14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Betingelser for opnåelse af certificering
Finanstilsynet kan certificere en statsautoriseret revisor til at påtegne årsrapporter for de omfattede virksomheder, jf. dog stk. 2-4, hvis følgende er opfyldt:

  • 1) Revisor dokumenterer, at denne inden for de seneste fem år har udført mindst 1.000 debiterbare timer, jf. § 2, stk. 3. Heraf skal 750 debiterbare timer omfatte revisionsydelser, jf. § 2, stk. 1 og 2, til den pågældende type af virksomhed, jf. § 3, stk. 1, som revisor søger certificering til. Timer med revisionsydelser skal være opnået hos mindst tre virksomheder af den type, jf. § 3, stk. 1, som revisor søger certificering til samt omfatte revision inden for flere revisionsområder af den pågældende type finansiel virksomhed. Mindst 50 pct. af timerne med revisionsydelser skal være udført som underskrivende revisor eller som leder af et revisionsteam, jf. § 2, stk. 4. Alle timer, jf. 1. og 2. pkt., skal være udført efter bestået eksamen som statsautoriseret revisor.

  • 2) Revisor dokumenterer at opfylde de gældende krav til efteruddannelse for revisorer, der har specialiseret sig inden for revision af den pågældende type af finansiel virksomhed, jf. bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer. Som en del af sin obligatoriske efteruddannelse skal revisor have deltaget i mindst 20 timers efteruddannelse inden for de seneste tre år omfattende emner målrettet finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed.

  • 3) Revisor ikke inden for de seneste fem år har haft en sag ved Revisornævnet, som Finanstilsynet vurderer, har betydning for revisors betryggende udøvelse af hvervet som revisor for den type af finansiel virksomhed, som revisor ansøger om certificering til.

  • 4) Revisor ikke er blevet pålagt strafansvar for overtrædelse af kapitel 28 i straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, herunder strafansvar i udlandet efter relevant udenlandsk lovgivning, hvor Finanstilsynet vurderer, at overtrædelsen indebærer en risiko for, at revisor ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde.

  • 5) Revisor ikke har udvist en adfærd, hvor Finanstilsynet finder, at revisor helt eller delvis ikke har fungeret tilfredsstillende, og hvor der er grund til at antage, at revisor ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af om revisor ikke har fungeret tilfredsstillende, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

•••

Stk. 2 Såfremt en statsautoriseret revisor ansøger om certificering inden for begge typer virksomhed, jf. § 3, stk. 2, skal revisor kunne dokumentere at have udført 750 debiterbare timer inden for de seneste fem år med revisionsydelser til virksomheder inden for hver type virksomhed, jf. § 3, stk. 1, som revisor søger certificering til. Timer med revisionsydelser skal være opnået hos mindst tre virksomheder af hver type, jf. § 3, stk. 1, som revisor søger certificering til samt omfatte revision inden for flere områder af den pågældende type finansielle virksomhed. Mindst 50 pct. af timerne med revisionsydelser skal være udført som underskrivende revisor eller som leder af et revisionsteam. Alle timer skal være udført efter bestået eksamen som statsautoriseret revisor. De øvrige betingelser i stk. 1, nr. 2-5, skal ligeledes være opfyldt.

•••

Stk. 3 Uanset at timekravene i stk. 1, nr. 1 eller stk. 2, ikke er fuldt ud opfyldt, kan Finanstilsynet efter en konkret vurdering anse betingelserne for opfyldt på grundlag af anden relevant erfaring.

•••

Stk. 4 Finanstilsynet kan endvidere anse timekravene i stk. 1, nr. 1 eller stk. 2, for opfyldt, hvis revisor dokumenterer, at denne inden for de seneste fem år har udført mindst 700 debiterbare timer, jf. § 2, stk. 3. Heraf skal 525 debiterbare timer omfatte revisionsydelser, jf. § 2, stk. 1 og 2. Herudover skal revisor dokumentere, at denne i fem udvalgte år inden for de seneste syv år sammenlagt har udført mindst 1.000 debiterbare timer, jf. § 2, stk. 3. Heraf skal 750 timer omfatte revisionsydelser, jf. § 2, stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside