14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19

Bekendtgørelse nr. 2477 af 17. december 2021

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19

I medfør af § 6, stk. 1 og 2 og § 51 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20. december 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anmeldelse til Statens Serum Institut af resultater af test for SARS-CoV-2 (ny coronavirus) og relevante oplysninger om prøvesvar
Offentlige og private behandlingssteder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt offentlige og private skoler og uddannelsesinstitutioner, som forestår eller foretager test af personer for infektion med severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), skal sikre, at resultatet af prøven og supplerende oplysninger vedrørende prøvesvaret anmeldes til Statens Serum Institut, jf. stk. 3.

Stk. 2 Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra en eller flere sundhedspersoner udfører behandling, herunder test for SARS-CoV-2.

Stk. 3 Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Personlig identifikation af den testede, herunder CPR-nummer eller eCPR-nummer og telefonnummer.

 • 2) Behandlingssted eller andet sted for udførelsen.

 • 3) Den der har udført analysen (fx laboratorie, test- eller behandlingssted).

 • 4) Testen (herunder testmetode, prøvetidspunkt og prøvelokalisation).

 • 5) Testens resultat (fx negativ, positiv eller inkonklusiv).

 • 6) Den testedes svar, såfremt vedkommende har samtykket, på centrale spørgsmål til smitteopsporing og smitteovervågning, som angivet i Statens Serum Instituts anvisninger.

Stk. 4 Resultater af både antigentest og PCR test (Polymerase Chain Reaction) og andre ligeværdige nucleinsyrebaserede tests, der påviser SARS-CoV-2 eller undertyper heraf, samt antistoftest, der påviser antistoffer mod SARS-CoV-2 specifikke antigener, skal anmeldes. Anmeldelsen af resultater på baggrund af de i stk. 1 nævnte test, sker ved indberetning af prøvesvaret til et af Statens Serum Institut nærmere angivet system.

Stk. 5 Offentlige behandlingssteder skal, ved påvisning af SARS-CoV-2 ved PCR test, enten selv foretage gensekventering eller fremsende prøvemateriale til Statens Serum Institut efter de af Statens Serum Institut fastlagte standarder, således at instituttet kan foretage gensekventering. Prøvemateriale eller gensekvens skal fremsendes til Statens Serum Institut efter gældende retningslinjer, løbende og uden forsinkelse.

§2 Anmeldelse efter § 1 skal foretages i alle tilfælde, hvor prøven er taget i forbindelse med behandling, herunder undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme, jf. sundhedslovens § 5, samt i forbindelse med epidemiologisk overvågning og forskning.

§3 Læger, der behandler patienter med laboratoriebekræftede tilfælde af coronavirussygdom (covid-19), er forpligtet til på forespørgsel fra Statens Serum Institut, når det vurderes nødvendigt med henblik på overvågning og på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af covid-19, at indhente og afgive oplysninger om:

 • 1) patientens rejseaktiviteter, herunder rejseland, forud for diagnose,

 • 2) den testede har været i kontakt med en smittet og

 • 3) testen indgår som del af screening af en personalegruppe eller arbejdsplads.

§4 Anmeldelse til Styrelsen for Patientsikkerhed af positive resultater af test for SARS-CoV-2
Offentlige og private behandlingssteder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt offentlige og private skoler og uddannelsesinstitutioner, som forestår eller foretager test af personer for infektion med severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), skal efter konkret eller generel anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed straks og uden unødig forsinkelse anmelde positive prøveresultater af antigentest og PCR-test for SARS-CoV-2 til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2 Positive prøveresultater af antigentest og PCR-test, samt andre ligeværdige nucleinsyrebaserede tests, der påviser SARS-CoV-2 eller undertyper heraf, skal anmeldes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed i tilfælde af tekniske svigt i forbindelse med anmeldelse til Statens Serum Institut.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene i relevant omfang anmode om oplysninger, der er omfattet af stk. 1, og kun når det er nødvendigt til brug for varetagelse af styrelsens opgaver vedrørende smitteopsporing af covid-19, herunder i tilfælde hvor anmeldelse af tekniske grunde ikke kan foretages til Statens Serum Institut.

§5 Pligt til anmeldelse efter § 1 og § 4 omfatter ikke:

 • 1) Private personer, der på eget initiativ foretager test af sig selv, pårørende eller andre for infektion med SARS-CoV-2.

 • 2) Private og offentlige virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner, udøvere af liberale erhverv samt andre aktører, som udbyder, forestår eller foretager test med CE-mærkning til selvtest for infektion med SARS-CoV-2 uden supervision af en autoriseret sundhedsperson eller af en, der arbejder under en autoriseret sundhedspersons ansvar, med undtagelse af de i § 1, stk. 1 og § 4, stk. 1 nævnte aktører.

Stk. 2 Anmeldelse efter § 1 og § 4 kan kun foretages af aktører som nævnt i § 1, stk. 1 og § 4, stk. 1.

§6 Opfordring til konfirmatorisk PCR test ved positiv antigen-selvtest
Offentlige og private behandlingssteder, autoriserede sundhedspersoner, offentlige og private dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, der stiller materiale til rådighed for, at personer kan foretage antigentest af sig selv for infektion med SARS-CoV-2, skal sikre, at den testede person ved positivt prøveresultat opfordres til snarest muligt at lade sig teste med PCR test med henblik på bekræftelse af prøveresultatet.

§7 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1594 af 9. juli 2021 om anmeldelse af COVID-19 ophæves.

profile photo
Profilside