14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning

I henhold til §§ 62 og 63 i lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som ændret senest ved lov nr. 451 af 1. juni 1994 samt kongelig resolution af 13. november 1987 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Afsnit I Ordningens ordinære medlemmer

Kapitel 1

Ordinært medlemskab

§1 Medlemmer er

 • 1) apotekere og farmaceutiske kandidater, optaget i pensionsordningen i medfør af de tidligere gældende regler om Apotekervæsenets Pensionsordning, og som har fået meddelt apotekerbevilling til et apotek, der har været opslået ledigt før den 1. april 1995.

 • 2) farmaceutiske kandidater og eksaminater, som er optaget i pensionsordningen i medfør af de tidligere gældende regler om Apotekervæsenets Pensionsordning

  • a) på grundlag af ansættelse inden 1. maj 1985 på apotek eller ved apotekernes eller provisorernes organisationer,

  • b) på grundlag af ansættelse inden 15. maj 1985 i Sundhedsstyrelsen, ved Danmarks farmaceutiske Højskole, ved universiteternes farmakologiske institutter, på sygehusapotek, Danmarks Apotekforenings kursusejendom eller som sygehusapoteker.

Stk. 2 Under særlige omstændigheder kan finansministeren bestemmne, at farmaceutiske kandidater og eksaminater, der er medlemmer af ordningen kan forblive i ordningen som medlemmer, uanset at de er overgået til virksomhed, der ikke omfattes af stk. 1. Finansministeren kan stille vilkår om, at der for sådanne farmaceutiske kandidater og eksaminater skal indbetales pensionsbidrag efter § 4, stk. 2.

§2 Det påhviler ethvert medlem ved optagelse at præstere sådanne helbredsoplysninger, som til enhver tid kræves ved fast ansættelse i statstjenestemandsstilling, jf. §§ 34 og 35.

§3 Optagelse i pensionsordningen for bevillingshavende apotekere har virkning fra datoen for overtagelse af apotek. Hvis overtagelsen sker efter den 1. i en måned, har optagelsen virkning fra den 1. i den følgende måned.

Kapitel 2

Indbetaling af pensionsbidrag

§4 Den institution eller organisation, der har ansat en person, der er omfattet af § 1, stk. 1, indbetaler et pensionsbidrag til staten. For ansatte ved statslige institutioner afholdes bidraget over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Stk. 2 Bidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening.

Stk. 3 For deltidsbeskæftigede nedsættes bidraget forholdsmæssigt.

Stk. 4 Bidraget efter stk. 1-3 betales til staten og betales månedligt, med mindre anden betalingsform fastsættes af Finansministeriet.

§5 Apotekere indbetaler til staten et månedligt pensionsbidrag, der udgør en vis procentdel af apotekets bruttoomsætning i vedkommende måned efter fradrag af salg af lægemidler uden avance, rabatudgifter og tab på udestående fordringer. Beløbene opgøres ekskl. moms. Sundhedsministeren meddeler hvert år procentsatsen.

§6 De bidrag, der er nævnt i § 4, opkræves af Statens Regnskabsdirektorat.

Stk. 2 De bidrag, der er nævnt i § 5, opkræves af Sundhedsstyrelsen. Den endelige opgørelse sker på grundlag af årsregnskabet for det pågældende år. Ved for meget eller for lidt indbetalt bidrag sker der regulering i procentsatsen for efterfølgende år.

Kapitel 3

Udtrædelse af ordningen

§7 Et medlem udtræder af ordningen ved udgangen af den måned, hvori medlemmet uden ret til pension enten fratræder et ansættelsesforhold omfattet af ordningen eller opgiver en apotekerbevilling. Medlemmet forbliver dog i ordningen, såfremt han overgår til en virksomhed, der er omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 2 Et medlem, der er omfattet af § 1, stk. 1, udtræder af ordningen, såfremt han ansættes i en statstjenestemandsstilling.

