14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1050 af 17. oktober 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

I medfør af § 68, stk. 1, og § 118, stk. 12, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018 og lov nr. 556 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20. maj 2022

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Tekniske bestemmelser
  • Bilag 2Oversigt over ændringer af indholdsmæssig karakter i forhold til bekendtgørelse af 15. december 2016 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr som ændret ved bekendtgørelse af 12. juni 2017
  • Bilag 3Oversigt over UNECE-regulativer, der er udstedt i henhold til den mellem medlemmer af de Forenede Nationers økonomiske kommission for Europa (UNECE) indgåede overenskomst af 20. marts 1958 vedrørende indførelse af ensartede vilkår for godkendelse af udstyr og dele til motorkøretøjer
  • Bilag 4Oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer

§1 Køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere og som hverken er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer m.v., bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v. eller bekendtgørelse om nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v., skal opfylde kravene i bilag 1.

Stk. 2 Bestemmelsen i bilag 1, pkt. 6.02.001 (1), pkt. 6.02.006 (2) og (6) og pkt. 9.05.001 (2) og (4) gælder desuden for køretøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden ikrafttrædelsesdatoen.

Stk. 3 I bilag 4 findes en oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer.

§2 Optionel harmonisering
Et køretøj og udstyr til køretøjer kan ikke nægtes godkendt under henvisning til, at det ikke opfylder danske bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr, såfremt køretøjet henholdsvis udstyret er godkendt i henhold til et EF-direktiv eller en EU-forordning med modsvarende bestemmelser.

§3 Udstyr, der monteres på EU-typegodkendt bil eller påhængskøretøj dertil
Udstyr, der monteres på bil eller påhængskøretøj dertil, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og seperate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF, skal være godkendt i henhold til bestemmelserne i forordningen og de i henhold til forordningen gældende EU-forordninger eller UNECE-regulativer.

§4 Udstyr, der monteres på EU-typegodkendte to- og trehjulede motordrevne køretøjer samt quadricykler
Udstyr, der monteres på EU-typegodkendt køretøj omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler og som er omfattet af denne forordning, skal være godkendt i henhold til bestemmelserne i forordningen og de i henhold til forordningen gældende EU-forordninger eller UNECE-regulativer.

§5 Udstyr, der monteres på EU-typegodkendte traktorer eller påhængskøretøjer dertil
Udstyr, der monteres på EU-typegodkendt køretøj omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer og som er omfattet af denne forordning, skal være godkendt i henhold til bestemmelserne i forordningen og de i henhold til forordningen gældende EU-forordninger eller UNECE-regulativer.

§6 Straf
Overtrædelse af bekendtgørelsens krav til køretøjers indretning og udstyr straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019.

profile photo
Profilside