14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriets område

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1647 af 04. november 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriets område

I medfør af akt nr. 259 af 25. juni 2020, akt nr. 305 af 17. september 2020, akt. nr. 308 af 17. september 2020 og akt nr. 325 af 1. oktober 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner og har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 pct., jf. § 5, stk. 2, eller som har forbud mod at holde åbent, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 2 Retten til kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger tilkommer foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020.

Stk. 3 Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Stk. 4 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder fra og med den 9. juli 2020 til og med 31. oktober 2020, jf. dog stk. 5, nr. 1, litra b.

Stk. 5 Kompensationsordningen gælder for institutioner, jf. § 4, nr. 1, som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Institutioner, der den 9. juli 2020 og fremefter har forbud mod at holde åbent, jf. dog litra b og c, er berettiget til kompensation efter § 5, stk. 3 efter følgende kriterier:

  • a) En institution er berettiget til kompensation efter § 5, stk. 3, så længe forbuddet er gældende, dog senest til og med 31. oktober 2020, jf. dog litra b og c.

  • b) Hvis forbuddet ophæves i perioden fra og med 8. juni 2020 til og med 8. august 2020, kan institutionen opnå kompensation efter § 5, stk. 3, så længe forbuddet har været gældende, hvorefter institutionen fra forbuddet ophæves til og med 8. august 2020, jf. litra d, kan modtage kompensation efter § 5, stk. 2.

  • c) Hvis forbuddet ophæves fra og med den 9. august 2020, kan institutionen opnå kompensation efter § 5, stk. 3, så længe forbuddet har været gældende, hvorefter institutionen i de efterfølgende 30 dage, efter reglerne i litra d, kan opnå kompensation efter § 5, stk. 2.

  • d) Institutioner, som ikke længere har forbud mod at holde åbent, jf. litra b og c, er berettiget til kompensation på et beløb svarende til maksimalt 800.000 EUR for perioden, der kommer efter forbuddets ophævelse, hvis de ikke før 31. december 2019 var kriseramte som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Virksomheder (institutioner), der er mikro- eller små virksomheder, som defineret i bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019.

 • 2) Institutioner omfattet af forbud mod forsamlinger på over 500 personer, jf. bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19, som oplever kommerciel omsætningsnedgang direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter stk. 4, og hvor arrangøren er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger. Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til institutioner, der er omfattet af forbuddet mod forsamlinger på over 500 personer, jf. 1. pkt., er berettiget til kompensation efter § 5, stk. 2, for samme periode, som institutionen efter 1. pkt. vil være berettiget til.

 • 3) Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til institutioner, der er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, jf. nr. 1, er berettiget til kompensation efter § 5, stk. 2, for samme periode, som institutionen efter nr. 1 vil være berettiget til.

 • 4) Institutioner, der som følge af grænselukninger, kan dokumentere omsætningsnedgang relateret til følgende:

  • a) at udenlandske kunder som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark,

  • b) at institutionen før den 9. marts 2020 har en registreret hjemstedsadresse i en lufthavnsterminal og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af litra a, eller

  • c) flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 • 5) Institutioner, der:

  • a) som følge af Udenrigsministeriets rejsevejledning oplever omsætningsnedgang relateret til salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og

  • b) pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning eller kan dokumentere, at institutionen på kontrakt transporterer kunder på vegne af en anden institution, som pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning.

 • 6) Institutioner der oplever omsætningsnedgang relateret til aktiviteter som beskrevet i nr. 1-5.

§2 En institution omfattet af § 1 hører i relation til denne bekendtgørelse under Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet eller deres underordnede myndigheder yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter.

Stk. 2 Statslige driftstilskud efter stk. 1 omfatter tilskud til drift, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer eller en selvejende institution, forening m.v.

Stk. 3 Modtager foreningen, den selvejende institution eller fonden m.v. kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af en vejledning udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvordan institutionen kan få oplyst, til hvilken myndighed ansøgningen skal indgives.

