14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Nettoafregningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Denne konsoliderede version af nettoafregningsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1044 af 27. maj 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Nettoafregningsbekendtgørelsen

I medfør af § 2 a, § 8 a, § 8 b, § 28, stk. 3, § 85 a, § 88, stk. 1, og § 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§1 Ved nettoafregning efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller delvis for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

 • 1) Egenproducent: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug. Det elproducerende anlæg kan ejes af tredjepart.

 • 2) Egetforbrug af elektricitet: Den andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer.

 • 3) Elproduktionsanlæg: Teknisk enhed til elproduktion.

 • 4) Nominel eleffekt: Anlæggets installerede eleffekt svarende til den eleffekt, som anlægget højst kan producere og levere.

 • 5) Offentlige forpligtelser: Opgaver, som de kollektive elforsyningsvirksomheder er pålagt, og hvor de nødvendige omkostninger herved skal dækkes forholdsmæssigt af elforbrugerne som nævnt i elforsyningslovens § 8, stk. 1, herunder omkostninger til pristillæg til miljøvenlig elektricitet som nævnt i nr. 6.

 • 6) Pristillæg til miljøvenlig elektricitet: De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelse af pristillæg til miljøvenlig elektricitet ifølge §§ 58, 58 a og 58 b i lov om elforsyning og §§ 35 a-50 i lov om fremme af vedvarende energi.

 • 7) Vedvarende energikilder: Energikilder omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Kapitel 2

Store elproduktionsanlæg

§3 Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har en nominel eleffekt som nævnt i stk. 2, kan betinget af Energistyrelsens tilsagn forud for projektets påbegyndelse få mulighed for nettoafregning, som opgøres på timebasis, hvorved egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af elektricitet.

Stk. 2 Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel eleffekt over

 • 1) 50 kW for solcelleanlæg,

 • 2) 25 kW for vindmøller og

 • 3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller 2.

Stk. 3 Nettoafregning for elektricitet produceret på et solcelleanlæg eller en vindmølle er tillige betinget af, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation eller er beliggende på forbrugsstedet. For elektricitet produceret på kraftvarmeanlæg eller elproduktionsanlæg, som ikke er solcelleanlæg eller vindmøller, er nettoafregning betinget af, at elproduktionsanlægget er beliggende på forbrugsstedet.

§4 Små elproduktionsanlæg
Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har en nominel eleffekt som nævnt i stk. 2, kan betinget af Energistyrelsens tilsagn forud for projektets påbegyndelse få mulighed for nettoafregning, som opgøres på timebasis, hvorved egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed i forhold til egetforbruget af elektricitet.

Stk. 2 Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel eleffekt, som højst udgør

 • 1) 50 kW for solcelleanlæg,

 • 2) 25 kW for vindmøller og

 • 3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktions anlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller 2.

Stk. 3 Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at det pågældende anlæg skal være tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

§5 Lejere
For lejere finder § 3, stk. 1-3, og § 4 om nettoafregning tilsvarende anvendelse for egetforbrug af elektricitet, der er produceret på et anlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, hvis

 • 1) udlejeren af ejendommen har stillet anlægget til rådighed for lejeren med henblik på nettoafregning, og

 • 2) lejeren afregner sit elforbrug direkte med elleverandøren på timebasis.

Stk. 2 De bestemmelser i kapitel 1 og 3-5, der gælder for egenproducenter af elektricitet, finder tilsvarende anvendelse for lejere, der er omfattet af stk. 1.

Kapitel 3

Ansøgning om tilsagn om nettoafregning

§6 Ansøgning om tilsagn om mulighed for nettoafregning efter kapitel 2 i denne bekendtgørelse indsendes til Energistyrelsen. Der skal foreligge én ansøgning pr. anlæg. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 2 Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Energistyrelsen eller hentes på ens.dk, borger.dk eller virk.dk.

Stk. 3 Ansøgningsskemaer udfyldes elektronisk på hjemmesiden borger.dk eller virk.dk.

Stk. 4 Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Navn på ejeren eller ejerne af elproduktionsanlægget.

 • 2) CPR-nr., CVR-nr. eller identifikationsnummer for en afdeling i en almen boligorganisation for ejeren eller ejerne.

 • 3) Bopælsadresse på ejeren eller ejerne af elproduktionsanlægget.

 • 4) Installationsadresse.

 • 5) Telefonnummer eller e-mailadresse til ejeren eller ejerne.

 • 6) Elproduktionsanlæggets nominelle effekt målt i kW.

