14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 190 af 08. februar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 302 af 17. september 2020, akt nr. 35, akt nr. 36 og akt nr. 40 af 12. november 2020, akt nr. 95 af 3. december 2020, akt nr. 134 af 17. december 2020 og akt nr. 138 af 12. januar 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 17. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af forventet samlet indkomsttab på minimum 30 pct. i gennemsnit pr. måned hos freelancere mv., jf. § 2, nr. 1 og 10, som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 2 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 1. september 2020 til og med 28. februar 2021, jf. dog § 4, stk. 6.

Stk. 3 Retten til kompensation tilkommer freelancere mv., jf. § 2, nr. 1, som i kompensationsperioden, jf. § 4, stk. 6, er ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Forbud mod forsamlinger på over 500 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af COVID-19, såfremt freelanceren mv. som følge deraf oplever et samlet indkomsttab, der er direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter stk. 3, og hvor arrangementet er planlagt til afholdelse i Danmark.

 • 2) Grænselukninger mv., hvor ansøger kan dokumentere en af følgende:

  • a) Freelanceren mv.’s samlede indkomst er direkte relateret til udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.

  • b) Freelanceren mv. før den 1. november 2020 har en registreret hjemstedsadresse i en lufthavns terminaler og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af litra a.

  • c) Freelanceren mv,’s samlet indkomst kom fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt, som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 • 3) Forbud mod forsamlinger på over 50 personer, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, såfremt freelanceren mv.’s indkomst stammer fra direkte leverancer til private arrangementer uden for private hjem og sociale arrangementer med offentlig adgang.

 • 4) Forbud mod forsamlinger på over 10 personer, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, såfremt freelanceren mv.’s indkomst stammer fra direkte leverancer til private arrangementer og sociale arrangementer med offentlig adgang med mindst 10 personer, herunder leverandører af lyd, lys, busser eller taxaer.

 • 5) Delvis nedlukning fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Stk. 4 Retten til kompensation tilkommer endvidere freelancere mv., som i kompensationsperioden, jf. § 4, stk. 6, er leverandører, jf. § 2, nr. 10, til virksomheder mv. omfattet af én eller flere af følgende covid-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Forbud mod at holde åbent, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser.

 • 2) Forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, i forhold til virksomhedens normale åbningstider.

 • 3) Forbud mod forsamlinger på over 50 personer, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, såfremt freelanceren mv.’s omsætning stammer fra direkte leverancer til private og sociale arrangementer uden for private hjem.

 • 4) Forbud mod forsamlinger på over 10 personer, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelsemed håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, såfremt freelanceren mv.’s omsætning stammer fra direkte leverancer til private og sociale arrangementer med mindst 10 personer, herunder leverandører af lyd, lys, busser eller taxaer.

 • 5) Aflivning af mink af hensyn til folkesundheden, for freelancere mv., der ernærer sig ved at være direkte leverandør til eller aftagere fra pelsdyravlere, hvis besætning er slået ned som følge af hensyn til folkesundheden.

Kapitel 2

Definitioner

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Freelancer mv.: Fysisk person med cpr-nr. og fast arbejdssted i Danmark, der enten:

  • a) Har haft indtægter som både A- og B-indkomst frem til den 1. november 2020, jf. nr. 2-4, og hvor freelancerens beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten højst udgør 55 pct. i gennemsnit pr. måned.

  • b) Har haft indtægter som B-indkomst frem til den 1. november 2020, jf. nr. 3.

 • 2) A-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde i et ansættelsesforhold, og hvori der er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 3) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 4) Anden indkomst: Indtægter, som ikke omfattes af nr. 2 og 3, for arbejde, når indtægterne har form af vederlag i form af biblioteksafgift, legater fra Statens Kunstfond, bortseelsesberettigede pensionsindbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 19, godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, indkomst, der beskattes efter kildeskattelovens §§ 48 E og F, og indkomst fra beskæftigelse om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Sidstnævnte indkomst opgøres efter § 10 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

 • 5) Samlet indkomst:

 • 6) Indkomsttab: Summen af de samlede indkomsttab som følge af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 3 og 4. Beregningen af indkomsttabet sker som følger:

