14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. november 2012, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

I medfør af § 2, stk. 5, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, og § 2 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, fastsættes efter forhandling med erhvervsministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Definitioner

§1 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Indenrigsfart: fart udelukkende mellem danske havne.

 • 2) Udlandet: fremmede stater samt Færøerne og Grønland.

 • 3) Barselloven: lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 14. november 2012.

Kapitel 2

Personkreds

§2 Barseldagpenge efter denne bekendtgørelse ydes til personer, der hører til en af følgende persongrupper:

 • 1) Søfarende, der er tjenestegørende på et dansk handelsskib, medmindre skibet udelukkende sejler i indenrigsfart.

 • 2) Søfarende, der opholder sig i udlandet, og som inden for de seneste 2 uger har været tjenestegørende på dansk handelsskib, for så vidt de ikke efter tjenestens ophør har taget anden erhvervsmæssig beskæftigelse.

 • 3) Søfarende, hvis tjenesteforhold ikke er knyttet til et bestemt handelsskib (rederiansatte) under tjenstligt ophold i udlandet.

 • 4) Søfarende af de grupper, der er nævnt under nr. 1 eller 3, under rejse til eller fra skibet.

Kapitel 3

Almindelige betingelser

§3 Barseldagpenge til søfarende kan ydes ved fravær i forbindelse med graviditet og fødsel i de perioder, der fremgår af dette kapitel.

§4 Dagpenge ydes af

 • 1) arbejdsgiveren ved fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, jf. § 6, stk. 3 og

 • 2) Søfartsstyrelsen i øvrige tilfælde.

§5 Ret til barseldagpenge fra Søfartsstyrelsen har søfarende, der

 • 1) har været tilknyttet det danske arbejdsmarked i de seneste 13 uger før fraværets begyndelse og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer,

 • 2) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller

 • 3) er elever i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.

Stk. 2 Til beskæftigelsesperioder efter stk. 1, nr. 1, medregnes perioder, hvor den søfarende har været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til beskæftigelsesperioder efter stk. 1, nr. 1, hører endvidere perioder, hvor den søfarende har været beskæftiget i et andet EU/ EØS-land, jf. EU’s forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Kapitel 4

Perioder med ret til barseldagpenge

§6 En kvindelig søfarende er berettiget til barseldagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen.

Stk. 2 Kvinden er berettiget til dagpenge inden 4 ugers perioden før fødslen, hvis

 • 1) det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fostret, eller

 • 2) hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret, eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke har tilbudt hende anden passende beskæftigelse.

Stk. 3 Arbejdsgiveren udbetaler dagpenge under fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser. Bestemmelsen finder ikke anvendelse i det omfang, en pligt for arbejdsgiveren til at udbetale dagpenge eller anden passende ydelse følger af kollektiv overenskomst, der som minimum svarer til bestemmelserne i direktiv nr. 92/85 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer.

§7 Der kan ydes barseldagpenge i indtil 26 uger efter fødslen.

Stk. 2 Moderen har ret til barseldagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Faderen har i samme periode ret til barseldagpenge i 2 uger.

Stk. 3 Herudover har forældrene tilsammen ret til barseldagpenge i yderligere 10 uger efter udløbet af den 14. uge efter fødslen. Barseldagpenge kan kun ydes til den ene af forældrene ad gangen.

Stk. 4 Efter udløbet af den 24. uge efter fødslen har faderen yderligere ret til barseldagpenge i 2 uger.

§8 Hvis barnet er indlagt på sygehus, kan den periode, hvor der er ret til barseldagpenge, forlænges eller udsættes.

Stk. 2 Såfremt den søfarende ikke genoptager arbejdet, forlænges den periode, hvor der er ret til barseldagpenge, med indlæggelsesperioden, hvis indlæggelsen finder sted under de første 26 uger efter fødslen. Barseldagpengeperioden kan dog højst forlænges i 3 måneder. Retten til at forlænge barseldagpengeperioden gælder ikke faderens ret til barseldagpenge i 2 uger efter § 7, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3 Hvis den søfarende fortsætter eller genoptager arbejdet ved indlæggelsen, udsættes retten til barseldagpenge for den resterende periode. Det er en betingelse, at den pågældende ophører med arbejdet ved udskrivelsen, og at udskrivelsen finder sted inden 9 måneder fra fødslen.

§9 Faderen indtræder i moderens ret til barseldagpenge efter § 7, stk. 2, 1. pkt., hvis moderen dør eller på grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet.

Stk. 2 Den søfarende kan uden at miste retten til dagpenge deltage i fritidsundervisning, når hensynet til barnet ikke taler imod dette.

§10 Barseldagpenge efter dette kapitel udbetales til søfarende, der ved påbegyndelsen af fraværet opfylder de beskæftigelseskrav, der er nævnt i § 5.