§3 Slots- og Kulturstyrelsen administrerer kompensationsordningen efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Definitioner

§4 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Institution: En juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, fond, forening, selskab, organisation eller enkeltmandsvirksomhed, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020.

 • 2) Tilskud til drift: Den andel af offentligt tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

 • 3) Offentligt tilskud: Statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud.

 • 4) Ordinære driftsudgifter: Alle udgifter, der ikke er ekstraordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje m.v., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt renteomkostninger.

 • 5) Vedvarende dækker ordinære driftsudgifter: Tilskud til drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på mindst tre på hinanden følgende regnskabsår.

 • 6) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer, selvstændige offentlige virksomheder og Danmarks Radio.

 • 7) Faste omkostninger: En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger. Endvidere er omkostninger reguleret efter § 7, stk. 2-3, omfattet. Faste omkostninger omfatter ikke løn, jf. § 7, stk. 1. Institutionen skal opgøre de faste omkostninger ud fra de samme principper som i det seneste godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal institutionen opgøre de faste omkostninger i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 8) Løn: Den ansattes samlede A-indkomst medregnet institutionens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Løn omfatter ikke B-indkomst.

 • 9) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, der er ansat med fast arbejdssted i Danmark.

 • 10) Omsætning: Institutionens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag, sponsorater, jf. dog nr. 11, indtægter fra indsamlinger m.v. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Omsætningen skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 11) Kommerciel omsætning: Institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 12) Kommerciel omsætningsnedgang: Omsætningsnedgang beregnet i forhold til institutionens kommercielle omsætningsandel af den samlede omsætning.

 • 13) Den kommercielle andel: Den kommercielle omsætnings andel af institutionens samlede omsætning.

 • 14) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode institutionens kommercielle omsætningsnedgang opgøres i forhold til. Referenceperioden er i en af følgende perioder, jf. dog litra b og e:

  • a) Perioden fra og med 1. juli 2019 til og med 31. august 2019 for institutioner omfattet af nr. 15, litra a og b. Perioden fra og med 1. september 2019 til og 31. oktober 2019 for institutioner omfattet af nr. 15 litra c. Perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med 31. oktober 2019 for institutioner omfattet af nr. 15 litra d.

  • b) For institutioner, der ikke har haft kommerciel omsætning i perioden omtalt i litra a, danner perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c, d og e.

  • c) For institutioner, der ikke har haft kommerciel omsætning i hele perioden omtalt i litra a eller b, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra e. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

  • d) Institutioner omfattet af en i litra a–c angiven periode, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 10, stk. 1, nr. 5, litra a, ikke vurderer, at denne referenceperiode giver et retvisende sammenligningsgrundlag, kan søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over 4 sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 9. marts 2020.

  • e) En institution omfattet af §6, stk. 3, skal anvende samme periode, hvormed den under §6, stk. 3, nr. 1, dokumenterer, at institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

 • 15) Kompensationsperioden: Perioden for hvilken der ydes kompensation for institutionens kommercielle andel af faste omkostninger. Institutionen skal søge om kompensation for en af følgende perioder:

 • 16) Forbud mod at holde åbent: Institutionen er midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket for offentligheden for at inddæmme smittespredning, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19.

 • 17) Seneste resultat:

  • a) Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab, jf. dog litra b-d.

  • b) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to, jf. dog litra c-d.

  • c) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a eller b, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire, jf. dog litra d.

  • d) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a-c, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

 • 18) Kommerciel omsætning direkte knyttet til grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Institutionen skal opgøre kommerciel omsætning ud fra de samme principper som i institutionens senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal institutionen opgøre kommerciel omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning. Institutionen skal medtage kommerciel omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af institutionen, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser mv., som er solgt fra den danske institution, således at den kommercielle omsætning kan henføres til institutionens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen. Institutionen skal kun medtage kommerciel omsætning fra:

  • a) Udenlandske kunder, som ikke krydser grænsen til Danmark som følge af COVID-19-relaterede restriktioner.

  • b) Institution med registreret hjemstedsadresse i en lufthavns terminaler, hvor der ydes services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af litra a.

  • c) Flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt, som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  • d) Salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til.

 • 19) Kommerciel omsætningsnedgang direkte knyttet til grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning: Forskellen mellem institutionens kommercielle omsætning i referenceperioden og kompensationsperioden. Kommerciel omsætningsnedgang beregnes som:

  • a) (Kommerciel omsætning i referenceperioden fratrukket kommerciel omsætning i kompensationsperioden) divideret med kommerciel omsætning i referenceperioden, jf. institutioner omfattet af § 1, stk. 5, nr. 1-3 og 5.

  • b) (Kommerciel omsætning direkte knyttet til grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning i referenceperioden fratrukket kommerciel omsætning direkte knyttet til grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning i kompensationsperioden) divideret med kommerciel omsætning i referenceperioden, jf. institutioner omfattet af § 1, stk. 5, nr. 4-5.

Kapitel 3

Kompensationsberettigede omkostninger

§5 Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Stk. 2 Institutioner omfattet af § 1, stk. 5, nr. 1, litra a-, og nr. 2-6, kompenseres for omkostningerne, jf. § 4, nr. 7, og § 7, stk. 2-3, med følgende procentsats:

 • 1) 80 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 90 pct. op til 100 pct.

 • 2) 75 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 85 pct. op til 90 pct.

 • 3) 70 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 pct. op til 85 pct.

 • 4) 65 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 pct. op til 80 pct.

 • 5) 60 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 pct. op til 75 pct.

 • 6) 55 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 pct. op til 70 pct.

 • 7) 50 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 pct. op til 65 pct.

 • 8) 45 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 pct. op til 60 pct.

 • 9) 40 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 pct. op til 55 pct.

 • 10) 35 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 pct. op til 50 pct.

 • 11) 30 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 40 pct. op til 45 pct.

 • 12) 25 pct. af den kommercielle andel af faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 pct. op til 40 pct.

Stk. 3 Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, jf. § 4, nr. 16, kompenseres med 100 pct. af institutionens kommercielle andel af de faste omkostninger i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende, hvis institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode. Institutioner efter 1. pkt., der har kommerciel omsætning i perioden, hvor forbuddet er gældende, kompenseres efter reglerne i stk. 2.

Stk. 4 En institution omfattet af § 1, stk. 5, nr. 1, litra a, og nr. 2-6, kan maksimalt opnå kompensation på 60 mio. kr. efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5 En institution omfattet af § 1, stk. 5, nr. 1, litra b og c, kan maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr., efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 6 Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i den kommercielle omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 7 Der ydes ikke kompensation til institutioner omfattet af § 1, stk. 5, nr. 1, litra a, og nr. 2-6, når de faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter er mindre end 8.000 kr. i kompensationsperioden. For institutioner omfattet af § 1, stk. 5, nr. 1, litra b og c, ydes der ikke kompensation til institutioner, hvis faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter, udgør:

Stk. 8 Der kan ikke ydes kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen med rimelighed kunne have afværget.

Stk. 9 Der ydes ikke kompensation, i det omfang den kommercielle omsætningsnedgang må anses at være forårsaget af, at institutionen uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.

§6 Hvis institutionens seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, er negativt, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger, jf. dog stk. 3. Ved en kompensationsperiode efter § 4, nr. 15, litra a, beregnes reduktionen som en tolvtedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på én måned, multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger, jf. § 5, stk. 2 og 3, multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning. Ved en kompensationsperiode efter § 4, nr. 15, litra b og c beregnes reduktionen som en sjettedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på knap to måneder, multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger, jf. § 5, stk. 2 og 3, multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning. Ved en kompensationsperiode efter § 4, nr. 15, litra d beregnes reduktion som en tredjedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på knap fire måneder, multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger, jf. § 5, stk. 2 og 3, multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.

