14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om apotekernes regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende midler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1993, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om apotekernes regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende midler

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Apotekeren skal føre regnskab med omsætning og lagerhold af følgende euforiserende midler:

  • 1) Stoffer og droger, der er optaget på liste A-E i bilag 1 til bekendtgørelse om euforiserende stoffer, samt mulige salte og simple derivater af disse stoffer.

  • 2) Lægemidler, der er optaget i Sundhedsstyrelsens specialitetsregister, og som indeholder de i nr. 1 nævnte stoffer og droger mv.

  • 3) Magistrelle lægemidler, der indeholder de i nr. 1 nævnte stoffer og droger mv.

  • 4) Andre tilberedninger end lægemidler, der indeholder de i nr. 1 nævnte stoffer og droger mv.

Stk. 2 Regnskabspligten omfatter ikke de i § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om euforiserende stoffer nævnte tilberedninger.

§2 Regnskabet med euforiserende stoffer mv., jf. § 1, nr. 1, skal vise tilgang, afgang og lagerhold af hvert enkelt stof.

Stk. 2 Regnskabet med lægemidler optaget i Sundhedsstyrelsens specialitetsregister, jf. § 1, nr. 2, skal vise tilgang, afgang og lagerhold af hvert enkelt lægemiddel, jf. dog § 10. Hvis et lægemiddel findes i flere former eller styrker, skal regnskabet vise tilgang, afgang og lagerhold af hver enkelt lægemiddelform og styrke.

Stk. 3 Regnskabet med magistrelle lægemidler, jf. § 1, nr. 3, skal vise tilgang, afgang og lagerhold af hvert enkelt lægemiddel.

Stk. 4 Regnskabet med andre tilberedninger end lægemidler, jf. § 1, nr. 4, skal vise tilgang, afgang og lagerhold af hver enkelt vareart.

§3 Ved tilgang af euforiserende midler registreres leveringsdato, leverandørens navn, den leverede mængde og den derefter fremkomne lagerbeholdning i regnskabet.

§4 Ved forbrug af euforiserende midler til fremstilling af et magistrelt lægemiddel registreres dato, den forbrugte mængde, formålet med forbruget og den derefter fremkomne lagerbeholdning i regnskabet. Samtidig registreres tilgangen af det pågældende magistrelle lægemiddel i regnskabet, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 2 På tilsvarende måde skal sygehusapoteket føre regnskab med forbrug af euforiserende midler til fremstilling af en farmaceutisk specialitet. Samtidig registreres tilgangen af den pågældende farmaceutiske specialitet i regnskabet, jf. § 2, stk. 2.

§5 Mindst een gang om måneden opgøres den i henhold til recept e.l. udleverede mængde euforiserende midler. Den således opgjorte afgang registreres i regnskabet fordelt på hvert enkelt euforiserende middel, jf. § 2.

§6 Ved returnering af euforiserende midler fra apoteket til leverandøren og ved anden udlevering end den i § 5 omtalte registreres dato, modtagerens navn, den leverede mængde og den derefter fremkomne lagerbeholdning i regnskabet.

Stk. 2 Ved returnering af euforiserende midler fra apoteket til leverandøren skal der med separat forsendelse fremsendes følgeseddel eller lignende med angivelse af art og mængde.

§7 Destruktion af euforiserende midler skal ske under kontrol af 2 personer med en relevant faglig uddannelse. Den destruerede mængde, datoen for destruktionen, de 2 kontrollerende personers underskrift og den derefter fremkomne lagerbeholdning registreres i regnskabet.

§8 Lageret af euforiserende midler skal mindst een gang om måneden optælles og sammenholdes med regnskabet. Datoen og resultatet af lageropgørelsen skal indføres i regnskabet.

Stk. 2 Såfremt der ved sammenligningen mellem lagerbeholdning og regnskabet konstateres en difference af mere end ubetydeligt omfang, skal grunden til differencen omgående søges opklaret. Hvis det må antages, at årsagen til differencen er uberettiget forbrug eller fjernelse af euforiserende midler, skal apotekeren straks orientere Sundhedsstyrelsen herom.

§9 Regnskabet med omsætning af euforiserende midler skal føres på en sådan måde, at tilgang, afgang og lagerhold af hvert enkelt euforiserende middel, herunder hver enkelt lægemiddelform og styrke, fremtræder tydeligt og klart adskilt fra tilgang, afgang og lagerhold af ethvert andet euforiserende middel.

Stk. 2 Regnskabet skal opbevares på apoteket i mindst 5 år.

§10 Regnskab i forbindelse med apotekets distribution af lægemidler, der er optaget i Sundhedsstyrelsens specialitetsregister, og som kun indeholder euforiserende stoffer, droger o.l., der er optaget på liste C-E i bilag 1 til bekendtgørelse om euforiserende stoffer, skal kun vise lagerhold af hvert enkelt lægemiddel, herunder hver enkelt lægemiddelform og styrke.

Stk. 2 Bestemmelserne i §§ 3-6 og § 8, stk. 1, gælder ikke for de i stk. 1 nævnte lægemidler.

§11 Med bøde straffes den, der overtræder §§ 1-9 og § 10, stk. 1.

§12 Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. august 1993.

Stk. 2 Sundhedsstyrelsens regler af 1. februar 1970 om apotekernes kontrol med forbruget af euforiserende midler ophæves.

profile photo
Profilside