Stk. 2 Ved opgørelse af beskæftigelseskravet efter stk. 1, medregnes perioder, hvor den søfarende på grund af arbejdsforholdets særlige karakter har måttet ophøre med arbejdet inden 4 uger før fødslen, eller det efter en lægelig bedømmelse skønnes nødvendigt, at den sikrede var skånet for arbejde, selv om betingelserne i § 6, stk. 2, ikke var opfyldt.

Stk. 3 Betingelserne i stk. 1 gælder ikke for udbetaling af dagpenge efter § 6, stk. 3.

§11 Under ophold i udlandet udbetaler Søfartsstyrelsen barseldagpenge for de barseldagpengeperioder, der tilkommer en søfarende efter dette kapitel.

§12 Ved ophold her i landet eller ved ankomst her til landet overgår udbetalingen af barseldagpenge til Udbetaling Danmark efter barsellovens regler.

§13 Søfartsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for indgivelse af anmodning om barseldagpenge i anledning af fravær ved graviditet og fødsel og om dokumentation i form af lægeerklæringer, når der er tale om fravær efter § 6, stk. 2.

Kapitel 5

Beregning og udbetaling

§14 Barseldagpenge ydes på grundlag af lønindtægt som søfarende.

Stk. 2 Søfartsstyrelsen kan beslutte,

 • 1) i hvilket omfang personer med indtægter, som ikke er skattepligtige her i landet, har ret til barseldagpenge, og

 • 2) at personer, der har ret til barseldagpenge i et andet land, ikke har ret til barseldagpenge her i landet.

§15 Dagpenge efter § 6, stk. 3, udbetales med et beløb af samme størrelse som hyre under sygdom (sygehyre) efter sømandsloven.

Stk. 2 Barseldagpenge fra Søfartsstyrelsen, herunder refusion af barseldagpenge pr. uge, kan ikke overstige det højeste barseldagpengebeløb pr. uge, der er fastsat efter barselloven.

Stk. 3 For søfarende, der er eller har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, beregnes barseldagpenge fra Søfartsstyrelsen på samme måde, som der for denne personkreds beregnes arbejdsløshedsdagpenge efter Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

Stk. 4 Søfartsstyrelsen kan, når omstændighederne taler derfor, bestemme, at barseldagpenge udbetales med et andet beløb end sygehyren, jf. dog stk. 2.

Kapitel 6

Finansiering og refusion

§16 Arbejdsgiveren afholder udgifterne til dagpenge ved fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, mens de øvrige udgifter til barseldagpenge afholdes af Søfartsstyrelsen eller Udbetaling Danmark.

§17 En arbejdsgiver, der yder løn eller sygehyre under fravær fra arbejdet, er berettiget til at få udbetalt de barseldagpenge, som den søfarende ellers ville have ret til fra Søfartsstyrelsen vedrørende samme arbejdsforhold, dog højst med et beløb svarende til den udbetalte løn eller sygehyre for samme tidsrum.

Stk. 2 Den erstatning, der ydes efter sømandslovens § 45, jf. § 16 og § 47, stk. 3, til en skibsofficer og til en skibsfører, som afskediges på grund af sygdom, anses efter denne bekendtgørelse som løn.

Stk. 3 Søfartsstyrelsen fastsætter regler om anmeldelse af krav om udbetaling af refusion af barseldagpenge til arbejdsgiveren.

Stk. 4 Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om refusionsanmodningens form og indhold.

Kapitel 6 a

Tillæg til refusion

§17a En arbejdsgiver, som modtager refusion, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.

Stk. 2 Opgørelse af tillægget sker på grundlag af den refusion, som Søfartsstyrelsen beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 17 b. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3 Søfartsstyrelsen opgør og udbetaler tillægget til refusion. Søfartsstyrelsens udgifter til tillæg til refusion afholdes af staten.

§17b Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser:

 • 1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

 • 2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

 • 3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

 • 4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

 • 5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

 • 6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

 • 7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

 • 8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

 • 9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

 • 10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

 • 11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

§17c Tillægget for en periode udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§17d Hvis der sker omberegning eller ændring af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner Søfartsstyrelsen tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår § 17 b. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 17 e.

Stk. 2 Efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§17e Når arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 24.

Kapitel 7

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§18 Ved udbetaling af barseldagpenge til søfarende, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat i § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 De nærmere regler for beregningen af bidraget fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter principperne i § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Den søfarende betaler 1/3 af bidraget, og arbejdsgiveren 2/3, når der udbetales dagpenge efter § 6, stk. 3, og Søfartsstyrelsen 2/3, når der i øvrigt ydes barseldagpenge efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Det lønmodtagerbidrag, som beregnes af Søfartsstyrelsen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5 Den søfarendes del af bidraget tilbageholdes ved barseldagpengeudbetalingen.

