14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 817 af 27. juni 2014

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen

I medfør af § 13, stk. 9, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014, og efter forhandling med undervisningsministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

VISO´s områder og formål

§1 VISO dækker de mest specialiserede og komplicerede problemstillinger inden for følgende områder:

 • 1) Børn og unge med handicap.

 • 2) Børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer.

 • 3) Udsatte grupper.

 • 4) Voksne med handicap.

 • 5) Socialpsykiatrien.

 • 6) Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

§2 VISO har til formål:

 • 1) at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager og bistå kommunen med vejledende udredning af dens borgere i de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager på det sociale område, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud,

 • 2) at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager og yde bistand til kommunens udredning i de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud,

 • 3) at sikre et landsdækkende overblik over den samlede specialrådgivning.

Stk. 2 VISO har yderligere til formål:

 • 1) at sikre sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og vidensformidling til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud og gøre den anvendelig for både kommunernes og VISO’s specialrådgivning og udredning i enkeltsager,

 • 2) at sikre et tæt samspil mellem de forskellige videns- og rådgivningsspecialer på VISO’s områder og sikre fortsat udvikling af viden og specialrådgivning,

 • 3) at koordinere vidensudvikling omkring indsatsen på den mest specialiserede del af specialundervisningsområdet,

 • 4) at sikre inddragelse af relevante internationale erfaringer og bidrage til det internationale samarbejde,

 • 5) at sikre overblik over og samarbejde med tilgrænsende områder, herunder sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

Kapitel 2

VISO´s opgaver

§3 Specialrådgivning
Specialrådgivning efter servicelovens § 13, stk. 1, skal være individuel og helhedsorienteret. Rådgivningen kan omfatte specialiseret rådgivning om kompensations- og støttemuligheder, om målgruppen, om processer i komplekse sager eller om metoder og værktøjer, som knytter sig til et specialrådgivningsforløb for en bestemt målgruppe eller ydelse.

§4 Udredning
Udredning efter servicelovens § 13, stk. 2, omfatter en systematisk, helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret undersøgelse og vurdering af for eksempel en funktionsevne/funktionsnedsættelse og/eller andre forhold, der har eller kan få betydning for en persons fremtidige livssituation.

§5 Tilvejebringelse og koordination af specialrådgivning på det mest specialiserede specialundervisningsområde
VISO tilvejebringer og sikrer en samlet koordination af de mest specialiserede rådgivningsydelser i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v.

Stk. 2 Målgrupperne for specialrådgivning efter stk. 1 er børn, unge og voksne med synshandicap og epilepsi, børn og unge med hørehandicap og døvblindhed, førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder samt deres pårørende og fagprofessionelle, som arbejder med de nævnte målgrupper.

Stk. 3 Specialrådgivning efter stk. 1 omfatter blandt andet:

 • 1) Rådgivning og vejledning.

 • 2) Udredning.

 • 3) Undervisning og kurser.

 • 4) Vidensudvikling og –formidling.

§6 Materialeproduktion
VISO tilvejebringer relevant materialeproduktion til kommuner, borgere, folkeskoler, frie grundskoler m.fl. i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v.

Stk. 2 Materialeproduktionen efter stk. 1 omfatter materialer til brug i administration og undervisning af blinde og svagsynede, døve, hørehæmmede og døvblinde, herunder:

 • 1) Undervisningsmaterialer til børn, unge og voksne.

 • 2) Skolematerialer til blinde (punktlæsende) og svagsynede elever i grundskolen.

 • 3) Hjælpemidler til undervisningsbrug.

 • 4) Særlige tilrettelagte materialer, der understøtter leg og læring.

 • 5) Oplysnings- og vejledningsmaterialer.

§7 Vidensindsamling, vidensudvikling og formidling
VISO skal sikre indsamling, udvikling, bearbejdning og formidling af den faglige viden på det sociale område og på området for den mest specialiserede specialundervisning m.v. med henblik på at understøtte specialrådgivnings- og udredningsopgaverne i kommuner, regionale, kommunale og private tilbud samt i VISO, og med henblik på at sikre et landsdækkende overblik over den samlede specialrådgivning.

Stk. 2 VISO skal medvirke til at udvikle og bearbejde viden om, hvordan indsatsen inden for VISO’s områder kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.