 • 7) Det forventede tidspunkt for nettilslutning af elproduktionsanlægget.

 • 8) Nettoafregningsgruppe.

 • 9) Anlægstype.

 • 10) Dokumentation for at projektet ikke er påbegyndt.

Stk. 5 For juridiske personer skal dokumentation for ejerforhold tillige indsendes.

Stk. 6 Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Stk. 7 For anlæg omfattet af § 4 skal ansøgeren endvidere bekræfte, at anlægget installeres i egen forbrugsinstallation.

Stk. 8 Hvis der søges om tilsagn om pristillæg til miljøvenlig elektricitet skal ansøgning om tilsagn om nettoafregning indsendes samtidig med ansøgning om tilsagn om pristillæg efter lov om fremme af vedvarende energi.

§7 Afgørelse om tilsagn om nettoafregning
Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om mulighed for nettoafregning efter denne bekendtgørelse.

§8 Et tilsagn gives pr. elproduktionsanlæg, og et tilsagn kan ikke opdeles i flere tilsagn.

Stk. 2 Hvis et elproduktionsanlæg, hvortil Energistyrelsen har givet tilsagn om mulighed for nettoafregning, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet.

Stk. 3 Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 2, hvis elproduktionsanlægget ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgivelse af tilsagnet og forholdet ikke kan tilregnes ejeren af elproduktionsanlægget.

Kapitel 4

Afgørelse om nettoafregning

§9 Energistyrelsen træffer afgørelse om berettigelsen til modtagelse af nettoafregning efter §§ 3-6, jf. § 7 og tidspunktet herfor, dog kan tidspunktet tidligst være fra tidspunktet for etablering af måling, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 2 Nettoafregning efter stk. 1. er betinget af,

 • 1) at elproduktionsanlægget er tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet,

 • 2) etablering af måling af elektricitet til og fra elforsyningsnettet,

 • 3) at elproduktionsanlægget er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret) og

 • 4) at Energistyrelsen har modtaget en ansøgning efter stk. 1 senest 30 dage efter etablering af måling af elektricitet til og fra elforsyningsnettet, jf. nr. 2.

Stk. 3 Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 2, nr. 4, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

§10 Fravalg og genoptagelse af nettoafregning
En elproducent kan ved anmeldelse til Energistyrelsen fravælge modtagelse af nettoafregning.

Stk. 2 Elproducenten kan ved anmeldelse til Energistyrelsen genoptage modtagelse af nettoafregning, dog tidligst 3 måneder efter den dato, hvor fravalget har virkning.

Stk. 3 Fravalg og genoptagelse har virkning fra den første dag i et kvartal og med forudgående varsel på mindst en måned. Anmeldelse skal indgives på skema som udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 4 Egenproducenten kan kun én gang i hvert kalenderår indgive anmodning om fravalg af nettoafregning.

Kapitel 5

Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug, oplysningspligt m.v.

§11 Energistyrelsen opgør nettoafregning på grundlag af målt produktion af elektricitet og målt levering af elektricitet til og fra elforsyningsnettet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis der i samme forbrugsinstallation er tilsluttet flere anlæg, som anvender forskellige vedvarende energikilder og ikke hver er forsynet med en produktionsmåler, opgøres elproduktionen for de enkelte anlæg forholdsmæssigt på grundlag af anlæggenes størrelse og den gennemsnitlige elproduktion for nærmere angivne anlæg, jf. § 16.

§12 Målinger, der er nødvendige for nettoafregning, skal udføres af netvirksomheden ved hjælp af netvirksomhedens egne målere i overensstemmelse med måleforskrifter fra Energinet.dk som nævnt i bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

Stk. 2 Nødvendige udgifter til målinger som nævnt i stk. 1, herunder til opsætning af målere og udførelsen af målinger samt administrationen forbundet hermed, skal afholdes af egenproducenten.

Stk. 3 Såfremt en egenproducent anmoder om at nettilslutte eller opsætte måler til et elproduktionsanlæg, som ikke har fået et tilsagn til modtagelse af nettoafregning efter § 7, eller som er eller vil blive omfattet af § 23, skal netvirksomheden afvise nettilslutning og opsætning af måler, jf. § 16, samt give meddelelse herom til Energistyrelsen.

§13 Underretning
En egenproducent skal underrette Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at få nettoafregning og opgørelsen af afregningen, jf. §§ 3-11. Underretning skal ske straks, så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt hvor egenproducenten er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

§14 Overdragelse
Et tilsagn om mulighed for nettoafregning er bundet til den installationsadresse, der er angivet i ansøgningen. Tilsagnet kan ikke overdrages til andre.