§8 Finansministeriet kan tillade, at arbejdsledige medlemmer forbliver under ordningen efter regler, der fastsættes af Finansministeriet.

Stk. 2 Når særlige grunde taler derfor, kan Finansministeriet tillade, at et medlem, der skal udtræde af ordningen efter § 7, forbliver stående som »hvilende medlem« af ordningen. Et hvilende medlem har ret til at indtræde i sædvanligt medlemsforhold, såfremt han påny opnår ansættelse i en stilling inden for pensionsordningens område.

Stk. 3 Finansministeriet kan under ganske særlige omstændigheder tillade, at et medlem, der overgår til en virksomhed uden for pensionsordningens område, bevarer sit sædvanlige medlemsforhold til ordningen, smh § 1, stk. 2. Tilladelse kan kun meddeles på betingelse af, at enten medlemmet eller det nye eller det tidligere ansættelsessted indbetaler bidrag for den pågældende i henhold til § 4, stk. 2.

Stk. 4 De i stk. 2 og 3 omhandlede tilladelser gives for et år ad gangen og længst for et tidsrum af i alt 5 år.

Kapitel 4

Egenpension

§9 Et medlem af pensionsordningen er berettiget til egenpension, når han efter 10 fulde års ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen efter reglerne i §§ 11 og 12 kan medregnes i pensionsalderen, fratræder sin stilling eller opgiver apotekerbevillingen på grund af alder eller som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed.

Stk. 2 Uanset ansættelsetidens længde har et medlem dog ret til egenpension efter §§ 14 og 15, såfremt opgivelsen af apotekerbevillingen eller afsked finder sted på grund af nedsættelse af erhvervsevne som nævnt i § 14 eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten.

Stk. 3 Har et medlem forud for sin optagelse i pensionsordningen været omfattet af en pensionsordning, der har været knyttet til beskæftigelse, som efter reglerne i §§ 11 og 12 ikke kan medregnes i pensionsalderen, kan Finansministeriet bestemme, at sådan beskæftigelse medregnes som ansættelsestid efter stk. 1 med indtil 10 år.

Stk. 4 Begæring om pension på grund af svagelighed må være ledsaget af en lægeerklæring, som indeholder oplysning om sygdommens symptomer, diagnose og indflydelse på arbejdsevnen, jf. § 35.

§10 Et medlem er berettiget til pension ved opgivelse af apotekerbevilling eller ved fratræden fra sin stilling på grund af alder fra udgangen af den måned, hvori han fylder 60 år, jf. § 13.

§11 Et medlems pensionsalder er det antal år, i hvilket han efter sit fyldte 25. år har været medlem af pensionsordningen eller af den den 31. december 1954 ophævede Farmnaceuternes Pensionskasse. Ved fratræden efter det fyldte 70. år fastsættes pensionen som om, fratræden havde fundet sted ved det fyldte 70. år.

Stk. 2 Pensionsalderen efter stk. 1 forøges med den pensionsalder, et medlem har erhvervet under ansættelse som statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, en kommune eller i en stilling, der er forbundet med ret til pension fra en statsgaranteret pensionsordning, eller under anden ansættelse, der kan medregnes som pensionsalder i henhold til tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 3 Den tid, i hvilken et medlem efter sit fyldte 25. år som ansat i offentlig tjeneste i Finland, Norge eller Sverige har været omfattet af den for tjenestemænd i vedkommende land gældende pensionsordning eller en dertil svarende statsfinancieret eller statsgaranteret pensionsordning, medregnes i hans pensionsalder, såfremt der efter den pågældende pensionsordning på lignende måde foretages medregning i pensionsalderen af medlemskab af nærværende pensionsordning. Ved afsked på grund af alder medregnes sådan ansættelse dog kun, såfremt den har været efterfulgt af mindst 4 års ansættelse, som efter reglerne i stk. 1 og 2 kan medregnes i pensionsalderen.