§19 Søfartsstyrelsens indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension dækkes af et bidrag fra arbejdsgiveren.

Stk. 2 Arbejdsgiverbidraget beregnes i forhold til antallet af lønmodtagere, herunder søfarende, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og modtager barseldagpenge fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen.

Stk. 3 Reglerne i § 66, stk. 3-13 i sygedagpengeloven om arbejdsgivernes finansieringsbidrag finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 7 a

Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§19a For søfarende, som modtager barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen, indbetaler Søfartsstyrelsen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales alene bidrag til den obligatoriske pensionsordning for søfarende, der får indbetalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales ikke bidrag til obligatorisk pensionsordning for barselsdagpenge som udbetales som refusion til en arbejdsgiver.

Stk. 2 Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 19 b, på grundlag af barselsdagpengene til den søfarende efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 18, stk. 3. Bidraget opgjort pr. uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3 Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i barselsdagpengene. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§19b Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

 • 1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

 • 2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

 • 3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

 • 4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

 • 5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

 • 6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

 • 7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

 • 8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

 • 9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

 • 10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

 • 11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

§19c Indberetning af bidrag
Ved indberetning af barselsdagpenge til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal Søfartsstyrelsen indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt dagpengemodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 19 d nævnte CVR-nummer.

Stk. 2 Søfartsstyrelsen skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

§19d Indbetaling af bidrag
Bidraget til den obligatoriske pensionsordning af barselsdagpenge indbetales af Søfartsstyrelsen. Bidragene forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Søfartsstyrelsen betaler det samlede bidrag af dagpenge efter bekendtgørelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden. Søfartsstyrelsen indeholder bidraget på en beholdningskonto, hvorfra der afregnes til en bankkonto anvist af ATP. Indbetalingen sker på det særlige CVR-nummer, der anvendes til udbetaling af barselsdagpenge til søfarende.

§19e Omberegning
Hvis der sker omberegning eller ændring af barselsdagpenge til den søfarende for en periode, omberegner Søfartsstyrelsen bidraget til obligatorisk pensionsordning for perioden tilsvarende, så bidraget beregnes af ændringen af dagpengebeløbet med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 19 b. Indbetaling af bidrag sker efter stk. 2, og tilbagebetaling af bidrag sker efter § 19 f.

Stk. 2 Indberetning af bidraget, jf. stk. 1, sker efter § 19 d.

§19f Tilbagebetaling af bidrag
Hvis en søfarende helt eller delvist skal betale dagpenge tilbage til Søfartsstyrelsen, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af dagpengene betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2 Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Søfartsstyrelsen på baggrund af Søfartsstyrelsens indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3 Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen i § 19 b, for den periode, som de dagpenge, der skal tilbagebetales, vedrører.

Kapitel 8

Klageregler

§20 Søfartsstyrelsens afgørelse om barseldagpenge kan indbringes for Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg.

Stk. 2 Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalgs afgørelse træffes på et møde, hvori der deltager 2 ankechefer og 2 medlemmer udpeget af henholdsvis en rederiorganisation og en organisation for søfarende, jf. Retssikkerhedslovens § 59 a, stk. 5. Endvidere deltager et medlem udpeget efter indstilling fra KL og et medlem udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

§21 Klage til Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Chefen for Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil.

Kapitel 9

Administration m.v.

§22 Administrationen af denne bekendtgørelse varetages af Søfartsstyrelsen, med mindre andet er bestemt.

§23 Søfartsstyrelsen skal i den tid, hvor Søfartsstyrelsen yder barseldagpenge, påse, at betingelserne for at modtage barseldagpenge fortsat er opfyldt.

§24 En søfarende, herunder en juridisk person, der har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne bekendtgørelse, skal tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette.

Stk. 2 Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalte ydelser efter denne bekendtgørelse kan modregnes i ydelser efter barselloven og i ydelser efter denne bekendtgørelse.

§25 Den myndighed, der behandler en sag efter denne bekendtgørelse, kan kræve de oplysninger fra arbejdsgivere, søfarende, offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, sygehuse, klinikker, behandlende læger m.v., der er nødvendige for afgørelse om dagpenge og beregning heraf, herunder indhente sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Oplysninger om sikredes økonomiske forhold kan også indhentes i elektronisk form fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan pålægge Søfartsstyrelsen at tilvejebringe statistiske oplysninger.

§26 Udlæg
Krav på ydelser efter denne bekendtgørelse kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning, medmindre der er forløbet 3 måneder fra den dag, hvor ydelsen kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

§27 Ikrafttrædelse m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2012.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2006 om barseldagpenge til søfarende ophæves.

profile photo
Profilside