14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Kapitel 10

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 810 af 03. June 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Kapitel 10

Kommunens registrering og online indberetning og modtagelse af »Min Plan«, uddannelsespålæg, kontrakt efter integrationsloven, beskæftigelsesforanstaltninger, krav til jobsøgning, status m.v.

§38 Kommunen har pligt til at registrere og indberette oplysninger vedrørende »Min Plan«, aftaler med sygedagpengemodtagere i kategori 2 om jobmål og beskæftigelsesindsats, uddannelsespålæg, mentorstøtte, personlig jobformidler for personer i ressourceforløb, beskæftigelsesforanstaltninger, læse-, skrive- og regnetest, øvrige indsatser m.v., herunder uddannelse, efter følgende bestemmelser:

Stk. 2 Seneste aftale indgået ved en jobsamtale, jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fleksjobopfølgningssamtale, integrationssamtale, rådighedssamtale og cv-samtale indgår i »Min Plan«, jf. § 28, stk. 1, § 31, stk. 1, og § 83, stk. 1.

Stk. 3 Kommunen indberetter oplysninger vedrørende rehabiliteringsplanens indsatsdel, jf. § 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 5 i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. Tilbud og aktiviteter inden for det beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og sociale område, der indgår i rehabiliteringsplanen, indberettes efter § 40, stk. 4 - 12.

Stk. 4 Kommunen har pligt til at indberette oplysninger, der vedrører tilskud til hjælpemidler m.v. i henhold til kapitel 27 og 28 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 24 a, stk.2, i integrationsloven og kapitel 6 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Stk. 5 Kommunen har pligt til at indberette oplysninger om krav til jobsøgning for personer, der visiteres jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, jf. § 39, stk. 3.

Stk. 6 Kommunen har pligt til at modtage oplysningerne i stk. 1, hvis en borger fra personkredsen efter § 41 flytter til kommunen.

Stk. 7 Kommunen kan vælge at anvende »Min Plan«, når der skal udarbejdes og følges op på en kontrakt efter integrationsloven, jf. § 20 a i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). Hvis kommunen vælger, at anvende »Min Plan«, skal kommunen ud over de oplysninger, der fremgår af indeværende kapitel, registrere og indberette de oplysninger, der fremgår af den aktuelt gældende bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 8 Hvis kommunen vælger at danne udskrift til borgeren af »Min Plan« og/eller beskæftigelsesforanstaltninger fra eget it-system frem for den løsning, der stilles til rådighed af STAR, skal udskriften indeholde de samme oplysninger, der fremgår for borgeren på Jobnet. I en frikommune, hvor kommunen er fritaget for at udarbejde »Min Plan«, kan kommunen tilføje yderligere oplysninger, når borgeren samtidig vejledes herom.

§39 Der skal registreres og indberettes oplysninger om foranstaltninger for følgende personkreds: Kontaktgrupperne 1 - 8 og 10 - 29.

Stk. 2 For foranstaltninger registreres og indberettes en eller flere løbende status og en afsluttende status, jf. § 51, stk. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Status vises for borger på Jobnet.

Stk. 3 Der skal registreres og indberettes oplysninger om krav til jobsøgning for følgende personkreds:

 • 1) Jobparate kontanthjælpsmodtagere i kontaktgruppe 2.

 • 2) Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere i kontaktgruppe 12.

 • 3) Jobparate overgangsydelsesmodtagere i kontaktgruppe 26.

 • 4) Jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere i kontaktgruppe 27.

 • 5) Åbenlyst uddannelsesparate overgangsydelsesmodtagere i kontaktgruppe 28.

 • 6) Jobparate overgangsydelsesmodtagere i kontaktgruppe 29.

§40 For »Min Plan« (Tekniske typer: Jobplaner, aftale om opfølgning (aftale med sygedagpengemodtagere i kategori 2), plan uden plantype samt rehabiliteringsplaners indsatsdel) indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

 • 4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

 • 5) Unik nøgle.

 • 6) Dato for oprettelse eller revision.

 • 7) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

 • 8) Jobmål.

 • 9) Planbeskrivelse, herunder en kort overordnet beskrivelse af, hvad der skal til, for at borgeren kommer tættere sit jobmål samt evt. aftalt opfølgning i forløbet, jf. dog stk. 2.

 • 10) Status for planen.

 • 11) Planversion.

Stk. 2 Der indberettes ikke planbeskrivelse for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate overgangsydelsesmodtagere, jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og ledige fleksjobvisiterede.

Stk. 3 For uddannelsesplaner (herunder uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30) indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

 • 4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

 • 5) Unik nøgle.

 • 6) Dato for oprettelse eller revision, herunder for afgivelse af ny frist.

 • 7) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

 • 8) Uddannelsesmål for personer på trin 2 - 3.

 • 9) Jobmål for dagpengemodtagere under 25 år og uden en kompetencegivende uddannelse registreres og indberettes som en del af planbeskrivelsen.

 • 10) Baggrund og planbeskrivelse samt aftalt opfølgning.

 • 11) Fristdato som borgeren er pålagt.

 • 12) Borgerens kommentar til trinnet.