Stk. 4 Den tid, i hvilken et medlem har haft nedsat tjenestetid, jf. dog § 7, stk. 1, indgår tilsvarende nedsat i pensionsalderen.

Stk. 5 Såfremt et medlem er ansat på grund af ganske særlige kvalifikationer, kan Finansministeriet bestemme, at pensionsalderen forhøjes med indtil 10 år. Ved afsked på grund af alder og ved opgørelse af krav på opsat pension eller fratrædelsesgodtgørelse til de Europæiske Fællesskaber efter §§ 29-30 medregnes som forhøjet pensionsalder højst et tidsrum svarende til ansættelsestiden.

§12 Finansministeriet kan bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilket et medlem efter sit fyldte 25. år har været ansat på apotek, ved apotekernes eller provisorernes organisationer eller på overenskomstvilkår i staten, en kommune, et koncessioneret selskab eller en stats- eller kommunegaranteret virksomhed.

Stk. 2 Forhøjelsen af pensionsalderen efter stk. 1 er betinget af, at medlemmet under sin ansættelse har været medlem af en pensionsordning, hvortil der er ydet bidrag af ham selv og vedkommende institution, og af, at der til statskassen sker overførsel af den udtrædelsesgodtgørelse, der tilkommer ham fra den tidligere pensionsordning.

§13 Pensionen beregnes efter de for tjenestemænd gældende regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 på grundlag af følgende for statstjenestemænd gældende lønrammer:

 • 1) apotekere og sygehusapotekere: lønramme 34.

 • 2) farmaceutiske kandidater: lønramme 16, skalatrin 21, stigende hvert andet år til henholdsvis lønramme 21, skalatrin 26, 28, 30 og 32, lønramme 29, skalatrin 38 og lønramme 31, skalatrin 40, 42 og 44.

 • 3) eksaminanter: lønramme 16, skalatrin 21, stigende hvert andet år til henholdsvis skalatrin 22, 23, 24 og 25.

Stk. 2 Et medlem, der overføres fra gruppe 3 til gruppe 2, indplaceres på sit hidtidige eller nærmeste højere skalatrin. Efter indplaceringen i ny lønramme opnås 1. alderstillæg senest på det tidspunkt, da alderstillæg ville være opnået i den hidtidige lønramme.

Stk. 3 For medlemmer, som er optaget i pensionsordningen før 1. juli 1969, regnes lønancienniteten ved indplaceringen i de i stk. 1 fastsatte lønrammer fra det fyldte 25. år eller det senere tidspunkt, hvor medlemmet har fået en af pensionsordningen omfattet stilling.

Stk. 4 Når et medlem opgiver en apotekerbevilling eller fratræder et ansættelsesforhold på grund af alder efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen efter de for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken til enhver tid gældende regler i forhold til den tid, der står tilbage, indtil det fyldte 67. år.

§14 Et medlem, der er under 60 år, og som tilkendes mellemste eller højeste sociale førtidspension, fordi erhvervsevnen er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, han ville have opnået ved forbliven i sin stilling indtil det fyldte 70. år.

Stk. 2 Tilkendes den i stk. 1 nævnte sociale førtidspension fra et tidspunkt, der ligger efter fratrædelsestidspunktet, kan Finansministeriet efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet bestemme, at pension kan ydes efter stk. 1, hvis medlemmets erhvervsevne allerede på fratrædelsestidspunktet var nedsat med mindst to tredjedele på grund af den lidelse, der var årsag til fratrædelsen. Pension i henhold til stk. 1 ydes da fra samme tidspunkt som den sociale førtidspension.

Stk. 3 I forbindelse med optagelse af et medlem i pensionsordningen kan det dog bestemmes, at medlemskabet inden for en periode af 10 år fra optagelsen ikke giver ret til pension efter stk. 1, såfremt fratræden fra stillingen efter opgivelse af apotekerbevillingen finder sted som følge af en lidelse, der var lægeligt konstateret ved optagelsen. Det samme er tilfældet, hvis fratræden er begrundet i en følgesygdom af en på optagelsestidspunktet lægeligt konstateret risikofaktor.

