14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 bygger på bekendtgørelse nr. 637 af 13. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19

I medfør af § 51 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 13. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anmeldelse til Statens Serum Institut af resultater af test for SARS-CoV-2 (ny coronavirus) og relevante oplysninger om prøvesvar
Offentlige og private behandlingssteder, andre selvstændige virksomheder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt andre aktører, der forestår eller foretager test af personer for infektion med severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), skal sikre, at resultatet af prøven og supplerende oplysninger vedrørende prøvesvaret anmeldes til Statens Serum Institut, jf. stk. 3.

Stk. 2 Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra en eller flere sundhedspersoner udfører behandling, herunder test for SARS-CoV-2.

Stk. 3 Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Personlig identifikation af den testede, herunder CPR-nummer eller eCPR-nummer og telefonnummer.

 • 2) Behandlingssted eller andet sted for udførelsen.

 • 3) Den der har udført analysen (fx laboratorie, test- eller behandlingssted).

 • 4) Testen (herunder testmetode, prøvetidspunkt og prøvelokalisation).

 • 5) Testens resultat (fx negativ, positiv eller inkonklusiv).

 • 6) Den testedes svar, såfremt vedkommende har samtykket, på centrale spørgsmål til smitteopsporing og smitteovervågning, som angivet i Statens Serum Instituts anvisninger.

Stk. 4 Resultater af både antigentest og PCR test (Polymerase Chain Reaction) og andre ligeværdige nucleinsyrebaserede tests, der påviser SARS-CoV-2 eller undertyper heraf, samt antistoftest, der påviser antistoffer mod SARS-CoV-2 specifikke antigener, skal anmeldes. Anmeldelsen af resultater på baggrund af de i stk. 1 nævnte test, sker ved indberetning af prøvesvaret til et af Statens Serum Institut nærmere angivet system.

Stk. 5 Offentlige behandlingssteder skal, ved påvisning af SARS-CoV-2 ved PCR test, enten selv foretage gensekventering eller fremsende prøvemateriale til Statens Serum Institut efter de af Statens Serum Institut fastlagte standarder, således at instituttet kan foretage gensekventering. Prøvemateriale eller gensekvens skal fremsendes til Statens Serum Institut efter gældende retningslinjer, løbende og uden forsinkelse.

§2 Anmeldelse efter § 1 skal foretages i alle tilfælde, hvor prøven er taget i forbindelse med behandling, herunder undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme, jf. sundhedslovens § 5, samt i forbindelse med epidemiologisk overvågning og forskning.

§3 Læger, der behandler patienter med laboratoriebekræftede tilfælde af coronavirussygdom (COVID-19), er forpligtet til på forespørgsel fra Statens Serum Institut, når det vurderes nødvendigt med henblik på overvågning og på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af COVID-19, at indhente og afgive oplysninger om:

 • 1) patientens rejseaktiviteter, herunder rejseland, forud for diagnose,

 • 2) den testede har været i kontakt med en smittet og

 • 3) testen indgår som del af screening af en personalegruppe eller arbejdsplads.

§4 Anmeldelse til Styrelsen for Patientsikkerhed af positive resultater af test for SARS-CoV-2
Offentlige og private behandlingssteder, andre selvstændige virksomheder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt andre aktører, der forestår eller foretager test af personer for infektion med SARS-CoV-2, skal efter konkret eller generel anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed straks og uden unødig forsinkelse anmelde positive prøveresultater af test for SARS-CoV-2 til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2 Anmeldelse af positive testresultater skal ske i følgende situationer:

 • 1) Positive testresultater af antigentest for SARS-CoV-2 skal anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed straks og uden unødig forsinkelse for at sikre hurtig smitteopsporing.

 • 2) Positive testresultater af antigentest og PCR test, samt andre ligeværdige nucleinsyrebaserede tests, der påviser SARS-CoV-2 eller undertyper heraf, skal anmeldes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed i de tilfælde hvor anmeldelsesordningen efter § 1 - § 3 til Statens Serum Institut ikke er etableret, er i etableringsfasen eller i tilfælde af tekniske svigt i forbindelse med anmeldelse til Statens Serum Institut.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene i relevant omfang anmode om oplysninger omfattet af stk. 1, og kun når det er nødvendigt til brug for varetagelse af styrelsens opgaver vedrørende smitteopsporing af COVID-19, herunder i tilfælde hvor anmeldelse af tekniske grunde ikke kan foretages til Statens Serum Institut.

§5 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 99 af 27. januar 2021 om anmeldelse af COVID-19 ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 297 af 26. februar 2021 om anmeldelse af positive resultater af test for coronavirussygdom (COVID-19) foretaget af kommunalbestyrelsen, private behandlingssteder, selvstændige virksomheder eller aktører, der foretager eller forestår antigentest for coronavirussygdom (COVID-19), der ikke er forbeholdt lægefaglig virksomhed med henblik på smitteopsporing og kompensation, ophæves.

profile photo
Profilside