14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om coronapas og mundbind eller visir på uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 2480 af 17. december 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om coronapas og mundbind eller visir på uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, og § 34 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. januar 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Coronapas

§1 Definition på coronapas
Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der ved en PCR-test, jf. stk. 3, er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, jf. stk. 4, der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, eller

 • 5) nr. 1, 2, 3 eller 4 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 6 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 7 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-4, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 8 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 5, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

§2 Krav om coronapas
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal elever, studerende, besøgende samt andre personer end ansatte med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kunne forevise et coronapas som betingelse for fysisk fremmøde på uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. dog § 3.

§3 Undtagelser
§ 2 gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 3) Personer, hvor uddannelsesinstitutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, jf. § 1, stk. 3, der er mindre end 14 dage gammelt.

Stk. 2 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 1, nr. 2.

§4 Mulighed for bortvisning
Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 2, kan der ske bortvisning fra lokaliteten, jf. dog § 3.

§5 Kontrol af coronapas og skiltning
Det er en betingelse for, at en uddannelsesinstitution omfattet af § 2 kan modtage elever, studerende, besøgende og andre personer end ansatte med tilknytning til uddannelsesinstitutionen, at uddannelsesinstitutionen gennemfører løbende kontrol af, at eleverne, de studerende, de besøgende og andre personer end ansatte med tilknytning til uddannelsesinstitutionen opfylder betingelsen i § 2, medmindre de pågældende er undtaget efter § 3.

§6 Uddannelsesinstitutionen skal på institutionen opsætte informationsmateriale om kravet i § 2 og muligheden for bortvisning efter § 4.

Kapitel 2

Mundbind eller visir

§7 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal personer på 12 år og derover, der befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, herunder på skolehjem eller lignende, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. dog stk. 2-4 og §§ 8 og 9.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for elever, studerende og undervisere m.v., når de

 • 1) gennemfører eller deltager i undervisning eller andre uddannelsesaktiviteter i holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinik og laboratorier m.v.,

 • 2) alene er sammen med elever fra deres stamklasse eller -hold eller andre elever på skolehjem eller lignende eller

 • 3) gennemfører eller aflægger prøve eller eksamen.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for uddannelsesinstitutionens ansatte og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution, som ikke har kontakt til andre personer, eller som opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvor elever, studerende og besøgende ikke har adgang.

Stk. 4 Kravet om mundbind eller visir i stk. 1 gælder ikke for politibetjente, ambulancereddere, redningsmandskab, fødevarekontrollen m.v., når de er til stede som led i myndighedsudøvelse.

Stk. 5 Selvstændige afdelinger på uddannelsesinstitutionen, hvor der ikke gennemføres undervisning eller andre uddannelsesaktiviteter m.v., er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 6 Uddannelsesinstitutionen kan bortvise elever, studerende, besøgende og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende uddannelsesinstitution, som uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

§8 Undtagelser til krav om mundbind eller visir
Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken er i stand til at bære mundbind eller visir.

§9 Uanset § 7, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis det er nødvendigt, og der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§10 Definition på mundbind og visir
Ved mundbind forstås i § 7 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 7 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§11 Kontrol af mundbind eller visir og skiltning
Uddannelsesinstitutionen skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal på uddannelsesinstitutionen opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 7, stk. 6.

 • 2) Der må alene tillades adgang for elever og studerende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 1, jf. dog § 7, stk. 2, og §§ 8 og 9.

 • 3) Det skal sikres, at uddannelsesinstitutionens ansatte, besøgende på 12 år og derover samt andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 7, stk. 1, jf. dog stk. 2 og 3 samt §§ 8 og 9.

§12 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2021, kl. 8.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 16. januar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 2139 af 26. november 2021 om krav om coronapas på uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside