14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 275 af 25. februar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder

I medfør af § 8, § 9 og § 23, stk. 1, i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden og akt nr. 151 af 24. april 2020, akt nr. 37 af 12. november 2020 og akt nr. 167 af 25. februar 2021 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19. juni 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse for Vækstfondens COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder, hvor der ved en venturevirksomhed forstås en dansk registreret virksomhed, som har fået egenkapital eller egenkapitallignende finansiering fra en eller flere venturefonde, corporate venturefonde, familiekontorer, investeringsselskaber eller lignende.

Stk. 2 Finansieringsrammen i COVID-19 matchfinansieringsordningen består af en tabsramme samt en statsgaranteret låneramme.

§2 COVID-19 matchfinansieringsordningens rammer
Vækstfonden kan anvende finansieringsrammen til finansiering af venturevirksomheder i form af lån.

Stk. 2 Under COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder kan Vækstfonden tilbyde produkter til venturevirksomheder, som modtager en investering fra:

  • 1) En af Vækstfonden på forhånd godkendt investor, fx en venturefond, et familiekontor, et investeringsselskab eller lignende.

  • 2) En investor, der er godkendt af Vækstfonden efter en konkret vurdering.

Stk. 3 Vækstfonden fastsætter de nærmere rammer for produkter henvendt til venturevirksomheder således, at Vækstfonden under COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder medfinansierer op til 75 pct. på porteføljeniveau af kapitaltilførslen til virksomheden med lån, mens den resterende finansiering ydes i form af egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer.

Stk. 4 Lånene ydet under ordningen har en løbetid på maksimalt 8 år.

Stk. 5 Lån under COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder efter denne bekendtgørelse skal ydes inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler.

§3 Tilsyn og revision
Erhvervsministeriet fører tilsyn med COVID-19 matchfinansieringsordningen som del af det almindelige tilsyn med Vækstfonden.

Stk. 2 COVID-19 matchfinansieringsordningen skal indgå i Vækstfondens årsrapport, der revideres.

Stk. 3 Vækstfonden skal i fondens regnskabssystemer holde et separat regnskab for COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder, så der kan aflægges separat regnskab herfor, såfremt Erhvervsministeriet ønsker det.

Stk. 4 Vækstfonden har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra den forventede udvikling i COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder.

§4 Administration
Vækstfondens administrationsomkostninger forbundet med administrationen af lån efter denne bekendtgørelse afholdes inden for rammerne af tabsrammen og afkastet på finansieringerne.

§5 Ophør og efterregulering
COVID-19 matchfinansieringsordningen efter denne bekendtgørelse er tidsbegrænset og udløber 30. juni 2021, hvorefter der ikke længere kan indgås låneaftaler under ordningen.

Stk. 2 Når finansieringsrammen til COVID-19 matchfinansieringsordningen ophører, skal der laves en delvis opgørelse over ordningen senest 6 måneder efter ophøret. En eventuel andel af tabsrammen, som ikke er anvendt eller deponeret til forventede fremtidige tab, tilbagebetales til staten.

Stk. 3 Når tabsrammen til COVID-19 matchfinansieringsordningen ophører, kan der ikke optages yderligere statsgaranterede lån. Eksisterende statsgaranterede lån kan refinansieres i låneporteføljens løbetid.

Stk. 4 Tabsrammer, der ikke ender med at blive modsvaret af tilsvarende tab, tilbageføres til staten, når ordningen opgøres endeligt.

Stk. 5 Den statsgaranterede låneramme skal nedskrives i takt med, at låneporteføljerne løbende afvikles, og ophører senest 8 år efter tabsrammens ophør.

§6 Straf
Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for indgåelsen af låneaftaler i henhold til denne bekendtgørelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§7 Ikrafttræden mv.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 76 af 21. januar 2021 om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder ophæves.

§8 Territorial gyldighed
Bekendtgørelsen finder også anvendelse på virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

profile photo
Profilside