14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fusion af en andelskasse med et andet pengeinstitut

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 265 af 05. april 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fusion af en andelskasse med et andet pengeinstitut

I medfør af § 205, nr. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes efter bemyndigelser i henhold til § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 44 af 19. januar 2015 om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende:

 • 1) En fusion mellem to andelskasser, med den ene andelskasse som fortsættende pengeinstitut.

 • 2) En fusion mellem en andelskasse og et aktieselskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, med aktieselskabet som fortsættende pengeinstitut.

 • 3) En fusion mellem en andelskasse og en sparekasse med sparekassen som fortsættende pengeinstitut.

Stk. 2 Ved situationer omfattet af § 1, nr. 2, finder § 247, stk. 4 i selskabsloven desuden anvendelse.

Stk. 3 Ved en fusion efter denne bekendtgørelse finder § 252 i selskabsloven anvendelse, når betingelserne i bestemmelsen er opfyldt. Selskabslovens regler i § 252, 2. pkt., finder anvendelse i det omfang, de er sat i kraft i denne bestemmelses stk. 1, og med de tilpasninger, som er anført i § 3, stk. 1.

§3 Ved en fusion efter denne bekendtgørelse finder følgende tilpasning af selskabslovens regler om fusion anvendelse:

 • 1) Selskabslovens omtale af kapitalselskaber skal forstås som henholdsvis andelskasse og sparekasse, hvor dette er relevant.

 • 2) Selskabslovens omtale af det centrale ledelsesorgan skal, for så vidt angår andelskasser og sparekasser, forstås som bestyrelse.

 • 3) Selskabslovens omtale af generalforsamlingen skal, for så vidt angår sparekasser, forstås som repræsentantskabet ved henvisning til selskabsorganet og repræsentantskabsmødet ved henvisning til det konkrete møde.

 • 4) Selskabslovens omtale af kapitalejere skal, for så vidt angår andelskasser, forstås som andelshavere, og for så vidt angår sparekasser, forstås som repræsentantskabsmedlemmer, jf. dog nr. 10-12.

 • 5) Selskabslovens omtale af kapitalandele skal, for så vidt angår andelskasser, forstås som andelsbeviser henholdsvis andelskapital, og for så vidt angår sparekasser, forstås som garantbeviser henholdsvis garantkapital.

 • 6) Selskabslovens omtale af aktieselskaber skal forstås som andelskasser og hvor dette er relevant.

 • 7) Ved en fusion efter § 1, stk. 1, nr. 3, skal udbytte i § 237, stk. 3, nr. 4, i selskabsloven forstås som forrentning.

 • 8) I § 239, stk. 3, i selskabsloven skal årsregnskabsloven forstås som reglerne fastsat i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

 • 9) I § 244, stk. 1 og 3, i selskabsloven skal Erhvervsstyrelsen forstås som Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet.

 • 10) I § 245, stk. 7, i selskabsloven skal »stilles til rådighed for kapitalejerne på selskabets hjemsted eller hjemmeside, medmindre disse i enighed beslutter, at de pågældende dokumenter ikke skal fremlægges for kapitalejerne forud for generalforsamling«, for så vidt angår sparekasser, forstås som »stilles til rådighed for garanter og repræsentantskabsmedlemmer på sparekassens hjemsted eller hjemmeside«.

 • 11) I § 245, stk. 8, i selskabsloven skal kapitalejere, for så vidt angår sparekasser, forstås som garanter og repræsentantskabsmedlemmer.

 • 12) I § 247, stk. 2, i selskabsloven skal »Kapitalejere, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen«, for så vidt angår sparekasser, forstås som »5 pct. af repræsentantskabsmedlemmerne«.

Stk. 2 Udover kravene i § 237 i selskabsloven, skal fusionsplanen indeholde oplysning og bestemmelse om de rettigheder, der tillægges alle andelshaverne i den ophørende andelskasse.

§4 Andelskassereserven
Som led i beslutningen om at gennemføre en fusion efter denne bekendtgørelse skal generalforsamlingen i den ophørende andelskasse, hvor andelshaverne ikke ejer andelskassereserven, beslutte, hvordan andelskassereserven skal anvendes.

Stk. 2 Generalforsamlingen kan beslutte

 • 1) at lade andelskassereserven understøtte driften af det fortsættende pengeinstitut eller

 • 2) at anvende andelskassereserven i henhold til formålet i ophørsbestemmelsen i andelskassens vedtægter.

§5 Ved en fusion efter denne bekendtgørelse overgår andelskassereserven til det fortsættende pengeinstitut, når andelshaverne ejer andelskassereserven, jf. dog § 7.

§6 I andelskasser, hvor andelskassereserven er delvist ejet af andelshaverne, finder bestemmelserne i §§ 4 og 5 anvendelse på de dele af andelskassereserven, som henholdsvis ikke er ejet og er ejet af andelshaverne.

§7 Vederlag
Andelshaverne i den ophørende andelskasse skal som vederlag for deres andelsbeviser tilbydes ombytning til markedskurs til aktier, andelsbeviser eller garantbeviser i det fortsættende pengeinstitut, kontant indløsning eller en kombination heraf.

Stk. 2 Tilbydes kontant indløsning, skal dette ske med en acceptfrist, der udløber, inden fusionsplanen underskrives, således at kapitalforholdene i den ophørende andelskasse efter eventuel indløsning er kendt, når fusionsplanen underskrives. Kontant indløsning finder dog først sted ved fusionens gennemførelse og er betinget af denne. Indløsning kan kun ske i det omfang, at bestemmelser i den finansielle regulering ikke er til hinder herfor. Det gælder også ved kombination af kontant indløsning og ombytning til aktier eller garantbeviser i det fortsættende pengeinstitut.

Stk. 3 Bestyrelsen i den ophørende andelskasse kan træffe beslutning om, at andelshavernes indløsning af andelskapital, der ikke er omfattet af stk. 1, når indløsningen finder sted efter offentliggørelse af fusionen, er betinget af, at fusionen gennemføres.

§8 Retsvirkning af en fusion
Fusionen anses for gennemført, når betingelserne i selskabslovens § 250, stk. 1, nr. 1-3, og betingelserne i denne bekendtgørelse er opfyldt, og når erhvervsministeren har givet tilladelse til fusion i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Ved gennemførelsen af fusionen anses den ophørende andelskasse for opløst, og dens rettigheder og forpligtelser anses for overgået som helhed til det fortsættende pengeinstitut.

§9 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

profile photo
Profilside