Stk. 2 Hvis reduktionen efter stk. 1, er mere end 50 pct. af kompensationsbeløbet, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet.

Stk. 3 Kompensationen reduceres ikke, hvis:

 • 1) institutionens resultat for de 3 regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 samlet set er positivt, eller institutionens resultat er positivt for hvert af de 3 regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og

 • 2) institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

§7 Der kan ikke ydes kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse for omkostninger til løn til institutionens ansatte.

Stk. 2 Institutioner kan få kompensation for nedskrivninger på letfordærvelige varer med mindre end 1 måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og som ikke egner sig til nedfrysning. Kompensationen er dog betinget af, at institutionen har begrænset sit tab så vidt muligt, jf. § 5, stk. 8.

Stk. 3 Institutioner, der har forbud mod at holde åbent, kan få kompensation for nedskrivninger på varer, hvor udløbsdatoen udløber i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende. Kompensationen er dog betinget af, at institutionen har begrænset sit tab så vidt muligt, jf. § 5, stk. 8.

Stk. 4 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring efter § 11, stk. 1 og 2, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen vedrørende revisorerklæringen kan maksimalt udgøre 16.000 kr.

§8 Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres institutionen på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, sponsorater m.v., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at institutionen for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at institutionen ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med institutionen, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori institutionen indgår.

Stk. 3 Såfremt institutionen indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem institutionen og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 2, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 4 Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kapitel 4

Betingelser for at modtage kompensation

§9 Ansøgning og dokumentation
Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for ansøgning om udbetaling af kompensation. Slots- og Kulturstyrelsen kan behandle en ansøgning, selvom tidsfristen i 1. pkt. er overoverskredet, hvis fristoverskridelsen skyldes, at ansøgeren ved en fejl har ansøgt kompensationsordningen under en anden bekendtgørelse.

Stk. 2 Ansøgningen skal udarbejdes i det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på slks.dk. Ansøgningsskemaet vedlægges de oplysninger, der fremgår af § 10. Revisors erklæring efter § 11, stk. 1 og 2, skal indsendes senest 14 dage efter, at Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget institutionens ansøgning.

Stk. 3 Institutionen kan kun få kompensation udbetalt én gang. Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kan dog særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor institutionen har forbud mod at holde åbent.

§10 Institutionens ansøgning om kompensation skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Erklæring om at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæringen efter 1. pkt. på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse til og med den 9. marts 2020.

 • 2) Den kompensationsperiode efter § 4, nr. 15, som ansøgningen vedrører.

 • 3) En specifik begrundelse for, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes en eller flere COVID-19 relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 5, nr. 1-5.

 • 4) Institutionens forventede omsætning, herunder kommercielle omsætning, i kompensationsperioden.

 • 5) Institutionens realiserede omsætning, herunder kommercielle omsætning, i referenceperioden, jf. § 4, nr. 14, litra a, jf. dog litra a og b.

  • a) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden, skal institutionen begrunde, hvilke særlige omstændigheder der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 4 måneder og starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 9. marts 2020, jf. § 4, nr. 14, litra d.

  • b) For institutioner stiftet efter den 1. december 2019 danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen, jf. § 4, nr. 14, litra c. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

 • 6) Institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 samt institutionens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis dens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020.

 • 7) Hvis institutionen er stiftet efter den 1. december 2019, skal den ud fra de realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020 angive allerede afholdte faste omkostninger samt forventede faste omkostninger i kompensationsperioden.

 • 8) Institutionens seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, såfremt dette er negativt.

 • 9) Institutioner, der er omfattet af § 6, stk. 2, skal efter anmodning indsende institutionens forventede resultat og variable omkostninger for kompensationsperioden.

 • 10) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 11, stk. 1 og 2.

 • 11) Leverandører omfattet af § 1, stk. 5, nr. 3, skal dokumentere deres tilknytning til institutionen i § 1, stk. 5, nr. 1. Leverandører omfattet af § 1, stk. 5, nr. 2.  2. pkt., skal dokumentere deres tillknytning til institutionen i § 1, stk. 5, nr. 1.

Stk. 2 Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen findes på slks.dk.

Stk. 3 Institutionens bestyrelse eller direktion skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for regnskabsåret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 8, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 8, stk. 2, jf. § 8, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§11 Ansøgning om kompensation skal påtegnes af revisor, hvilket sker ved en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen skal bl.a. omfatte opgørelsen over institutionens realiserede faste omkostninger i de efter § 10, stk. 1, nr. 1 og 6 eller nr. 7, angivne perioder.

Stk. 2 Ved afgivelse af erklæringen efter stk. 1 finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Stk. 3 Institutioner, der tidligere har ansøgt om kompensation for faste omkostninger inden for perioden 9. marts 2020 til 8. juli 2020, jf. bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), kan i ansøgningen anvende den del af revisors erklæring, der har været afgivet ved tidligere ansøgning, som ikke ved fornyet ansøgning er ændret.  1. pkt. er betinget af, at institutionen anvender den samme revisor.

Stk. 4 Institutioner, der tidligere har ansøgt om kompensation for faste omkostninger fra og med 9. juli 2020 efter bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), kan i ansøgningen genanvende revisors erklæring, der har været afgivet ved tidligere ansøgning.  1. pkt. er betinget af, at virksomheden anvender den samme revisor.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1 og 2.

§12 Er der behov for det til brug for behandlingen af en ansøgning, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 8, stk. 2, og 3, vedrørende skatteforhold udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, kan udtages til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Institutioner, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, kan pålægges at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen. Institutionen kan endvidere pålægges at fremlægge revisorerklæring om oplysningerne, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 5 Ved anmodning om oplysninger efter stk. 4 fastsættes en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 6 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den fastsatte frist, jf. stk. 5.

§13 Udbetaling af kompensation
Udbetaling af kompensation vil ske direkte til institutionen, når institutionens fremsendte dokumentation, jf. §§ 10-12, er godkendt.

Stk. 2 Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden. Slots- og Kulturstyrelsen omregner kommerciel omsætning for referenceperioden, så det modsvarer længden af kompensationsperioden.

Stk. 3 Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis institutionen ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 5, stk. 8.

Stk. 4 Udbetaling af kompensation sker direkte til institutionens NemKonto.

Kapitel 5

Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation

§14 Institutionen skal senest den 8. februar 2021 indsende en opgørelse til Slots- og Kulturstyrelsen over institutionens faktiske omsætning og kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Slots- og Kulturstyrelsen kan stille krav om supplerende dokumentation og kan fastsætte en frist for indsendelse af oplysningerne. Oplysningerne efter 1. og 2. pkt. skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Er der behov for det, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. Hvis det seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, er negativt, skal institutionen yderligere indsende resultat for kompensationsperioden.

Stk. 2 Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger angivet efter § 10 og § 12, stk. 2-4, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker, jf. § 5, stk. 2 og 3, i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af, om institutionens oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1, foreskrevne frist, samt hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig.

Stk. 4 Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, og indtil tilbagebetaling sker, og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg, jf. lovens § 5. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

§15 Retten til kompensation bortfalder, hvis institutionen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, jf. § 14, stk. 1.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Slots- og Kulturstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

§16 Slots- og Kulturstyrelsen kan af institutionen, dens ledelse og den revisor, som i henhold til § 11, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 1, har udarbejdet en erklæring, forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt.

Kapitel 6

Klage og ikrafttræden

§17 Klageadgang
Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

§18 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. november 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1235 af 21. august 2020 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med 27. juli 2020.

Stk. 4 Institutioner, der på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 1, har ansøgt eller har fået udbetalt kompensation for faste omkostninger, kan ansøge på ny efter reglerne i denne bekendtgørelse.

profile photo
Profilside