14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1964 af 22. oktober 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 40 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, jf. lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren, og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 29. november 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Lande på EU’s liste over tredjelande, som COVID-19 restriktioner kan løftes for, og som Danmark har åbnet for (covid-19 risikolande, -regioner eller -områder)
 • Bilag 2Bilag 2

Kapitel 1

Definitioner

§1 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Isolationssted:

  • a) Privat hjem og privat have i tilknytning hertil.

  • b) Anden egnet facilitet, hvor der er mulighed for overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke.

 • 2) Udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark: Udlændinge, der har opholdstilladelse eller har ret til ophold her i landet i mere end tre måneder efter EU-reglerne, og nordiske statsborgere, som har fast bopæl her i landet.

 • 3) Grænselandet: Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.

 • 4) EU- eller Schengenlande: Lande, der er medlem af Den Europæiske Union eller Schengen-samarbejdet samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten.

 • 5) OECD-lande: Medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling.

 • 6) EU’s digitale covidcertifikat: Certifikater efter forordningen (2021/953) om EU’s digitale covidcertifikat.

 • 7) Vaccinationscertifikater ligestillet med EU’s digitale covidcertifikater: Covid-19-certifikat udstedt af et tredjeland, som opfylder EU's krav om bl.a. interoperabilitet og certifikaters ægthed, og som Europa-Kommissionen har ligestillet via en gennemførelsesretsakt, jf. forordning 2021/953 art. 8, stk. 2.

 • 8) PCR-test: Polymerase chain reaction-test.

 • 9) Antigentest: En test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

 • 10) Nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbørn.

 • 11) Aftalt eller fastsat samvær: Aftalt eller fastsat samvær efter §§ 19-20 a og 29 i forældreansvarsloven, § 71 i lov om social service eller tilsvarende lovgivning i andre lande.

 • 12) Professionelle idrætsudøvere:

  • a) En person, der deltager som atlet, stab, official eller ledelse i professionel idræt og modtager vederlag herfor.

  • b) En person, der deltager i en sportsbegivenhed i øvrigt på højt internationalt niveau i en DIF-anerkendt idrætsgren, i trav- og galopløb eller e-sport. Dette vil bl.a. omfatte deltagelse i landskampe, World Cup-konkurrencer, EM- og VM-stævner samt andre konkurrencer på tilsvarende højt niveau uden krav om, at den pågældende modtager vederlag for deltagelsen.

Kapitel 2

Krav om antigen- eller PCR-test

§2 Personer, som indrejser fra udlandet til Danmark, skal have gennemført en antigen- eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for:

 • 1) Børn under 16 år.

 • 2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 4) Personer, der indrejser fra EU- eller Schengenlande, og som kan fremvise dokumentation for en negativ antigentest, som er foretaget højst 48 timer før indrejsetidspunktet, eller en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet, jf. dog stk. 4.

 • 5) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test for covid-19, som er foretaget mindst 14 dage og højst tolv måneder før indrejsetidspunktet.

 • 6) Danske statsborgere, der er vaccineret for covid-19, jf. dog stk. 3 og 4.

 • 7) Personer, som kan dokumentere vaccination ved EU᾽s digitale covidcertifikat, eller ved et vaccinationscertifikat, der er ligestillet med EU᾽s digitale covidcertifikat, jf. dog stk. 3 og 4.

 • 8) Personer, der er vaccineret for covid-19, som har fast bopæl i et EU- eller Schengenland, OECD-land eller i en region, et land, region eller område, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (covid-19 risikolande, -regioner eller -områder), jf. dog stk. 3 og 4.

 • 9) Børn og unge fra og med 16 år til og med 17 år, der rejser med en forældre, der er omfattet af stk. 2, nr. 4-7.

 • 10) Personer med fast bopæl i grænselandet, jf. dog stk. 4.

 • 11) Personer med fast bopæl i Danmark, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde, leveret en tjenesteydelse eller gennemført undervisning eller eksamen i grænselandet, jf. dog stk. 4.

 • 12) Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige, jf. dog stk. 4.

 • 13) Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj.

 • 14) Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.

 • 15) Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, jf. dog stk. 4.

