14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringer af forkyndelsesforordningen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2007, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringer af forkyndelsesforordningen

I medfør af § 159 a, stk. 2 og 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1348/2000 gælder her i landet.

Stk. 2 Forordningens henvisning til »medlemsstater« omfatter også Danmark.

§2 Retterne udpeges som fremsendende instans efter forkyndelsesforordningens artikel 2, stk. 1.

Stk. 2 Justitsministeriet udpeges som modtagende instans efter forkyndelsesforordningens artikel 2, stk. 2, og som central enhed efter forkyndelsesforordningens artikel 3.

Stk. 3 Fremsendelse af dokumenter til de instanser, som er nævnt i stk. 1 og 2, kan ske pr. post, telefax eller e-mail under forudsætning af, at indholdet af det modtagne dokument er en fuldstændig gengivelse af det afsendte dokument, og at alle angivelser på dokumentet er let læselige.

§3 Anmodninger om forkyndelse, som fremsendes til den modtagende instans her i landet, kan udfærdiges på dansk, engelsk eller fransk, jf. forkyndelsesforordningens artikel 4, stk. 3.

Stk. 2 Afleveringsattester, som fremsendes til en fremsendende instans her i landet, kan udfærdiges på dansk, engelsk eller fransk, jf. forkyndelsesforordningens artikel 10, stk. 2.

§4 Forkyndelsesforordningens artikel 19, stk. 2, om afgørelse af sager i tilfælde, hvor sagsøgte ikke giver møde, finder anvendelse her i landet.

Stk. 2 Anmodning efter forkyndelsesforordningens artikel 19, stk. 4, om ny behandling af en sag, hvor sagsøgte ikke har givet møde, skal fremsættes inden et år efter dommens afsigelse.

§5 Ved anmodning om forkyndelse af dokumenter mellem Danmark og de øvrige nordiske lande finder Den nordiske overenskomst af 26. april 1974 om gensidig retshjælp ligeledes anvendelse, jf. forkyndelsesforordningens artikel 20.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. december 2007 og finder anvendelse på forkyndelser, der foretages den 13. november 2008 eller senere.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 423 af 8. maj 2007 om visse spørgsmål vedrørende gennemførelse af parallelaftale om forkyndelsesforordningen ophæves den 13. november 2008.

profile photo
Profilside