14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 09. juni 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 24, stk. 1 og 3, § 25, stk. 4, og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 24. juni 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Forbud mod større forsamlinger m.v.

§1 Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 100 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog § 3 og kapitel 3.

Stk. 2 Personer omfattet af § 3 indgår ikke ved opgørelsen af tilstedeværende personer efter stk. 1.

§2 Påbud
Befinder flere end 100 personer sig sammen indendørs på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog § 3 og kapitel 3.

Stk. 2 Befinder flere end 500 personer sig sammen udendørs på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 4, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog kapitel 3.

Stk. 3 Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 og 2 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Stk. 4 Personer omfattet af § 3 indgår ikke ved opgørelsen af tilstedeværende personer efter stk. 1.

§3 Undtagelser til § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1
§ 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, gælder ikke for følgende, jf. dog § 4:

 • 1) Indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs.

 • 2) Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over, når der afholdes gudstjenester samt dåb, vielser og lignende religiøse handlinger.

 • 3) Afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, og som ikke er undtaget i medfør af nr. 8. Vedkommende minister beslutter efter anmodning fra uddannelsesinstitutionens ledelse eller den relevante brancheorganisation, hvilke aktiviteter der er omfattet af 1. pkt. Beslutningen offentliggøres på vedkommende ministeriums hjemmeside.

 • 4) Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

 • 5) Arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende.  1. pkt. gælder alene for arrangementer m.v. inden for idræt og kultur, herunder kampe, koncerter, forestillinger, foredrag og lignende, samt for menighedsaktiviteter i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken.

 • 6) Arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, der finder sted på indendørs fællesområder til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.

 • 7) Offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1, driver eller er ansat i. 1. pkt. gælder ikke for kosmetisk behandling, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling.

 • 8) Dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19, bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 eller videregående folkekirkelige uddannelser omfattet af bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19. Det gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. råder over.

 • 9) Forlystelsesapparater i forlystelsesparker og i omrejsende tivolier.

 • 10) Kulturtilbud samt gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsaktiviteter på plejehjem for deres beboere arrangeret af kommunalbestyrelsen i relation til offentlige plejehjem eller af ledelsen på private plejehjem i samarbejde med kulturinstitutioner, folkekirken eller trossamfund uden for folkekirken. Ved plejehjem omfattet af 1. pkt. forstås kommunale og private tilbud om plejehjem, der er omfattet af lov om social service, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.

 • 11) Udøvere af professionel idræt, jf. stk. 2.

Stk. 2 Udøverne af professionel idræt omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Derudover omfatter udøvere af professionel idræt trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

§4 Forbud mod store forsamlinger m.v.
Uanset § 3 er det forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig, jf. dog kapitel 3.

§5 Håndhævelse
Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 1, stk. 1, og § 4.  1. pkt. omfatter ikke private boliger.

Stk. 2 Efter § 27 i epidemiloven kan politiet anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbuddet i § 1, stk. 1, og § 4 overholdes, og at påbud efter § 2, stk. 1 og 2, efterkommes.

Kapitel 2

Opholdsforbud

§6 Efter § 25, stk. 1, i epidemiloven kan politiet nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn i tilfælde, hvor §§ 1 eller 2 finder anvendelse, er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med covid-19 det pågældende sted, og adgangen efter § 2 til at meddele personer påbud om at forlade stedet skønnes ikke at være tilstrækkelig til at forhindre smittefaren. Politiet skal ved skønsudøvelsen tage hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Stk. 2 Forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven meddeles for en periode på indtil syv dage. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for at nedlægge et forbud fortsat er opfyldt.

Stk. 3 Forbud efter § 25, stk. 1, epidemiloven omfatter ikke almindelig færden det pågældende sted.

Stk. 4 Politiet skal ved skiltning på det sted, der er omfattet af et forbud efter stk. 1, gøre opmærksom på forbuddet. Forbuddet skal endvidere fremgå af www.politi.dk.

Stk. 5 Efter § 27 i epidemiloven kan politiet anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven overholdes.

§7 Den, der har rådighed over det sted, der er omfattet af et forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven, skal efter anmodning fra politiet bistå med opsætning af skilte som nævnt i § 6, stk. 4.

Kapitel 3

Undtagelser til bekendtgørelsen

§8 Bekendtgørelsen gælder ikke for domstolene og Folketinget samt for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over.  1. pkt. omfatter ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer m.v., som er offentligt tilgængelige.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer), som politiet har givet tilladelse til efter bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndteringen af covid-19.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.

Stk. 6 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Stk. 7 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.

Stk. 8 Bekendtgørelsen gælder ikke for arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§9 Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Efter § 66, stk. 1, nr. 2, i epidemiloven straffes den, der overtræder et forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juni 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. august 2021, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 §§ 4, 5, 8 og § 9, stk. 1, nr. 3, ophæves den 1. september 2021.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 947 af 20. maj 2021 om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside