14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 617 af 27. maj 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

I medfør af § 22, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som ændret ved lov nr. 320 af 25. april 2018, og § 22, stk. 3, i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 320 af 25. april 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Personkreds

§1 Kommunen yder efter ansøgning danskbonus til en person, som modtager integrationsydelse efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, eller supplerende hjælp til brøkpension efter lovens § 27 a, 2. pkt., og som har bestået en prøve i dansk, der giver ret til danskbonus, jf. lovens § 22, stk. 4.

Stk. 2 Kommunen yder efter ansøgning danskbonus efter dispensation til personer med en funktionsnedsættelse omfattet af lovens § 22, stk. 6.

§2 Kommunen yder efter ansøgning danskbonus til en udlænding, der er omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i integrationsloven og ikke modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, og som har bestået en prøve i dansk, der giver ret til danskbonus, jf. § 22, stk. 1, i integrationsloven.

Stk. 2 Der kan kun udbetales danskbonus efter stk. 1 én gang. En udlænding, der tidligere har opnået ret til dansktillæg eller danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik, kan ikke modtage danskbonus efter stk. 1.

§3 Niveau for danskprøve
Der ydes danskbonus for bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. eller for FVU-læsning trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Prøve i Dansk 2 er bestået, hvis der opnås et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).

Stk. 2 Herudover ydes danskbonus for følgende prøver i dansk:

 • 1) Bestået Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner.

 • 2) Folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.

 • 3) Bevis for studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) samt for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

 • 4) Bevis for almen forberedelseseksamen (avu).

 • 5) Prøvebevis for bestået enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) på et af niveauerne G-A fra en af følgende uddannelser: stx, hf, hhx, htx, eux, eud eller avu.

 • 6) Bestået FVU-læsning trin 3 eller 4.

 • 7) Bevis for International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B-niveau.

 • 8) Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København.

 • 9) Bevis for videregående uddannelser på universiteter, professionsskoler, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

§4 Dispensation
Hvor ganske særlige grunde taler herfor, kan kommunen efter ansøgning yde danskbonus til en person, der modtager integrationsydelse, er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk, som giver ret til danskbonus, jf. § 22, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2 Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen fremlægge dokumentation for ansøgerens funktionsnedsættelse og dennes betydning for at kunne opfylde betingelsen om bestået danskprøve.

Stk. 3 Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen afgive oplysning på tro og love om deltagelse i danskundervisning og forsøg på at tage prøve, jf. § 22, stk. 6, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 4 Hvis ansøgeren ikke har deltaget i danskundervisning og ikke har forsøgt at tage prøve i dansk, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for sin funktionsnedsættelse og for, at denne er årsag til manglende deltagelse i danskundervisning og prøvedeltagelse i form af en lægeerklæring, jf. § 22, stk. 6, 1. og 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5 Det skal fremgå af lægeerklæringen, om behandlingsmulighederne er udtømte, om den pågældende er ude af stand til at bestå en prøve i dansk på det krævede niveau, og om den pågældende fremover vil blive i stand til at tilegne sig dansk på det krævede niveau, jf. § 22, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik.

Kapitel 2

Beregning og udbetaling

§5 Danskbonus efter § 1 supplerer integrationsydelsen med et månedligt beløb på 1.560 kr. (2018-niveau), inden for en 6 måneders periode, dog således at den samlede hjælp indenfor en måned ikke overstiger, hvad ansøgeren ville være berettiget til efter §§ 23-25 i lov om aktiv socialpolitik, såfremt opholdskravet i lovens § 11, stk. 3, var opfyldt.

§6 Danskbonus efter § 1 ydes fra tidspunktet for indgivelse af ansøgning herom, hvis ansøgningen efterfølgende imødekommes. § 88 i lov om aktiv socialpolitik finder ikke anvendelse for udbetaling af danskbonus.

§7 Danskbonus udbetales månedsvis bagud. § 90 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse for udbetaling af danskbonus.

§8 Danskbonus efter § 2 udbetales som et skattefrit engangsbeløb på 6.120 kr. (2018-niveau).

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 § 2 finder anvendelse for udlændinge, der har bestået en danskprøve efter den 1. januar 2018.

Stk. 3 Personer, der den 1. juli 2018 har opnået ret til dansktillæg efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik, og som har fået udbetalt dansktillæg i mindre end 6 sammenhængende måneder forud for lovens ikrafttræden, har ret til at få udbetalt danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik i en periode efter lovens ikrafttræden, således at de sammenlagt får udbetalt 6 måneders dansktillæg og danskbonus.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 1095 af 14. september 2015 om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere ophæves, jf. dog stk. 3.

profile photo
Profilside