14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 594 af 08. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 34 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 08. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Geografiske områder, hvor uddannelsesinstitutioner ikke er lukket, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og § 3, stk. 1, nr. 1

Kapitel 1

Lukning af uddannelsesinstitutioner

§1 Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område skal holde lukket.

Stk. 2 En lukning efter stk. 1 indebærer, at uddannelsesinstitutionen ikke må modtage elever og studerende, men overgår til digital undervisning og eksamen uden fysisk fremmøde, jf. dog §§ 2 og 3.

Kapitel 2

Gradvis genåbning af uddannelsesinstitutioner

§2 Videregående uddannelser
Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der holder lukket for modtagelse af studerende, jf. § 1, genåbnes gradvist for følgende:

 • 1) Studerende på videregående uddannelser på uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 1, jf. dog § 5.

 • 2) Afgangsstuderende, der ikke er omfattet af nr. 1, på videregående uddannelser med mange praksisrettede elementer, dog således at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse studerende på hver geografisk lokalitet af institutionen ikke overstiger 50 pct., jf. dog § 5. Uddannelsesinstitutionen beslutter, hvilke konkrete uddannelser der er omfattet af 1. pkt.

 • 3) Studerende på videregående uddannelser, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, dog således at den samlede ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse studerende på hver geografisk lokalitet af institutionen ikke overstiger 20 pct., jf. dog § 5.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionen kan tillade, at studerende i nærmere bestemt omfang gives adgang til fysisk fremmøde i forbindelse med studiegrupper, læsegrupper på biblioteker m.v., jf. dog § 5.

§3 Ikke-videregående uddannelser
Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der holder lukket for modtagelse af elever, jf. § 1, genåbnes gradvist for følgende:

 • 1) Elever på ikke-videregående uddannelser, herunder ophold på skolehjem og lignende, på uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 1, jf. dog § 5.

 • 2) Elever på ikke-videregående uddannelser, herunder ophold på skolehjem og lignende, jf. dog § 5. På institutioner, der modtager elever efter 1. pkt., må den ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse elever på hver geografisk lokalitet af institutionen ikke overstige 50 pct.  2. pkt. finder ikke anvendelse for elever, som er indskrevet på skolehjem og lignende for så vidt angår deres ophold på skolehjem m.v.

 • 3) Elever på ikke-videregående uddannelser, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på institutionen, jf. dog § 5.

 • 4) Elever på ikke-videregående uddannelser indskrevet på skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på skolehjem m.v., jf. dog § 5.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionen kan tillade fysisk fremmøde for elever i forbindelse med deltagelse i togter på Skoleskibet Danmark og Skoleskibet Georg Stage, såfremt det vurderes forsvarligt.

§4 Tilrettelæggelse af gradvis genåbning
Uddannelsesinstitutionen iværksætter og tilrettelægger fysisk fremmøde og gradvis genåbning efter denne bekendtgørelse under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Kapitel 3

Krav om covid-19-test

§5 Det er en betingelse for, at elever og studerende, som er omfattet af § 2 og § 3, stk. 1, samt ansatte på uddannelsesinstitutioner, hvor disse elever og studerende modtages, fysisk kan fremmøde på institutionen, at eleven, den studerende eller den ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for institutionen eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på institutionen. Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for elever, studerende og ansatte, der

 • 1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

 • 2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19 eller

 • 3) tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Stk. 3 Tidspunktet for undersøgelsen bestemmer, hvilken dag undersøgelsen er gennemført.

Stk. 4 Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

 • 1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 2) Tidspunktet for testtagningen.

 • 3) Resultatet af testen.

Stk. 5 Det er en betingelse for, at uddannelsesinstitutionen kan modtage elever eller studerende, som er omfattet af § 2 og § 3, stk. 1, at institutionen gennemfører stikprøvevis kontrol af, at de elever og studerende, der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen i stk. 1, medmindre de pågældende er undtaget efter stk. 2. Enhver fremmødt elev eller studerende skal med henblik herpå til enhver tid og efter institutionens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen i stk. 1.

§6 Kan der ikke fremvises dokumentation for en covid-19-test med et negativt testresultat, jf. § 5, kan der ske bortvisning af elever og studerende fra lokaliteten.

Kapitel 4

Kapacitet på uddannelsesinstitutionen til at gennemføre undersøgelse for covid-19

§7 Uddannelsesinstitutioner, hvis elever, studerende og ansatte er omfattet af §§ 2 og 3, skal i relevant omfang etablere kapacitet på institutionen til at gennemføre undersøgelse for covid-19, jf. stk. 2-4 og §§ 8-9 af elever, studerende og ansatte, i det omfang de pågældende har pligt til at dokumentere gennemført test efter § 5.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionen kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre uddannelsesinstitutioner.

