14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 2042 af 11. november 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, § 32§ 34§ 36 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. december 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Definition på coronapas
Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der ved en PCR-test, jf. stk. 3, er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, jf. stk. 4, der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, eller

 • 5) nr. 1, 2, 3 eller 4 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 6 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 7 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-4, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 8 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 5, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

§2 Krav om coronapas
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, tilskuere, publikummer, kursister og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af § 2, stk. 2, jf. dog stk. 3-5 samt §§ 3 og 6. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”, jf. § 1, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

 • 1) Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger m.v., jf. dog stk. 3 og 4.

 • 2) Lokaler og lokaliteter i biografer eller lignende, hvor der afholdes forevisninger samt lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes storskærmsarrangementer, jf. dog stk. 3 og 4.

 • 3) Lokaler og lokaliteter, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet, jf. dog stk. 3 og 4.

 • 4) Lokaler og lokaliteter på museer, kunsthaller og lignende, jf. dog stk. 4 og 5.

 • 5) Lokaler og lokaliteter i zoologiske anlæg og akvarier, jf. dog stk. 4 og 5.

 • Henvisningen til § 3, stk. 2, nr. 2, er forkert, da bestemmelsen ikke findes. Det ser ud til, at den korrekte henvisning skal være til § 3, stk. 1, nr. 2. Derfor har vi ladet vores krydshenvisning pege til § 3, stk. 1, nr. 2.

  6) Svømmehaller, jf. dog stk. 4 og 5 samt § 3, stk. 2, nr. 2.

 • 7) Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for lokaler omfattet af stk. 2, nr. 1-3 og 7, hvis den fysiske eller juridiske person, herunder offentlige myndighed, sikrer, at der opholder sig 100 eller færre tilskuere, publikummer, kursister og lignende i det enkelte lokale, sal eller lignende samtidig. Dette kan f.eks. sikres ved, at der ikke udbydes mere end 100 billetter og ikke tillades adgang for flere tilskuere, publikummer, kursister og lignende, at det enkelte lokale, sal eller lignende ikke er indrettet til flere end 100 tilskuere, publikummer, kursister og lignende, eller ved at foretage adgangskontrol.

Stk. 4 Stk. 1 finder ikke anvendelse for lokaliteter omfattet af stk. 2, hvis den fysiske eller juridiske person, herunder offentlige myndighed, sikrer, at der opholder sig 1.000 eller færre besøgende, tilskuere, publikummer, kursister og lignende på lokaliteten samtidig. Dette kan f.eks. sikres ved, at der ikke udbydes mere end 1.000 billetter og ikke tillades adgang for flere besøgende, tilskuere, publikummer, kursister og lignende, at lokaliteten ikke er indrettet til flere end 1.000 besøgende, tilskuere, publikummer, kursister og lignende, eller ved at foretage adgangskontrol.

Stk. 5 Stk. 1 finder ikke anvendelse for lokaler omfattet af stk. 2, nr. 4-6, hvis den fysiske eller juridiske person, herunder offentlige myndighed, sikrer, at der opholder sig 100 eller færre besøgende og lignende i lokalet eller lokalerne samtidig. Dette kan f.eks. sikres ved, at der ikke udbydes mere end 100 billetter og ikke tillades adgang for flere besøgende og lignende, at lokalet eller lokalerne ikke er indrettet til flere end 100 besøgende og lignende, eller ved at foretage adgangskontrol.

§2a For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal studerende, besøgende samt andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kunne forevise et coronapas som betingelse for fysik fremmøde på videregående kunstneriske uddannelser på Kulturministeriets område, jf. dog §§ 3 og 6.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter samtlige lokaler og lokaliteter, som uddannelsesinstitutionen råder over.

§3 Undtagelser
§ 2, stk. 1, og § 2 a gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der benytter svømmehaller omfattet af § 2, stk. 2, nr. 6, som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.

 • 3) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 4) Personer, hvor institutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, der er mindre end 14 dage gammelt.

Stk. 2 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 1, nr. 3.

§4 Mulighed for bortvisning
Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 2, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog § 2, stk. 3-5, samt §§ 3 og 6.

Stk. 2 Kan der ikke fremvises coronapas, jf. § 2 a, kan der ske bortvisning, jf. dog §§ 3 og 6.

§5 Kontrol af coronapas og skiltning
Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 2, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal ved lokalerne eller lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet i § 2, stk. 1, og muligheden for bortvisning efter § 4, stk. 1.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, tilskuere, publikummer, kursister og lignende, der overholder kravet i § 2, stk. 1, jf. dog § 2, stk. 3-5, samt §§ 3 og 6.

§5a Det er en betingelse for, at uddannelsesinstitutioner omfattet af § 2 a kan modtage studerende, besøgende eller lignende, at uddannelsesinstitutionen løbende gennemfører kontrol af, at de studerende, besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen opfylder betingelsen i § 2 a, jf. dog §§ 3 og 6.

Stk. 2 Der skal på uddannelsesinstitutionen opsættes informationsmateriale om kravet i § 2 a og muligheden for bortvisning efter § 4, stk. 2.

§6 Generelle undtagelser
Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke i forbindelse med politiske meningstilkendegivelser.

§7 Strafbestemmelse
Med bøde straffes den, der overtræder § 5.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler eller lokaliteter omfattet af § 2, stk. 2, efter at være blevet bortvist, jf. § 4, stk. 1, i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager i medfør af § 5.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§8 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. november 2021, kl. 6.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 10. december 2021.

profile photo
Profilside