Stk. 2 Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 1, 2. pkt., hvis der foreligger særlige omstændigheder, eksempelvis hvor tilsagnet indgår som en underordnet del af en overdragelse.

Stk. 3 Et anlæg godkendt til nettoafregning er bundet til den installationsadresse, der er angivet i ansøgningen. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om overdragelse anlæg godkendt til nettoafregning.

Stk. 4 Energistyrelsen kan træffe afgørelse om overdragelse af anlæg, som er berettiget til nettoafregning.

§15 Bortfald af tilsagn om nettoafregning og modtagelse af nettoafregning
Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om mulighed for nettoafregning i henhold til denne bekendtgørelse helt eller delvis bortfalder, hvis elproducenten har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller undladt at give oplysninger af betydning for afgivelsen af tilsagnet.

Stk. 2 Hvis betingelserne for nettoafregning ikke er opfyldt på grund af indtrufne forhold, ophører nettoafregningen fra den dato, hvor forholdet anses for indtruffet.

§16 Retningslinjer
Energistyrelsen træffer afgørelse om anmodning om nettoafregning, herunder beregning af nettoafregning og opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet.

Stk. 2 Energinet fastsætter retningslinjer for udførelse af målinger til brug for nettoafregning og størrelsen af den gennemsnitlige elproduktion for nærmere angivne anlæg. Retningslinjerne godkendes af Energistyrelsen.

Stk. 3 Energistyrelsens formular og ledsagende vejledning i henhold til stk. 1 offentliggøres på hjemmesiden www.ens.dk. Energinets retningslinjer offentliggøres på www.energinet.dk.

Kapitel 6

Klageadgang og straffebestemmelser

§17 Energistyrelsens afgørelse om, hvorvidt betingelserne for nettoafregning er opfyldt og om nettoafregningens størrelse kan ikke påklages til klima-, energi- og forsyningsministeren, jf. bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Afgørelser kan påklages til Energiklagenævnet, jf. § 89 i lov om elforsyning.

Stk. 2 Klage efter stk. 1 skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 3 Øvrige afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§18 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger ifølge § 13, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet ophæves.

§20 Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet inden den 20. november 2012, kan fortsat efter uden tilsagn få nettoafregning betinget af, at elproducenten opfylder betingelserne i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.

Stk. 2 Stk. 1 gælder også for en lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, når elproduktionsanlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010. Dette er betinget af, at den pågældende opfylder betingelserne i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010.

§21 Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energistyrelsen få nettoafregning på årsbasis efter § 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032 på betingelse af

 • 1) at ejeren opfylder betingelserne efter § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet,

 • 2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

 • 3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og

 • 4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Stk. 2 Ved ejerens anmodning til Energistyrelsen om nettoafregning skal ejeren ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november 2012.

Stk. 3 En lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse kan indtræde i ejerens ret til nettoafregning på årsbasis efter stk. 1, hvis anlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation, og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010.

Stk. 4 Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 eller 3 er opfyldt.

Stk. 5 Afgørelser efter stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. § 12.

§22 Hvis et kraftvarmeanlæg beliggende på forbrugsstedet ikke er 100 pct. ejet af elforbrugeren, gives der nettoafregning uden forudgående tilsagn på betingelse af,

 • 1) at anlægget er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og

 • 2) at elforbrugeren senest på denne dato har indgået en leasingaftale eller anden finansiel aftale om rådighed over anlægget og fortsat har en sådan aftale.

Stk. 2 Hvis et kraftvarmeanlæg leverer varme til flere erhvervsvirksomheder gennem direkte varmeforsyningsnet, gives der nettoafregning uanset anlæggets beliggenhed på betingelse af,

 • 1) at anlægget er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og

 • 2) at anlægget ejes af en eller flere af de pågældende erhvervsvirksomheder

Stk. 3 Når flere forbrugere er tilsluttet til et elproduktionsanlæg som nævnt i stk. 2 opgøres nettoafregningen for de pågældende elforbrugere under ét.

§23 Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har påbegyndt deres projekt eller ansøgt om tilsagn om pristillæg efter den 20. november 2012 og inden den 23. september 2015, kan ved ansøgning til Energinet.dk fortsat få nettoafregning uden et forudgående tilsagn på betingelse af, at Energinet.dk har truffet afgørelse herom senest i 2017, og at ansøgning herom er modtaget af Energinet.dk senest den 31. oktober 2017.

profile photo
Profilside