 • 16) Personer, der udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Stk. 3 Personer er alene omfattet af stk. 2, nr. 6-8, hvis

 • 1) vaccinen har markedsføringstilladelse efter indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA),

 • 2) der er gået mindst to uger fra gennemført vaccinationsforløb, og

 • 3) personen har gennemført vaccinationsforløbet inden for de seneste tolv måneder.

Stk. 4 Stk. 2, nr. 4, 6-11, 15 og 16, gælder ikke, hvis den rejsende inden for 10 dage forud for indrejse i Danmark har haft ophold (dog ikke transit) i regioner og lande, som på opholdstidspunktet fremgik af bilag 2 (lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter).

Kapitel 3

Krav om isolation

§3 Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet, skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og må ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden, jf. dog stk. 3 og 4 og §§ 4-7.

Stk. 2 Personer omfattet af stk. 1, som visiteres til et frivilligt ophold på et kommunalt isolationsfacilitet, jf. epidemilovens § 17 og bekendtgørelse om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19), skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder til forplejning.

Stk. 3 Personer omfattet af stk. 1 kan afbryde isolationen ved en negativ PCR-test for covid-19, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejsetidspunktet. Personer, som indrejser i Danmark med henblik på at varetage funktioner som besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere kan, ud over 1. pkt., afbryde isolationen ved en negativ antigentest for covid-19, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejsetidspunktet. Personer, der mellem 5 og 10 dage forud for indrejsen har haft ophold (dog ikke transit) i regioner og lande, som på opholdstidspunktet fremgik af bilag 2 (lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter) kan dog afbryde isolationen ved en negativ PCR-test, som er foretaget umiddelbart efter indrejse, såfremt personen i de seneste fire dage før indrejse, indrejser fra regioner eller lande, som fremgår af bilag 1 (covid-19 risikolande, -regioner eller -områder).

Stk. 4 Stk. 1 gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 16 år.

 • 2) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test for covid-19, som er foretaget mindst 14 dage og højst tolv måneder før indrejsetidspunktet, jf. dog stk. 6.

 • 3) Danske statsborgere, der er vaccineret for covid-19, jf. dog stk. 5 og 6.

 • 4) Personer, som kan dokumentere vaccination ved EU᾽s digitale covidcertifikat, eller ved et vaccinationscertifikat, der er ligestillet med EU᾽s digitale covidcertifikat, jf. dog stk. 5 og 6.

 • 5) Personer, der er vaccineret for covid-19, som har fast bopæl i et EU- eller Schengenland, OECD-land eller i en region, et land, region eller område, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (covid-19 risikolande, -regioner eller -områder), jf. dog stk. 5 og 6.

 • 6) Børn og unge fra og med 16 år til og med 17 år, der rejser med en forældre, der er omfattet af stk. 4, nr. 2-5, jf. dog stk. 6.

 • 7) Gravide eller ammende, der rejser sammen med en ægtefælle eller kæreste, der er omfattet af nr. 2-5, jf. dog stk. 6.

 • 8) Personer, der indrejser i Danmark efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve aftalt eller fastsat samvær, jf. § 1, nr. 11, jf. dog stk. 6.

 • 9) Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde i udlandet som grænsevagt, redningstjeneste, politi, brandvæsen, samt personer, der medvirker til udsendelse og overførsel af udlændinge eller ledsagelse af arrestanter til Danmark, jf. dog stk. 6.

 • 10) Personer, der udgør aktiv eller passiv besætning på luftfartøj.

 • 11) Personer, der indrejser med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.

 • 12) Personer, der udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som indrejser i Danmark med henblik på at varetage en sådan funktion i Danmark eller efter at have varetaget en sådan funktion i udlandet.

 • 13) Personer, der indrejser i Danmark efter at have varetaget en funktion i udlandet som udsendt af staten, herunder som diplomat eller som medarbejder fra Forsvaret, eller EU-parlamentarikere.

 • 14) Personer, som har fast bopæl i Danmark, der har været på en tjenesterejse eller erhvervsrejse i udlandet, herunder deltaget i forretningsmøder, leveret varer eller tjenesteydelser, jf. dog stk. 6 og 7.

 • 15) Personer, som har fast bopæl i udlandet, der indrejser i Danmark med henblik på at deltage i forretningsmøder, jf. dog stk. 6 og 7.