Stk. 3 Undersøgelse efter stk. 1 skal ske ved antigentest for covid-19 ved brug af testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som uddannelsesinstitutionen geografisk er beliggende i.

Stk. 4 Uddannelsesinstitutionen skal overholde de regler og retningslinjer og lignende, som sundhedsmyndighederne eller Uddannelses- og Forskningsministeriet har fastsat om bl.a. følgende forhold:

 • 1) De fysiske rammer, hvorunder undersøgelsen finder sted.

 • 2) Hygiejnemæssige retningslinjer for undersøgelsen.

 • 3) Indberetning af alle undersøgelsesresultater til Statens Serum Institut.

 • 4) Såfremt der ikke kan indberettes til Statens Serum Institut skal alle positive undersøgelsesresultater indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed via sikker mail.

 • 5) Håndtering af elever, studerende og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

§8 Ved en undersøgelse efter § 7, stk. 1, foretager eleven, den studerende eller den ansatte selv podningen og den efterfølgende håndtering af podningen, jf. dog § 9.

§9 Uddannelsesinstitutionen gennemfører undersøgelser efter § 7, stk. 1, herunder supervision af podning og efterfølgende håndtering af podningen, under medvirken af personer (supervisorer), som er ansat af og udpeget hertil af uddannelsesinstitutionen. Supervisoren kan dog være udpeget hertil af uddannelsesinstitutionen, hvis supervisoren ledelsesmæssigt direkte er til rådighed for institutionen ved en aftale herom mellem på den ene side institutionen og på den anden side en anden uddannelsesinstitution, et vikarbureau eller lignende.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionens supervisorer skal have modtaget oplæring i at gennemføre institutionens undersøgelser i overensstemmelse med reglerne herfor.

Stk. 3 Supervisorer har under ansvar over for uddannelsesinstitutionen til opgave at påse følgende:

 • 1) At undersøgelsen, herunder elevers, studerendes og ansattes podning og efterfølgende håndtering af podningen, udføres efter de instruktioner, der gælder for det pågældende testudstyr (testkit).

 • 2) At aflæsning og tolkning af undersøgelsesresultatet sker og er korrekt.

 • 3) At undersøgelsesresultatet relateres til den elev, studerende eller ansatte, som podningen vedrører.

 • 4) Håndtering af elever, studerende og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

Kapitel 5

Krav om mundbind eller visir

§10 Elever og studerende på uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen, herunder på skolehjem eller lignende, medmindre de

 • 1) deltager i undervisning eller andre uddannelsesaktiviteter i holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinik og laboratorier m.v.,

 • 2) alene er sammen med elever fra deres stamklasse eller -hold eller andre elever på skolehjem eller lignende eller

 • 3) aflægger prøve.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 omfatter desuden uddannelsesinstitutionens ansatte, besøgende på 12 år og derover samt andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, studerende og besøgende ikke har adgang.  1. pkt. finder ikke anvendelse for undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre hold, når der gennemføres undervisning eller andre uddannelsesaktiviteter i holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinik og laboratorier m.v.

Stk. 3 Geografisk selvstændige afdelinger på uddannelsesinstitutionen, som ikke gennemfører undervisning eller andre uddannelsesaktiviteter m.v., er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 4 Uddannelsesinstitutionen kan bortvise elever, studerende, besøgende og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende uddannelsesinstitution m.v., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1 og 2.

Stk. 5 Ansatte og andre personer tilknyttet uddannelsesinstitutionen har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v.

§11 Undtagelser til krav om mundbind m.v.
Kravet om mundbind eller visir i § 10, stk. 1 og 2, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§12 Uanset § 10, stk. 1 og 2, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn eller unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§13 Ved mundbind forstås i § 10 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 10 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§14 Uddannelsesinstitutionen skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal på uddannelsesinstitutionen opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 10, stk. 1 og 2, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 10, stk. 4.

 • 2) Der må alene tillades adgang for elever og studerende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 10, stk. 1, jf. dog §§ 11 og 12.

 • 3) Det skal sikres, at uddannelsesinstitutionens ansatte, besøgende på 12 år og derover samt andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 10, stk. 2, jf. dog §§ 11 og 12.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§15 Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 10. maj 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 543 af 28. marts 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

Stk. 4 Kapacitet efter § 7 skal opbygges hurtigst muligt og senest den 21. april 2021.

profile photo
Profilside