Stk. 4 Finansministeriet kan, hvor ganske særlige forhold taler derfor, bestemme, at stk. 1 og 2 kan finde anvendelse, hvor fratræden sker umiddelbart efter det fyldte 60. år.

§15 Fratræder et medlem på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået ham en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, er han berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år.

Stk. 2 Har et medlem ved grov uagtsomhed eller ved beruselse selv hidført eller væsentligt bidraget til tilskadekomsten, kan Finansministeriet bestemme, at forhøjet pension efter stk. 1 bortfalder eller nedsættes.

Stk. 3 Tilkommer der den tilskadekomne erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, tilfalder erstatningsbeløbet staten efter reglerne i lovens § 39, når der tillægges medlemmet pension efter bestemmelserne i stk. 1.

§16 Bliver et pensioneret medlem, hvis fratræden skyldtes helbredsbetinget utjenstdygtighed, atter tjenestedygtig, og er han ikke fyldt 60 år, har han pligt til, hvis han var apoteker, efter henvendelse fra Sundhedsstyrelsen at søge apotekerbevilling, og i øvrigt at søge ansættelse i sin tidligere eller anden efter hans alder og kvalifikationer passende stilling, hvormed er forbundet ret til pension.

Stk. 2 Undlader et af helbredsmæssige årsager pensioneret medlem trods opfordring at fremskaffe sådan helbredsoplysning som omhandlet i § 35, eller opfylder han ikke sin pligt efter stk. 1, inddrages pensionen, og bestemmelserne i §§ 29-30 finder anvendelse. Ved opgørelsen af pensionsalderen medregnes dog den tid, i hvilken han har modtaget pension.

§17 Pensionen inddrages, såfremt et pensioneret medlem påny opnår ansættelse, som efter reglerne i §§ 11 og 12 medregnes i hans pensionsalder. Når den pågældende senere fratræder sin stilling af pensionsbegrundende årsag, er han berettiget til pension af mindst samme størrelse som den inddragne pension.

§18 Dersom den pensionerede får ansættelse ved farmaceutisk arbejde med mere end 3/10 af fuld tjenestetid uden påny at blive medlem af ordningen, nedsættes den samlede pensionsydelse med halvdelen af den løn, han oppebærer for det arbejde, der overstiger 3/10 af fuld tjenestetid. Det påhviler pensionisten at give meddelelse til Statens Regnskabsdirektorat, når han overtager arbejde af denne art.

Kapitel 5

Ægtefællepension

§19 Den efterlevende ægtefælle efter et medlem eller et pensioneret medlem er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået

 • 1) før det afdøde medlem var fyldt 65 år, og

 • 2) før det afdøde medlem var afskediget med ret til egenpension efter kapitel 4, og

 • 3) mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Stk. 3 Finansministeren kan i særlige tilfælde efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at ægtefællen efter et medlem er berettiget til ægtefællepension, uanset at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden.

§20 Ægtefællepensionen beregnes efter de for tjenestemænds ægtefæller gældende regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993.

Stk. 2 Er den afdøde ægtefælle afgået ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, udgør pensionen det beløb, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Det samme gælder, såfremt den afdøde ægtefælle oppebar pension efter § 15.

Stk. 3 Såfremt den afdøde ægtefælles alder efter fradrag af det antal år, ægteskabet har varet, overstiger den længstlevende ægtefælles alder ved førstafdødes død med mere end 10 år, nedsættes ægtefællepensionen efter stk. 1 og 2 med 2 pct. for hvert år, forskellen overstiger 10 år.

§21 Såfremt et medlems efterlevende ægtefælle er berettiget til mere end en ægtefællepension på grundlag af ansættelse, som efter reglerne i §§ 11 og 12 kan medregnes i pensionsalderen, sker der kun udbetaling af den ægtefællepension, der er størst.

