14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremme af besparelser i energiforbruget § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1234 af 24. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Klima-, energi- og forsyningsministeren fører kontrol med, at reglerne i dette kapitel og regler udstedt i medfør heraf samt eventuelle vilkår i tilsagn overholdes.

•••

Stk. 2 Ministeren og de, der er særligt bemyndiget dertil, jf. § 19, har, hvis det skønnes nødvendigt for at tilvejebringe oplysninger til brug for kontrolopgaver i henhold til dette kapitel eller regler udstedt i medfør heraf, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til fysiske installationer og konstruktioner i virksomheder, hvortil der er givet tilsagn om tilskud til energibesparelser eller energieffektiviseringer efter denne lov. På tilsvarende måde har ministeren og de, der er særligt bemyndiget dertil, jf. § 19, adgang til virksomheders regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder materiale, der opbevares i elektronisk form.

•••

Stk. 3 Tilsagnsmodtageren og af denne bemyndigede personer skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse og skal på begæring udlevere eller indsende det i stk. 2 nævnte materiale til ministeren eller dem, der er særligt bemyndiget dertil.

•••

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol af de foranstaltninger, der ydes tilskud til efter dette kapitel eller regler udstedt i medfør heraf.

•••
profile photo
Profilside