Stk. 3 VISO skal sørge for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Stk. 4 VISO skal holde sig bredt orienteret om relevante nationale og internationale erfaringer på VISO’s områder og bidrage til det internationale samarbejde.

§8 VISO skal sikre, at formidlingen efter § 7 tilpasses VISO’s forskellige interessenter.

§9 VISO kan bidrage til at vedligeholde og opbygge faglige miljøer og netværk inden for VISO’s områder i den udstrækning, det er nødvendigt for at understøtte VISO’s virksomhed.

Stk. 2 VISO skal sikre sig et overblik over og indgå samarbejde med særlig sagkundskab på andre sektorområder, herunder sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

Kapitel 3

VISO´s faglige bestyrelse

§10 Der etableres en faglig bestyrelse, som består af en formand, der udpeges af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, samt 11 andre medlemmer, der udpeges af henholdsvis ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og undervisningsministeren, jf. stk. 2 og 3. For hvert medlem udpeges samtidig en stedfortræder, der kan møde, hvis det ordinære medlem er forhindret.

Stk. 2 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger:

 • 1) 3 medlemmer efter indstilling fra KL,

 • 2) 1 medlem efter indstilling fra Danske Regioner,

 • 3) 1 medlem efter indstilling fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

 • 4) 1 medlem efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,

 • 5) 1 medlem efter høring blandt brugerorganisationer på udsatteområdet, og

 • 6) 1 medlem efter indstilling fra Børnesagens Fællesråd.

Stk. 3 Undervisningsministeren udpeger:

 • 1) 1 medlem efter indstilling fra KL,

 • 2) 1 medlem efter indstilling fra Undervisningsministeriet, og

 • 3) 1 medlem efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Stk. 4 Bestyrelsen udpeges for 4 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen i løbet af en udpegningsperiode, udpeger ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold eller undervisningsministeren snarest et nyt medlem for resten af perioden efter reglerne i stk. 1-3.

§11 Bestyrelsen rådgiver direktøren for Socialstyrelsen om VISO´s faglige virksomhed.

Stk. 2 Bestyrelsen skal

 • 1) løbende vurdere dimensioneringen af indsatsområderne inden for den samlede ramme med henblik på, at sammensætningen af VISO’s netværk er i overensstemmelse med kommuners og borgeres behov,

 • 2) komme med forslag til prioritering af VISO’s indsatsområder,

 • 3) pege på områder med behov for vidensudvikling, og

 • 4) løbende vurdere niveauet af VISO’s konkrete indsats.

Stk. 3 Bestyrelsen skal udarbejde forslag eller bidrag til årsprogram for VISO´s virksomhed i det kommende år, herunder indsatsområder, til direktøren for Socialstyrelsen, som på baggrund af bestyrelsens forslag eller bidrag fastlægger det endelige årsprogram.

§12 Bestyrelsen kan beslutte at rådføre sig med personer med særlig sagkundskab om nærmere afgrænsede problemstillinger inden for VISO’s fagområder.

Stk. 2 Rådgivning fra personer med særlig sagkundskab skal ske ud fra målsætningen om, at VISO skal udvikle og udnytte viden og rådgivning på tværs af forskellige områder.

§13 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Sekretariatsfunktionen for bestyrelsen varetages af Socialstyrelsen.

§14 Socialstyrelsen afholder udgifterne ved VISO’s virksomhed, herunder eventuelle udgifter efter § 12 samt dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

Stk. 2 Socialstyrelsen yder vederlag og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer efter statens regler.

Kapitel 4

Organisering og finansiering

§15 VISO er en del af Socialstyrelsen.

§16 VISO’s specialrådgivningsydelser efter § 3, udredningsydelser efter § 4 samt ydelser efter § 5 ydes vederlagsfrit.

Stk. 2 Produktion og levering af undervisningsmaterialer efter § 6 sker vederlagsfrit.

§17 VISO kan med hjemmel i finansloven drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret virksomhed på de områder, som er nævnt i § 7, jf. Finansministeriets regler herom.

Stk. 2 Andre ministerier samt andre offentlige institutioner kan mod anvisning af finansiering hertil bestille konkrete opgaver i VISO, jf. de opgaver, som er nævnt i § 7.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§18 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 161 af 10. marts 2006 om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation – VISO ophæves.

profile photo
Profilside