Kapitel 6

Børnepension m.v.

§22 Når et medlem pensioneres, bliver hans børn berettigede til børnepensionsstillæg.

Stk. 2 Når et medlem eller pensioneret medlem afgår ved døden, er hans børn berettiget til børnepension.

Stk. 3 Retten efter stk. 1 og 2 omfatter stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem.

Stk. 4 For hvert barn kan der kun udbetales en ydelse efter reglerne i stk. 1-3. Er betingelserne i stk. 1 og 2 til stede samtidig, foretages udbetaling efter stk. 2.

§23 Børnepensionstillæg udgør for hvert barn 8.800 kr. i årligt grundbeløb. Børnepension udgør for hvert barn 16.700 kr. i årligt grundbeløb. Børnepension til forældreløse børn udgør dog for hvert barn 33.400 kr. i årligt grundbeløb.

Stk. 2 Børnepensionstillæg i forbindelse med egenpension og børnepension i forbindelse med ægtefællepension kan dog ikke overstige den pensionsgivende lønningsindtægt. Det samme gælder børnepensioner til et medlems efterlevende børn tilsammen.

§24 Retten til børnepension og børnepensionstillæg efter § 22 vedvarer indtil barnets fyldte 21. år.

Kapitel 7

Efterindtægt

§25 Ægtefællen efter et medlem, som ved sin død oppebar pension fra pensionsordningen, er berettiget til efterindtægt, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse. Efterlader den pågældende sig ikke ægtefælle, men børnepensionsberettigede børn er disse berettigede til efterindtægt.

Stk. 2 Efterindtægt efter en person, der ved sin død var berettiget til ægtefællepension i henhold til denne bekendtgørelse, tilkommer de børn af den pågældende, der er berettigede til børnepension efter den først afdøde ægtefælle.

§26 Efterindtægt udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte pension.

§27 Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum af 3 måneder efter dødsfaldet.

§28 Hvis en ægtefælle, som er berettiget til efterindtægt, afgår ved døden inden efterindtægtsperiodens udløb, tilkommer den del af efterindtægten, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, førstafdødes børnepensionsberettigede børn. Så længe denne efterindtægt udbetales til børnene, har disse ikke ret til efterindtægt efter § 25, stk. 2.

Stk. 2 Så længe den længstlevende ægtefælles ret til efterindtægt vedvarer, sker der ikke udbetaling af ægtefællepension eller af børnepension til den længstlevende ægtefælles børnepensionsberettigede børn.

Stk. 3 Børnepension til børn, der er berettigede til efterindtægt i medfør af § 25, stk. 1, udbetales ikke, så længe retten til efterindtægt vedvarer. I tilfælde, hvor børnepensionen er større end efterindtægten ville blive, træder børnepensionen dog i efterindtægtens sted.

Kapitel 8

Opsat pension mv.

§29 Et medlem, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder sin stilling uden at være berettiget til pension efter § 9 og uden at overgå til anden ansættelse, som efter §§ 11 og 12 medregnes i pensionsalderen, er berettiget til opsat pension, jf. stk. 5.

Stk. 2 Retten til opsat pension ophører, såfremt den pågældende opnår beskæftigelse, som efter §§ 11 og 12 medregnes i pensionsalderen.

Stk. 3 Opsat pension beregnet efter stk. 5 udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år eller den 1. i måneden efter den berettigedes udtræden af arbejdsmarkedet efter det fyldte 60. år. Såfremt den pågældende får tilkendt social førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne på grund af helbredsmæssige forhold, udbetales pensionen dog fra samme tidspunkt som førtidspensionen.

