14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse angaaende Indberetninger til Justitsministeriets Kartotek over mortificerede og forældede Massegældsbreve og Aktier § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 222 af 24. June 1938. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Naar i Henhold til Lov eller særlig Vedtagelse et Massegældsbrev eller en Aktie er mortificeret uden Dom efter offentlig Indkaldelse, jfr. § 16 i Lov om Mortifikation af Værdipapirer, paahviler det Udstederen snarest af afgive Indberetning derom til Justitsministeriet. Indberetningen skal indeholde en fuldstændig Betegnelse af det mortificerede Værdipapir (herunder Angivelse af Serie, Nr., om fornødent Dato, Beløb o.l.), Oplysning om, hvorvidt Mortifikationen omfatter Kuponark, endvidere en kort Angivelse af Hjemmelen for, at Mortifikation er sket uden Dom, Angivelse af, i hvilke Numre af Statstidende (paa Færøerne den til Optagelse af offentlige Bekendtgørelser paa Færøerne autoriserede Avis) og den af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart anerkendte Trækningsliste Indkaldelsen har været bekendtgjort, og af den Dato, paa hvilken Indkaldelsesfristen er udløbet.

•••

Stk. 2 Blanketter til Indberetning kan faas ved Henvendelse til Justitsministeriet.

•••
profile photo
Profilside