14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Behandling af dyr med receptpligtige lægemidler med nedennævnte indhold må kun foretages af dyrlægen personligt, og dyrlægen må ikke udlevere eller ordinere følgende:

 • 1) Lægemidler med analgetisk effekt til injektion, dog undtagen non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler.

 • 2) Anæstetika til inhalation eller injektion.

 • 3) Opioider, opiater, barbiturater, benzodiazepiner og psykosedativa, jf. dog stk. 2.

 • 4) Selenholdige lægemidler til injektion.

 • 5) Parasympatomimetika til injektion og parasympatolytika til injektion.

 • 6) Sympatomimetika til injektion og sympatolytika til injektion.

 • 7) Følgende hormoner og forbindelser med hormonlignende effekt til injektion:

  • a) Adrenocorticotrope hormoner.

  • b) Naturlige og syntetiske binyrebarksteroider.

  • c) Naturlige og syntetiske kønshormoner, herunder anabole steroider.

  • d) Oxytocin og oxytocinanaloger.

  • e) Prostaglandiner og prostaglandinanaloger.

 • 8) Lægemidler, der udelukkende er godkendt til intravenøs indgivelse, jf. dog § 19, stk. 2.

•••

Stk. 2 Dyrlægen må dog udlevere eller ordinere opioider, opiater, barbiturater, benzodiazepiner og psykosedativa til indgift gennem munden til behandling af andre dyr end fødevareproducerende dyr. Til behandling af heste, som er udelukket fra anvendelse til konsum, må dyrlægen kun udlevere eller ordinere de i stk. 1, nr. 3, nævnte lægemidler til anvendelse i indtil 4 uger i forbindelse med genoptræning efter alvorlig sygdom.

•••

Stk. 3 Dyrlægen kan dog, uanset stk. 1, nr. 7, litra d, udlevere eller ordinere oxytocin og oxytocinanaloger til anden sygdomsbehandling end vestimulation til anvendelse i følgende:

 • 1) Svinebesætninger uden sundhedsrådgivningsaftale eller med en basisaftale til efterbehandling i indtil 5 dage på betingelse af, at dyrlægen har indledt behandlingen af hvert enkelt dyr.

 • 2) Svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul i indtil 50 dage, jf. § 24, stk. 1.

 • 3) Kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 i indtil 42 dage, jf. § 25, stk. 2.

 • 4) Kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 til en periode uden fastsat øvre tidsgrænse, jf. § 25, stk. 5, når følgende betingelser er opfyldt:

  • a) Den besætningsansvarlige har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES Kvæg, at anvendelse af lægemidler ønskes registreret i DMS Dyreregistrering.

  • b) Besætningsdyrlægen har indberettet til www.vetreg.dk, at den besætningsansvarlige foretager elektronisk indberetning om anvendelse af lægemidler til DMS Dyreregistrering.

  • c) Besætningsdyrlægen foretager indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.

 • 5) Kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2 i indtil 35 dage, jf. § 25, stk. 4, nr. 1.

 • 6) Kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftaler med tilvalgsmodul 2, der er omfattet af § 25, stk. 5, til en periode uden fastsat øvre tidsgrænse.

•••

Stk. 4 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 2-6, må dyrlægen kun udlevere lægemidler til de første 5 dage.

•••

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer er ophævet, jf. § 31, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1228 af 19/11 2019.

Stk. 5 Dyrlægen kan dog, uanset stk. 1, nr. 2, udlevere eller ordinere lægemidler med lokalbedøvende effekt til den besætningsansvarlige til brug for lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration, hvis den besætningsansvarlige har gennemført et kursus herom, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. § 7, stk. 2 og § 9, stk. 4, i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.

•••

Stk. 6 Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet i stk. 1. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for dispensationen.

•••

Stk. 7 Undtaget fra stk. 1 er autoriserede veterinærsygeplejersker, som udfører de behandlinger, der er nævnt i § 7, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v.

•••
profile photo
Profilside