Stk. 4 Ved død har den pågældende eventuelle ægtefælle og børn indtil deres fyldte 18. år ret til at få udbetalt en pensionsydelse fra den 1. i måneden efter dødsfaldet, jf. stk. 6. Dette gælder for en ægtefælle, selv om ægteskab er indgået efter medlemmets afsked med opsat pension, men ikke, hvis ægteskabet blev indgået, efter at den afdøde var fyldt 65 år, eller efter at den opsatte pension var påbegyndt udbetalt, eller mindre end 3 måneder før dødsfaldet. Betingelsen om ægteskabets beståen i 3 måneder finder dog ikke anvendelse, hvor dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssydom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Stk. 5 Den opsatte pension efter stk. 1 svarer til egenpensionen beregnet efter § 13, stk. 1, jf. § 32, på grundlag af medlemmets pensionsalder og pensionsgivende lønindtægt ved fratrædelsen. Hvor udbetaling af den opsatte pension sker før det fyldte 67. år efter stk. 3, 1. pkt., nedsættes pensionen i forhold til den tid, der står tilbage, indtil medlemmet fylder 67 år, efter de regler, som er nævnt i TPL § 24, stk. 5. Til egenpensionister ydes indtil det 67. år et tillæg, der for hvert års pensionssalder udgør 1/37 af 23.500 kr. i årligt grundbeløb.

Stk. 6 Pension til den efterlevende ægtefælle udgør 2/3 af den pension, hvortil den afdøde var berettiget efter stk. 5. Til ægtefæller ydes indtil det 67. år endvidere 2/3 af det i stk. 5 nævnte tillæg.

Stk. 7 Børnepension udgør for hvert barn 10 pct. eller, såfremt der ikke udbetales ægtefællepension, 20 pct. af den pension, hvortil afdøde efter stk. 5, 1. og 3. pkt. var berettiget. Børnepensionen kan dog ikke overstige pensionen efter § 23, jf. § 32.

Stk. 8 Pension efter stk. 7 i forbindelse med pension til ægtefællen kan ikke overstige pensionen efter stk. 5, 1. pkt. Det samme gælder de samlede pensioner til efterlevende børn.

§30 Efter de for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken til enhver tid gældende regler kan et medlem, der fratræder sin stilling få en fratrædelsesgodtgørelse, der skal anvendes som indbetaling til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, og som ikke senere kan tilbagekøbes uden Finansministeriets samtykke.

Stk. 2 Et medlem, som fratræder sin stilling uden at være berettiget til pension efter § 9, kan for ansættelsestid forud for den 30. juni 1970 vælge at få udbetalt pensionsbidrag efter bestemmelserne i § 15 i bekendtgørelse nr. 35 af 4. februar 1959, som ændret ved bekendtgørelse nr. 35 af 20. februar 1961, istedet for at bevare ret til opsat pension eller evt. fratrædelsesgodtgørelse.

§31 Ved tjenestemandsansættelse under De Europæiske Fællesskaber kan den pågældende i stedet for opsat pension vælge fra statskassen til De Europæiske Fællesskaber at få overført fratrædelsesgodtgørelse efter § 30.

Stk. 2 For medlemmer, der i perioden fra 1. januar 1973 til 31. marts 1986 er blevet ansat som tjenestemænd under De Europæiske Fællesskaber, kan finansministeren i særlige tilfælde tiltræde, at de pågældende i stedet for opsat pension vælger fra statskassen til De Europæiske Fællesskaber at få overført et beløb beregnet efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3 Fratrædelsesgodtgørelsen skal ved ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder tilbageføres efter regler, der fastsættes af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet.

Kapitel 9

Regulering

§32 Pensioner og efterindtægt efter bestemmelserne i kapitel kapitel 4-7 reguleres på samme måde som statstjenestemandspensioner.

Stk. 2 De i § 29 nævnte opsatte pensioner reguleres med virkning fra 1. april 1986 efter bestemmelserne i stk. 1.

Kapitel 10

Forskellige bestemmelser

§33 Medlemmerne og disses arbejdsgivere er til enhver tid forpligtet til at meddele Apotekervæsenets Pensionsordning de oplysninger, som er nødvendige for ordningens administration. Dåbs- og andre attester for medlemmer, ægtefæller og børn skal fremsendes på opfordring.