  • a) For freelancere mv., der er ramt af forbud mod at holde åbent, jf. § 1, skt. 4, nr. 1, beregnes indkomsttabet som den forholdsmæssige forskel i ansøgers samlede indkomst i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • b) For freelancere mv., der er ramt af forbud mod forsamlinger på over 500 personer, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, beregnes indkomsttabet som tab, der er direkte ramt af eller direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter § 1, stk. 2, og hvor arrangementet er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2, dog ikke § 2, i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger. Tabsprocenten beregnes som summen af de direkte tab delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • c) For freelancere mv., der er ramt af grænselukninger mv., jf. § 1, stk. 3, nr. 2, beregnes indkomsttabet som den forholdsmæssige forskel i ansøgers samlede indkomst i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • d) For freelancere mv., der er ramt af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, jf. § 1, stk. 3, nr. 3, beregnes indkomsttabet som den forholdsmæssige forskel i ansøgers samlede indkomst i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • e) For freelancere mv., der er ramt af forbud mod at holde åbent i et begrænset tidsrum, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, beregnes indkomsttabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers samlede indkomst i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • f) For freelancere mv., der er ramt af forbud mod forsamling over 50 personer, jf. § 1, stk. 4, nr. 3, beregnes indkomsttabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers samlede indkomst i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • g) For freelancere mv. der er ramt af forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer, jf. § 1, stk. 4, nr. 4, beregnes indkomsttabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers samlede indkomst i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • h) For freelancere mv. der er ramt af regional nedlukning, jf. § 1, stk. 3, nr. 4, beregnes indkomsttabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers samlede indkomst i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • i) For freelancere mv., der er ramt af den delvise nedlukning, jf. § 1, stk. 3, nr. 5, beregnes indkomsttabet som den forholdsmæssige forskel mellem samlet indkomst i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • j) For freelancere mv., der er ramt af krav om aflivning af mink, jf. § 1, stk. 4, nr. 5, beregnes indkomsttabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers samlede indkomst i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

 • 7) Overskud fra selvstændig virksomhed: Overskud fra egen selvstændig virksomhed, registreret i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 9. marts 2020.

 • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, freelanceren mv.’s nedgang i samlet indkomst opgøres i forhold til. Referenceperioden må ikke række ud over den 30. november 2020, og opgøres som følger:

  • a) Hele måneder i 2019 og 2020 svarende til de måneder i 2020 og 2021, hvori freelanceren mv. er omfattet af en eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 4, stk. 6, jf. dog litra b.

  • b) For freelancere mv., der ikke har haft samlet indkomst i de relevante måneder i 2019 og 2020, jf. litra a, og som senest har erhvervet samlet indkomst fra og med den 9. marts 2020, danner perioden fra og med først erhvervet samlet indkomst til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

  • c) For freelancere mv. der ikke har erhvervet samlet indkomst i minimum en hel måned inden for perioden i litra b, eller som tidligst har erhvervet samlet indkomst efter den 9. marts 2020, anvendes en periode på tre kalendermåneder løbende til og med dagen før den første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, jf. dog litra d.

  • d) For freelancere mv., der ikke har haft samlet indkomst i hele perioden omtalt i litra c, danner perioden fra og med først erhvervet samlet indkomst til og med dagen før første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, grundlag for opgørelsen, jf. dog litra e. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

  • e) For freelancere mv., der ikke har haft samlet indkomst i hele perioden omtalt i litra d, danner perioden fra og med først erhvervet samlet indkomst til og med dagen før første dag i kompensationsperioden grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

 • 9) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for freelanceren mv.’s indkomsttab, jf. § 4, stk. 6.

 • 10) Leverandør: En freelancer mv., jf. § 2, nr. 1, hvis samlede indkomst er direkte relateret til transaktioner, salg eller leverancer til virksomheder mv., der er ramt af COVID-19 restriktioner, jf. § 1, stk. 3 og 4. Den samlede indkomst skal stamme fra gentagende transaktioner mv. mellem disse virksomhedstyper mv.

 • 11) Fast arbejdssted: Et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller områder, hvor arbejdet som hovedregel udføres.

§3 Erhvervsstyrelsen vil med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejde en vejledning vedrørende behandlingen af ansøgninger, den efterfølgende kontrol mv.

