14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 224 af 06. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Der ydes efter anmodning en godtgørelse til ejeren af et motorkøretøj, jf. § 2, i forbindelse med indlevering af dette til affaldshåndtering.

•••

Stk. 2 Der ydes endvidere efter anmodning en godtgørelse til politi og kommuner, som efter retmæssig fjernelse eller konfiskation indleverer motorkøretøjer omfattet af § 2 til affaldshåndtering. Dette gælder, uanset om betingelserne i stk. 5, nr. 2 og 3, er opfyldt.

•••

Stk. 3 Ejeren af en bil har i op til 1 år fra udbetalingen af godtgørelsen til kommunen, jf. stk. 2, krav på, at kommunen udbetaler godtgørelsen med fradrag af udgifter til opbevaring, transport og affaldsbehandling. Dette gælder kun, hvis samtlige betingelser i stk. 5 er opfyldt.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren fastsætter størrelsen af godtgørelsen.

•••

Stk. 5 Det er en betingelse for, at der kan ydes godtgørelse, at

  • 1) køretøjet er afmeldt i Køretøjsregisteret efter lovens ikrafttræden,

  • 2) der ikke er opnået godtgørelse af registreringsafgiften hos SKAT, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b,

  • 3) køretøjet efter afmeldingen fra Køretøjsregisteret ikke har været indregistreret i et andet land og

  • 4) køretøjet er indleveret til en virksomhed, der håndterer affaldet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

•••
profile photo
Profilside