§34 Afgørelser, som efter denne bekendtgørelse beror på helbredsbedømmelser, træffes efter indhentet udtalelse fra Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager.

§35 Til brug ved afgørelser, som efter denne bekendtgørelse beror på helbredsbedømmelse, kan Apotekervæsenets Pensionsordning forlange sådanne helbredsoplysninger, som den anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på sygehus.

Stk. 2 Helbredsoplysninger tilvejebragt til brug for afgørelser om ret til pension kan kun videregives, hvis medlemmet eller det pensionerede medlem har givet samtykke hertil.

§36 Udbetaling af egenpension begynder fra det tidspunkt, hvor en apoteker fratræder apotekets drift, og for andre medlemmers vedkommende fra udløbet af det tidsrum, for hvilket lønudbetaling har fundet sted. Udbetalingen ophører med udgangen af den måned, i hvilken pensionisten afgår ved døden.

Stk. 2 Efterindtægt udbetales fra udløbet af den måned, hvori pensionisten er afgået ved døden.

Stk. 3 Ægtefællepension og børnepension kommer, for så vidt angår apotekeres efterladte, til udbetaling dagen efter dødsdagen, såfremt afdøde ved dødsfaldet drev apotek. For andre medlemmmers vedkommende kommer ægtefællepension og børnepension til udbetaling fra udløbet af den periode, hvori der ydes vedkommende efterindtægt. Ægtefællepensionen ophører med udgangen af den måned, hvor ægtefællen afgør ved døden, og børnepensionen efter § 22 med udgangen af den måned hvori barnet fylder 21 år og børnepension efter § 29, stk. 7, fylder 18 år.

Stk. 4 Alle pensionsudbetalinger mv. i henhold til bekendtgørlesen udredes af staten. Pensionen udbetales månedlig og forud ved hver måneds begyndelse. Udbetalingen finder sted senest på den sidste søgnedag i den foregående måned.

Stk. 5 Dødsfald i en måned, for hvilken udbetaling har fundet sted, medfører ikke pligt til tilbagebetaling af nogen del af det forudbetalte beløb.

§37 Medlemmer og deres efterladte, som oppebærer ydelser fra pensionsordningen, kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over ydelser, der ikke er udbetalt.

Kapitel 12

Ordningens administration

§38 Pensionsordningens administration varetages af Finansministeriet og er placeret i Statens Regnskabsdirektorat. Afgørelser truffet af Apotekervæsenets Pensionsordning i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Finansministeriet.

Afsnit II Pensioner på grundlag af ordinært medlemskab af de tidligere gældende bestemmelser om Apotekervæsenets Pensionsordning

§39 Pensioner på grundlag af ordinært medlemskab i henhold til bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 reguleres og udbetales efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§40 Pensioner på grundlag af ordinært medlemskab efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 gældende regler ydes med grundbeløb, der for personer, som havde opnået pension den 31. marts 1970, udgør det for marts måned 1970 udbetalte pensionsbeløb multipliceret med 100/133. For personer, der opnår pension efter 31. marts 1970, udgør grundbeløbet samme brøkdel af det samlede pensionsbeløb efter de ældre regler med tillæg efter de pr. 1. marts 1970 gældende satser.

Stk. 2 Grundbeløb efter stk. 1 forhøjes eller nedsættes ved erhvervelse, respektive bortfald af børnepensionstillæg, efter 31. marts 1970.

Stk. 3 De af stk. 1 omfattede pensioner omberegnes pr. 1. janur 1994 efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 725 af 9. september 1993.

Stk. 4 Enkepensioner, der påbegyndes udbetalt som følge af egenpensionistens død 1. januar 1994 eller senere, beregnes efter reglerne i § 13 på grundlag af den pensionsalder og det skalatrin, hvorpå egenpensionen indplaceres pr. 1. januar 1994, jf. stk. 3.

