14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1033 af 20. August 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsråd, der driver et særligt dagtilbud efter § 5 stk. 2 i lov om social service, skal oprette en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre ved de særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet er ikke forpligtet til at oprette en forældrebestyrelse, hvis forældrene er sikret forældreindflydelse gennem repræsentation i en fællesbestyrelse for et kombineret tilbud efter §§ 19 og 21 i dagtilbudsloven og § 32 i lov om social service.

•••

Stk. 3 Forpligtelsen til at oprette en forældrebestyrelse bortfalder, hvis det ikke er muligt at få valgt det nødvendige antal forældrerepræsentanter til sammensætning af en forældrebestyrelse. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet må i stedet for sikre på anden måde, at forældrene får indflydelse på dagtilbuddets arbejde.

•••

Stk. 4 Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan beslutte, at medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret.

•••

Stk. 5 Forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelse af en budgetramme for hvert enkelt dagtilbud inden for de af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsatte retningslinier. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet i forbindelse med ansættelse af personale i dagtilbuddet.

•••

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade opgaver med at udføre tilsyn efter § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område til en forældrebestyrelse.

•••

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan ikke overlade beføjelser, der følger af kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bevillings- og arbejdsgiverkompetance til en forældrebestyrelse.

•••

Stk. 8 Kommunalbestyrelsen kan ikke til en forældrebestyrelse overlade kompetence til at træffe afgørelse om optagelse i dagtilbuddet og til at fastsætte forældrebetalingen.

•••

Stk. 9 Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter vedtægter for styrelsen af dagtilbuddene efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne.

•••
profile photo
Profilside