Kapitel 3

Kompensationsberettiget tab og krav

§4 Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede indkomsttab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 Freelanceren mv. skal være registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Freelancerens mv. samlede indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019, jf. dog stk. 4. Freelancere mv., der ansøger om kompensation fra og med den 9. december 2020, skal dog alene have samlet indkomst på mindst 8.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019, jf. dog stk. 5. Freelanceren med både A- og B-indkomst, jf. § 2, nr. 1, litra a, kan i de 10.000 kr. medregne skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed, jf. § 2, nr. 7.

Stk. 4 For freelancere mv. der ikke har haft aktivitet i hele kalenderåret 2019, gælder følgende:

 • 1) For freelancere mv., der har haft samlet indkomst som freelancer mv. forud for den 10. marts 2019, danner perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 3.

 • 2) For freelancere mv., der har haft den først erhvervede samlede indkomst som freelancer mv. efter den 9. marts 2019, anvendes en periode på 12 kalendermåneder løbende til og med dagen før den første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, jf. dog nr. 3. Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

 • 3) For freelancere mv., der ikke har haft samlet indkomst i hele perioden omtalt i nr. 2, danner perioden fra og med først erhvervet samlet indkomst til og med dagen før første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, grundlag for gennemsnitsberegningen, jf. dog nr. 4. Gennemsnitsberegningen skal minimum dække en hel måned.

 • 4) For freelancere mv., der ikke har haft samlet indkomst i hele perioden omtalt i nr. 3, danner perioden fra og med først erhvervet samlet indkomst til og med dagen før første dag i kompensationsperioden grundlag for gennemsnitsberegningen. Gennemsnitsberegningen skal minimum dække en hel måned.

 • 5) For freelancere mv., der grundet særlige omstændigheder som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke har erhvervet samlet indkomst som freelancer mv. i perioderne omtalt i nr. 1-4, kan angives anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor.

Stk. 5 For freelancere mv. med både A- og B-indkomst, jf. § 2, nr. 1, litra a, skal B-indkomst i den gennemsnitlige månedlige indkomst minimum udgøre 2.500 kr. pr. måned, og A-indkomst må maksimalt udgøre 25.000 kr. pr. måned.

Stk. 6 Der kan ansøges om kompensation for det antal dage, freelanceren mv. er omfattet af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, som følger:

 • 1) Freelancere mv. ramt af én eller flere COVID- 19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 3, nr. 1-3, eller § 1, stk. 5, kan ansøge for følgende perioder, jf. dog nr. 2:

  • a) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020.

  • b) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. december 2020.

  • c) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. januar 2021.

  • d) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 28. februar 2021.

  • e) Fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020.

  • f) Fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021.

  • g) Fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021.

  • h) Fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

 • 2) Freelancere mv. ramt af krav om aflivning af mink, jf. § 1, stk. 4, nr. 5, kan tidligst søge for perioder startende fra og med den 1. november 2020.

 • 3) Freelancere mv. ramt af et regionalt forbud mod at holde åbent i et begrænset tidsrum, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, kan endvidere ansøge om kompensation for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 28. august 2020.

 • 4) Freelancere mv. ramt af regional nedlukning, jf. § 1, stk. 3, nr. 4, kan ansøge om kompensation for perioden fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

 • 5) Freelancere mv. ramt af den delvise nedlukning, jf. § 1, stk. 3, nr. 5, kan ansøge om kompensation for perioden fra og med den 9.december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Stk. 7 Freelanceren med både A- og B-indkomst, jf. § 2, nr. 1, litra a, er ikke berettiget til dagpenge eller supplerende dagpenge og må ikke modtage offentlige ydelser, herunder kontanthjælp.

§5 Kompensationens størrelse
Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede indkomsttab, jf. § 2, nr. 6.

Stk. 2 Der kan opnås kompensation på op til:

Stk. 3 For freelancere mv., jf. § 2, nr. 1, litra a, omfattes kompensationen af reglerne i Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

Stk. 4 For freelancere mv., jf. § 2, nr. 1, litra b, omfattes kompensationen af reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1, art. 22(a), hvorefter der ifølge punkt 22(a), kan tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 1.800.000 EUR for kompensationsordninger omfattet heraf indtil den 31. december 2021. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 23(a) kan der indtil den 31. december 2021 tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 270.000 EUR for virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren og maksimalt 225.000 EUR til virksomheder, der beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter.

§6 Kompensation efter denne bekendtgørelse er betinget af, at freelancerens mv.’s samlede indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

§7 Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres freelanceren mv. på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation for indkomsttab, som med rimelighed kunne være afværget.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i indkomst må anses at være forårsaget af, at freelanceren mv. uretmæssigt har undladt at henføre samlet indkomst til kompensationsperioden eller uretmæssigt har henført for stor samlet indkomst til referenceperioden.

Kapitel 4

Betingelser for at modtage kompensation

§8 Ansøgning og dokumentation
Ansøgning om kompensation for perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 28. februar 2021 skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”Midlertidig kompensationsordning for freelancere med B-indkomst ramt af én eller flere coronavirus/covid-19-relaterede restriktioner. ” eller ” Midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst berørt af én eller flere coronavirus/covid-19-relaterede restriktioner” senest den 15. april 2021.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning i stk. 1. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 9.

Stk. 3 Freelanceren mv. skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

§9 Freelancere mv. skal overholde kravene i stk. 2-8 i forbindelse med ansøgning om kompensation efter § 8.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og CPR-nr.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. realiserede samlede indkomst, jf. § 4, stk. 3, i perioden beskrevet i § 4, stk. 4.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. forventede samlede indkomst fra de i § 1, stk. 3, nævnte aktiviteter i kompensationsperioden.

Stk. 5 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. realiserede samlede indkomst for referenceperioden, jf. dog nr. 1 og 2:

 • 1) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for freelancerens mv.’s forventede samlede indkomst som freelancer mv. for kompensationsperioden, skal freelanceren mv. begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor disse nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Freelanceren mv. skal samtidig oplyse den realiserede samlede indkomst som freelancer mv. for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder.

 • 2) For freelancere mv., der ikke har haft samlet indkomst i hele perioden omtalt i § 2, nr. 8, litra a-c, danner perioden omtalt i § 2, nr. 8, litra d eller e, fortsat grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

Stk. 6 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail på freelanceren mv.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt freelanceren mv. modtager offentlige ydelser.

Stk. 8 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde en angivelse af hvilke COVID-19-relaterede restriktioner freelanceren mv. er ramt, for hvilken periode freelanceren mv. er ramt, samt dokumentation herfor.

Stk. 9 Ansøger skal under strafansvar, jf. § 20, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-8 er korrekte, og at freelanceren mv. ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

§10 Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til freelancerens mv. samlede indkomst, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 2 udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager, eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 3 og 4 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 6 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 5.

§11 Udbetaling af kompensation
Udbetaling af kompensation vil ske direkte til freelancerens mv. NemKonto, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen, jf. § 10, stk. 6.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis freelanceren mv. ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 7, stk. 2.

§12 Kompensationen kan udbetales forud for det faktisk lidte tab.

§13 Kompensationen er skattepligtig.

Kapitel 5

Kontrol og efterregulering af kompensation

§14 Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation, jf. §§ 15-18.

§15 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningens, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

§16 Freelanceren mv. skal senest den 31. maj 2021 indsende en opgørelse over det faktisk lidte indkomsttab fra referenceperiodens til kompensationsperiodens afslutning, såfremt der er modtaget kompensation for denne.

Stk. 2 Hvis freelancerens mv. faktisk samlede indkomst i hele den periode, der er modtaget kompensation for, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation på grundlag af den indsendte dokumentation efter stk. 1. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om den selvstændiges oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den i stk. 1 foreskrevne frist eller anden frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 2, samt hvis dokumentationen i øvrigt må anses for utilstrækkelig.

§17 Retten til kompensation bortfalder, og allerede udbetalt kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis:

 • 1) freelancerens mv. samlede skattepligtige indkomst i indkomståret 2020 overstiger beløbsgrænsen i § 6,

 • 2) tildeling af tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013, jf. § 5, stk. 3,

 • 3) tildeling af tilskuddet er i strid med Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1, jf. § 5, stk. 4, eller

 • 4) freelanceren mv. har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

§18 Freelanceren mv. og dennes eventuelle revisor skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol efter dette kapitel.

Kapitel 6

Klage, straf og ikrafttræden

§19 Klageadgang
Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§20 Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§21 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1683 af 13. november 2020 om en midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 4. oktober 2020.

profile photo
Profilside