ 6, 9 og 11 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§13 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1761 af 15. december 2015 om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner ophæves.

§14 Finanstilsynet kan beslutte, at selvom et gruppe 1-forsikringsselskab eller en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed offentliggør solvenskapitalkravet inklusive de beløbsmæssige effekter af krav om kapitaltillæg eller selskabsspecifikke parametre, skal selskabet eller virksomheden i en overgangsperiode indtil den 31. december 2020 ikke offentliggøre særskilte oplysninger om kapitaltillægget eller de selskabsspecifikke parametre.

Stk. 2 Har Finanstilsynet truffet beslutning i overensstemmelse med stk. 1, skal gruppe 1-forsikringsselskabet eller virksomheden omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed i rapporten, som offentliggøres, angive at solvenskapitalkravets endelige størrelse endnu ikke er fastsat af Finanstilsynet.

§15 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal offentliggøre og indsende rapporterne i medfør af § 283, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed inden for følgende frister:

 • 1) 20 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2016, men før den 1. januar 2017.

 • 2) 18 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2017, men før den 1. januar 2018.

 • 3) 16 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2018, men før den 1. januar 2019.

Stk. 2 En virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed skal offentliggøre og indsende rapporterne i medfør af § 283, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed inden for følgende frister, jf. dog stk. 3:

 • 1) 26 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2016, men før den 1. januar 2017.

 • 2) 24 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2017, men før den 1. januar 2018.

 • 3) 22 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2018, men før den 1. januar 2019.

Stk. 3 Offentliggør en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed en samlet rapport om koncernens eller gruppens solvens og finansielle situation i henhold til § 10, skal virksomheden offentliggøre rapporten for regnskabsårerne 2016, 2017 og 2018 i overensstemmelse med fristerne i stk. 2.

profile photo
Profilside