 • 13) Sagsbehandlerens kommentar.

 • 14) Det aktuelle trin af uddannelsespålægget:

  • a) I trin 1: Uddannelsesønsker, som personen bør arbejde videre med.

  • b) I trin 2: Valg af uddannelsessteder.

  • c) I trin 3: Optagelsesstatus.

  • d) I trin 4: Pålæg om at påbegynde og gennemføre en konkret uddannelse.

 • 15) Status.

 • 16) Planversion.

 • 17) Senest ved modtagelse af besked om optagelse på studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse registreres:

  • a) Der vurderes ikke at være støttebehov.

  • b) Der vurderes at være faglige støttebehov.

  • c) Der vurderes at være sociale, personlige eller helbredsmæssige støttebehov.

  • d) Et eller flere støttebehov er dokumenteret.

  • e) Borgeren har øvrige støttepersoner tilknyttet.

  • f) Kontaktperson og kontaktoplysninger i jobcentret som uddannelsesinstitutionen kan kontakte.

  • g) Om jobcenteret gerne vil kontaktes af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 4 For alle beskæftigelsesforanstaltninger indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

 • 4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

 • 5) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

 • 6) Hændelsesdatoen, dvs. hvornår den begivenhed, der forårsagede registreringen faktisk fandt sted.

 • 7) Aktivitetsudbyder/virksomhed ved CVR- og P-nummer.

 • 8) Unik nøgle for den enkelte foranstaltning (kursus, løntilskudsansættelse m.v.).

 • 9) Startdato for den enkelte foranstaltning.

 • 10) Slutdato for den enkelte foranstaltning.

 • 11) Angivelse af aktivitetens aktuelle status, hvis denne er »annulleret« eller »afbrudt«.

 • 12) Hvis der er angivet status for en foranstaltning, skal årsag til status og bemærkning til status/årsag angives.

 • 13) Gennemsnitligt ugentligt timetal og minuttal for den enkelte foranstaltning.

 • 14) Bevillingsramme (økonomisk ramme m.v.).

 • 15) Forsørgelsestype kan indberettes.

 • 16) Afholdelsessted.

 • 17) Kontaktinformation til udbyder/virksomhed.

 • 18) Beskrivelse af tilbuddet.

Stk. 5 For virksomhedsrettede foranstaltninger indberettes endvidere følgende oplysninger:

 • 1) Type af virksomhedsrettede tilbud (jobordretype).

 • 2) Stillingsbetegnelse på den foranstaltning personen deltager i.

 • 3) Om der er tale om et rådighedsafprøvende tilbud.

 • 4) For ansættelse med løntilskud, voksenelever og jobrotation kan timetilskudssats indberettes.

Stk. 6 For kursusforløb (vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt øvrige kursus- og uddannelsesindsatser) og læse-, skrive- og regnetest indberettes endvidere følgende oplysninger:

 • 1) Titel på kursus eller læse-, skrive- og regnetest.

 • 2) Kursustype (afholdelseskategori).

 • 3) Uddannelsestype – DUN/AMU, hvis en sådan findes.

 • 4) For kursusforløb: Identifikation af kurset.

 • 5) Oplysninger om evt. praktik i forløbet.

 • 6) Om der er tale om et rådighedsafprøvende tilbud.

Stk. 7 For mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indberettes endvidere CVR-nr. og P-nr. på den virksomhed, hvor mentoren er ansat, og følgende oplysninger:

 • 1) Målet med mentorstøtten.

 • 2) Navn og kontaktoplysninger for mentoren.

 • 3) Beskrivelse af hvilke opgaver mentoren skal bistå med.

 • 4) Timetallet for mentorstøtten.

Stk. 8 For personlig jobformidler til personer i ressourceforløb, jf. § 113 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, indberettes endvidere CVR-nr. og P-nr. på den virksomhed, hvor den personlige jobformidler er ansat, og følgende oplysninger:

 • 1) Navn og kontaktoplysninger for jobformidleren.

 • 2) Jobformidlerens rolle og opgaver.

 • 3) Konkrete aftaler mellem borger og jobformidler.

 • 4) Timetallet for jobformidleren.

Stk. 9 For hjælpemidler indberettes endvidere følgende oplysninger:

 • 1) Hjælpemiddel type.

 • 2) Om hjælpemidlet er til lån eller til eje.

 • 3) Pris på hjælpemidlet (indberettes ved eje og ved første udlån).

Stk. 10 For tilskud til personlig assistance indberettes endvidere følgende oplysninger:

 • 1) Personlig assistance type.

 • 2) Antal personlige assistenter.

 • 3) Timepris.

 • 4) Andre udgifter.

Stk. 11 For sociale aktiviteter og indsatser indberettes endvidere:

 • 1) Typen af social indsats.

 • 2) Titel på den sociale indsats.

Stk. 12 For helbredsmæssige indsatser efter sundhedsloven og lov om social service indberettes endvidere:

 • 1) Typen af helbredsmæssig indsats efter sundhedsloven og lov om social service.

 • 2) Titel på den helbredsmæssige indsats.