 • 16) Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, som er professionelle idrætsudøvere, og som har været i udlandet for at deltage i konkurrencer, jf. § 1, stk. 1, nr. 12, eller som skal deltage i konkurrencer, jf. § 1, stk. 1, nr. 12, i Danmark eller udlandet, jf. dog stk. 6 og 7.

 • 17) Personer, der indrejser fra EU eller Schengenlande, jf. dog stk. 6.

 • 18) Personer, der indrejser fra lande, regioner eller områder, som på indrejsetidspunktet fremgår af bilag 1 (covid-19 risikolande, -regioner eller -områder), og som under rejsen til Danmark ikke har gjort nævneværdigt ophold i lande, regioner eller områder, som ikke fremgår af bilag 1 (covid-19 risikolande, -regioner eller -områder), jf. dog stk. 6.

 • 19) Personer, der indrejser fra lande eller regioner, som på udrejsetidspunktet til landet eller regionen fremgik af bilag 1 (covid-19 risikolande, -regioner eller -områder), og hvor opholdet ikke har oversteget 15 dage, og som under rejsen til Danmark ikke har gjort nævneværdigt ophold i lande eller regioner, som ikke fremgår af bilag 1 (covid-19 risikolande, -regioner eller -områder), jf. dog stk. 6.

Stk. 5 Personer er alene omfattet af stk. 4, nr. 3-5, hvis

 • 1) vaccinen har markedsføringstilladelse efter indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA),

 • 2) der er gået mindst to uger fra gennemført vaccinationsforløb, og

 • 3) personen har gennemført vaccinationsforløbet inden for de seneste tolv måneder.

Stk. 6 Stk. 4, nr. 2-9 og 14-19, gælder ikke hvis, den rejsende inden for 10 dage forud for indrejse i Danmark har haft ophold (dog ikke transit) i regioner og lande, som på opholdstidspunktet fremgik af bilag 2 (lande, regioner og områder med bekymrende virusvarianter).

Stk. 7 Stk. 4, nr. 14-16 gælder ikke, hvis rejsen til Danmark eller i udlandet har ferielignende karakter.

§4 Personer omfattet af § 3, stk. 1, kan midlertidigt afbryde isolationen med henblik på at varetage følgende formål:

 • 1) Søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

 • 2) Besøge nærtstående, der er alvorligt syge eller døende.

 • 3) Deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående.

 • 4) Deltage ved sit barns fødsel.

 • 5) Deltage i en retssag eller lignende.

 • 6) Udrejse fra Danmark uden ugrundet ophold.

Stk. 2 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 3, stk. 1.

§5 Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet, og som er omfattet af § 4, stk. 1, kan, ud over varetagelsen af de formål, som fremgår af § 4, stk. 1, midlertidigt afbryde isolationen efter § 3, stk. 1, med henblik på nødvendig varetagelse af følgende formål:

 • 1) Udføre arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.

 • 2) Levere tjenesteydelser i Danmark.

 • 3) Varetage opgaver som statsoverhoved, regeringsmedlem eller lignende, herunder som EU-kommissær, og som delegation hertil, samt som diplomat.

 • 4) Deltage i militære øvelser.

 • 5) Ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark.

 • 6) Deltage i jobsamtale.

 • 7) Udøve aftalt eller fastsat samvær, jf. § 1, nr. 11.

 • 8) Agere primær omsorgsperson for mindreårige børn og unge bosat i Danmark.

 • 9) Deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder eller et privathospital i Danmark.

Stk. 2 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 3, stk. 1.

§6 Danske statsborgere, som har fast bopæl i Danmark, og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, og som er omfattet af § 3, stk. 1, kan, ud over varetagelsen af de formål, som fremgår af § 4, stk.1, midlertidigt afbryde isolationen efter § 3, stk. 1, hvis der er tale om personer, som varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner.

Stk. 2 Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation efter stk. 1 uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter § 3, stk. 1.

§7 Personer, der testes positiv for covid-19 i en antigen eller PCR-test efter § 2, stk. 1, er ikke omfattet af § 3, stk. 4, nr. 3-19, § 4, stk. 1, nr. 2-6, stk. 2, og §§ 5 og 6.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§8 Med bøde straffes den, som overtræder § 2, stk. 1, eller § 3, stk. 1.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. oktober 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 30. juni 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1847 af 24. september 2021 om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside