14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bobestyrere § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 29. November 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Autorisation som bobestyrer kan meddeles advokater, som udøver advokatvirksomhed.

•••

Stk. 2 Autorisation kan betinges af, at indehaveren inden en nærmere fastsat frist gennemfører en efteruddannelse i dødsbobehandling.

•••

Stk. 3 Autorisation meddeles for en periode på 10 år.

•••

Stk. 4 En meddelt autorisation kan efter ansøgning forlænges for en ny periode på 10 år uden genopslag af hvervet. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation. Byretspræsidenten sender ansøgningen til Civilstyrelsen gennem vedkommende landsretspræsident. Byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident afgiver indstilling om, hvorvidt ansøgningen bør imødekommes. Civilstyrelsen kan behandle en ansøgning, der er indgivet til byretspræsidenten senere end 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet.

•••

Stk. 5 Justitsministeren kan efter indstilling fra byretspræsidenten bestemme, at et bobestyrerhverv skal opslås ledigt eller ophøre. Indstilling kan afgives hvert tredje år efter autorisationens meddelelse. Byretspræsidenten underretter bobestyreren om indstillingen.

•••

Stk. 6 Autorisation som bobestyrer er personlig og kan ikke overdrages.

•••
profile photo
Profilside