Stk. 5 Personligt tillæg ydet efter stk. 3 og 4 reguleres efter § 32, stk. 1.

§41 Regulering af pensioner efter § 40 sker efter bestemmelserne om regulering af pensioner i § 32, stk. 1.

Afsnit III Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§42 Denne bekendtgørelse træder i kraft og har virkning fra 1. januar 1994, bortset fra den ændrede § 1, stk. 1, 1), der har virkning fra 1. april 1995.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 557 af 13. december 1985 om Apotekervæsenets Pensionsordning samt bekendtgørelse nr. 56 af 28. januar 1987 om ændring af bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning ophæves, bortset fra §§ 52, 53, 54, 55, 56 og 57.

§43 Pensionsalderen for de inden 1. juli 1970 optagne medlemmer, der har erhvervet pensionsalder efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 gældende regler, omregnes på pensioneringstidspunktet på grundlag af den pensionsalder, der ville være opnået efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 gældende regler.

Stk. 2 Omregning efter stk. 1 foretages således:

En pensionsalder efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 gældende regler.

under 10 år omregnes til 25 år 

fra 10-12 år omregnes til 26 år 

fra 12-14 år omregnes til 27 år 

fra 14-16 år omregnes til 28 år 

fra 16-18 år omregnes til 29 år 

fra 18-20 år omregnes til 30 år 

fra 20-22 år omregnes til 31 år 

fra 22-24 år omregnes til 32 år 

fra 24-26 år omregnes til 33 år 

fra 26-28 år omregnes til 34 år 

fra 28-31 år omregnes til 36 år 

fra 31 år og derover omregnes til 37 år


Stk. 3 Apotekervæsenets Pensionsordning kan, når særlige forhold taler derfor, med godkendelse fra Finansministeriet bestemme, at virksomhed forud for optagelsen i pensionsordningen tages i betragtning ved beregning af pensionsalder efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 gældende regler, såfremt sådan virksomhed er udført under ansættelse inden for det i § 1 angivne område efter det fyldte 30. år.

Stk. 4 Pensionsalderen efter stk. 1-3 anvendes dog ikke som grundlag for beregning af pension, dersom medlemmet efter de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen har opnået en pensionsalder, der er højere.

§44 For medlemmer, som er optaget i pensionsordningen med ret til nedsat pension i medfør af § 19 i bekendtgørelse nr. 35 af 4. februar 1959, nedsættes pensionen for medlemstid før 1. juli 1969 efter de deri anførte regler. Det samme gælder ved beregning af ægtefællepension.

Stk. 2 Nedsættelsen efter stk. 1 beregnes af den del af pensionen, som svarer til forholdet mellem medlemstiden før 1. juli 1969 og den samlede medlemstid.

§45 Apotekervæsenets Pensionsordning, kan efter forhandling med Finansministeriet i de enkelte tilfælde træffe bestemmelse om tildeling af forhøjet pensionsalder og eventuel tillæggelse af pensionsret efter de forud for 1. juli 1969 gældende regler til medlemmer, som uden at være omfattet af § 62 i bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 var medlemmer den 1. juli 1969, og som kunne have fået tillagt forhøjet pensionsalder efter de før denne dato gældende regler.

§46 Personer, der forud for 30. juni 1969 ikke har kunnet optages i pensionsordningen på grund af alder eller helbredsmæssige grunde, kan af pensionsordningen optages efter begæring herom. Ansættelsestid indtil 1. juli 1969 indgår i pensionsalderen efter reglerne i §§ 11 og 12 under forudsætning af, at der for den medregnede tid sker efterbetaling af ordinært pensionsbidrag efter de hidtidige regler.

§47 Bestemmelserne i tjenestemandspensionslovens §§ 40-44 finder tilsvarende anvendelse for pensioner efter denne bekendtgørelse, der er påbegyndt udbetalt pr. 31. december 1993.

profile photo
Profilside