Stk. 13 Når personen flytter til en anden kommune, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger til tilflytningskommunen om personens aktuelle »Min Plan« (jobplan, uddannelsespålæg, aftale med sygedagpengemodtagere i kategori 2, rehabiliteringsplanens indsatsdel, kontrakt efter integrationsloven), igangværende og aftalte fremtidige beskæftigelsesforanstaltninger samt aftaler indberettet efter § 27, stk. 1, § 28, stk. 1, og § 85, stk. 1.

Stk. 14 For borgere omfattet af en helhedsorienteret plan, jf. § 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er der ikke pligt til at indberette planbeskrivelse efter stk. 1, nr. 9.

Stk. 15 For status indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

 • 4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

 • 5) Unik nøgle.

 • 6) Typen af status (løbende status eller afsluttende status).

 • 7) Status.

Stk. 16 For krav til jobsøgning registreres og indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

 • 4) Der indberettes endvidere mindst én af følgende oplysningstyper:

  • a) Stillingsbetegnelser som personen skal søge job indenfor.

  • b) Geografisk område som personen skal søge job indenfor.

  • c) Øvrige krav til personens jobsøgning.

§41 Oplysninger vedrørende foranstaltninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. skal registreres og indberettes, når »Min Plan« (jobplanen, uddannelsespålægget, aftalen med sygedagpengemodtagere i kategori 2 om jobmål og beskæftigelsesindsats og rehabiliteringsplanen), krav til jobsøgning samt beskæftigelsesforanstaltninger afgives til borgeren.

Stk. 2 Stk. 1 anvendes også ved ændringer og revision.

Stk. 3 Oplysninger vedrørende foranstaltninger efter kapitel 20 (fleksjob) og kapitel 22 (jobrotationsvikarer) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres og indberettes, når ansættelsen aftales. For fleksjob og jobrotationsvikarer angives hændelsesdatoen som datoen for ansættelsesaftalens indgåelse.

Stk. 4 Oplysninger vedrørende foranstaltninger efter kapitel 23 (voksenlærlinge-ordningen) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres og indberettes, når jobcentret har godkendt ansøgningen om tilskud. For voksenlærlinge angives hændelsesdatoen som datoen for uddannelsens påbegyndelse.

Stk. 5 Hvis der sker ændringer i oplysninger indberettet efter stk. 1-4, skal registrering og indberetning ske samme dag eller senest dagen efter, at ændringen er kommet til jobcenterets kendskab. Herunder hvis en ændring af start- eller slutdato betyder en ændring i det gennemsnitlige ugentlige timetal (for det samlede forløb).

§42 Nødvendige data på individniveau videregives til den pågældende persons arbejdsløshedskasse og til andre offentlige myndigheder, jf. kapitel 2, herunder Danmarks Statistik.

Stk. 2 Data for personer under 25 år, som er omfattet af § 40, kontaktgruppe 2-6, videregives til Børne- og Undervisningsministeriets fælles datagrundlag med henblik på forvaltning af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, herunder til kontrolforanstaltninger, jf. § 45, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Der videregives følgende informationer:

 • 1) Cpr.nr.

 • 2) Foranstaltning.

 • 3) Start- og slutdato for de enkelte foranstaltninger.

Stk. 3 Data for personer født mellem 1. januar 1946 og 31. december 1952, som er beskæftiget med løntilskud helt eller delvist i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2016, videregives til ATP og skattemyndighederne med henblik på beregning af skattenedslag for seniorer, jf. § 16, stk. 1, nr. 6, i lov om skattenedslag for seniorer. Der videregives følgende informationer:

 • 1) Cpr.nr.

 • 2) Start- og slutdato for de enkelte foranstaltninger.

Stk. 4 Data om personer i kontaktgruppe 7 og 10 videregives til Udbetaling Danmark, jf. § 4 i lov om fleksydelse. Der videregives følgende informationer:

 • 1) Cpr.nr.

 • 2) Dato for visitation til fleksjob.

 • 3) Kontaktgruppe.

§43 Data for personer omfattet af § 6, nr. 1, 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt modtagere af overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, og som har fået et uddannelsespålæg, videregives til Børne- og Undervisningsministeriets ungedatabase. Der videregives følgende informationer:

 • 1) Cpr.nr.

 • 2) Ved oprettelse af abonnement: Ønsket startdato for underretninger fra ungedatabasen.

 • 3) Ved ophør af abonnement: Slutdato for underretninger fra ungedatabasen.

Stk. 2 Ved modtagelse af besked om optagelse på uddannelse videregives for personer omfattet af § 6, nr. 1, 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som har fået et uddannelsespålæg, følgende oplysninger til Børne- og Undervisningsministeriets ungedatabase til brug for videregivelse til den uddannelsesinstitution, hvor personen er optaget på en uddannelse:

Stk. 3 For personer, hvor der er oprettet et abonnement, videregives via det fælles it-baserede datagrundlag hændelser fra Børne- og Undervisningsministeriets ungedatabase til personens jobcenter om optagelse, risiko for frafald, afbrydelse og gennemførelse på uddannelsen. Jobcenteret har pligt til at modtage disse hændelser.

profile photo
Profilside