14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger i perioden juli 2021 til december 2021 til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1904 af 01. October 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Slutafregning og tilbagebetaling af kompensation
Virksomheden skal senest den 30. juni 2022 indsende en opgørelse over virksomhedens faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Hvis virksomhedens seneste resultat, jf. § 6, er negativt, opgøres kompensationen efter § 6, stk. 1, jf. dog 2. pkt. Virksomheder, der kan opnå en højere kompensation, dog maksimalt den opnåede kompensation efter § 3, stk. 2-5, ved at opgøre kompensationen efter en beregning, hvor I) resultat pr. dag i seneste resultat fratrukket resultat pr. dag i kompensationsperioden II) multipliceres med antallet af dage i kompensationsperioden, kan anvende dette som kompensationsgrundlag, hvis virksomheden indsender resultat for kompensationsperioden.

•••

Stk. 3 Hvis virksomheden er omfattet af § 4, stk. 2, skal virksomheden oplyse de faktiske udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden.

•••

Stk. 4 Hvis virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden, faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat, faktiske udækkede faste omkostninger eller øvrige oplysninger angivet efter § 10, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker, jf. § 3, stk. 2-5, i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om virksomhedens oplysninger, jf. §§ 10-12, stk. 1, har resulteret i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

•••

Stk. 5 Virksomheden kan i forbindelse med indsendelse af opgørelsen efter stk. 1, ændre kompensationsperioden til en kortere periode fastlagt i § 2, nr. 10.

•••

Stk. 6 Hvis efterreguleringen af virksomhedens samlede kompensation for faste omkostninger efter bekendtgørelserne omtalt i § 5, stk. 2 samt denne bekendtgørelse, resulterer i en opjustering, så det samlede kompensationsbeløb bliver på mere end 60 mio. kr., er det en betingelse for udbetaling af mere end 60 mio. kr., jf. § 5, stk. 2, at virksomheden indsender en erklæring efter § 10, stk. 4.

•••

Stk. 7 Virksomheder der, jf. stk. 6, har fået udbetalt kompensation på mere end 60 mio. kr. og derved omfattes af betingelsen i § 5, stk. 2, kan vælge at tilbagebetale kompensation modtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse, som er på mere end 60 mio. kr., og derved opnå at være undtaget fra betingelsen i § 5, stk. 2.

•••

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1, foreskrevne frist eller frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 4, samt hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig. Erhvervsstyrelsen kan ligeledes foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at en virksomhed har fået mere eller mindre i kompensation, end virksomheden er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 9 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel fra samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over.

•••

Stk. 10 Viser resultatet af efterreguleringen efter stk. 2-9, at virksomheden skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

•••
profile photo
Profilside