14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder  - ophæves den 1. juli 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1146 af 20. november 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

I medfør af § 2 a, § 16, stk. 1, og § 21, stk. 3, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 23. august 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19. juni 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§1 Bekendtgørelsen omhandler følgende:

 • 1) Præcisering af definitionen af store virksomheder samt de enkelte elementer af energisynet.

 • 2) Krav til energisyn samt energi- og miljøledelsessystemer, herunder indhold, omfang, udarbejdelse, rapportering, kontrol og anvendelse af relevante standarder, og om hel eller delvis undtagelse for elementer af energisyn, der er dækket af anden lovgivning.

 • 3) Krav til eksperter, der sikrer nødvendige kvalifikationer og udførelse af energisyn på en uafhængig måde.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Stor virksomhed: En virksomhed, som ikke falder ind under kategorierne mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder i henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, jf. § 15, stk. 3 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

 • 2) Energisyn: En systematisk fremgangsmåde, der har til formål at opnå tilstrækkelig viden om den eksisterende energiforbrugsprofil for en bygning eller gruppe af bygninger, en industri- eller handelsvirksomheds drift eller anlæg eller en privat eller offentlig tjeneste, at identificere og kvantificere omkostningseffektive energisparemuligheder og at aflægge rapport om resultaterne.

 • 3) Energi: Alle former for energiprodukter, brændsel, varme, vedvarende energi, elektricitet og andre former for energi som defineret i artikel 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik.

 • 4) Energieffektivitet: Forholdet mellem resultat i form af ydeevne, tjenesteydelser, varer eller energi og tilførsel i form af energi.

 • 5) Forbedring af energieffektiviteten: En forøgelse af energieffektiviteten som følge af teknologiske, adfærdsmæssige eller økonomiske ændringer.

 • 6) Energiledelsessystem: En samling af elementer, der er indbyrdes forbundne eller påvirker hinanden, og som indgår i en plan med et fastsat mål for energieffektivitet og en strategi til at opnå dette mål.

 • 7) Europæisk standard: En standard, der er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation, Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering eller Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation og stillet til rådighed for offentlig brug.

 • 8) International standard: En standard, der er vedtaget af Den Internationale Standardiseringsorganisation og gjort offentlig tilgængelig.

 • 9) Energipræstation: Målbare resultater for energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug.

 • 10) Små og mellemstore virksomheder eller SMV'er: Virksomheder som defineret i afsnit I i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder; Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder omfatter virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro.

Kapitel 2

Obligatorisk energisyn

§3 Store virksomheder, herunder alle danske virksomheder i en dansk koncern og alle danske datterselskaber af en stor, udenlandsk virksomhed skal senest den 5. december 2015 foretage et energisyn, som derefter foretages minimum hvert fjerde år beregnet fra datoen for det foregående energisyn, jf. dog § 7. En virksomhed, der først efter den 5. december 2015 falder indenfor denne bekendtgørelses definition af en stor virksomhed, skal foretage et energisyn senest to år efter, at den er defineret som værende en stor virksomhed. Energisynet skal overholde følgende krav:

 • 1) Bygge på ajourførte, målte, sporbare driftsdata om energiforbrug herunder belastningsprofiler for elektricitet.

 • 2) Omfatte en detaljeret gennemgang af energiforbrugsprofilen for bygninger eller grupper af bygninger, industrielle aktiviteter eller anlæg, herunder transport.

 • 3) Bygge på en livscyklusomkostningsanalyse i stedet for simple tilbagebetalingsperioder for at tage hensyn til langsigtede besparelser, langsigtede investeringers restværdier og kalkulationsrenter, når det er muligt.

 • 4) Være forholdsmæssige og tilstrækkeligt repræsentative til at gøre det muligt at tegne et troværdigt billede af den samlede energipræstation og pålideligt identificere de betydeligste muligheder for forbedringer.

 • 5) Give mulighed for detaljerede og validerede beregninger af de foreslåede foranstaltninger, således at der tilvejebringes præcise oplysninger om potentielle besparelser.

 • 6) De data, der anvendes i energisyn, skal opbevares af virksomheden med henblik på historisk analyse og udvikling i energipræstation.

Stk. 2 Energistyrelsen offentliggør en liste over standarder, der er godkendt for energisyn på sin hjemmeside www.ens.dk. Standarderne ligger til gennemsyn i Energistyrelsen. Andre metoder til gennemførelse af energisyn kan anvendes, såfremt der indsendes dokumentation for, at den valgte metode overholder kravene til energisyn, jf. stk. 1. Energistyrelsen kan fastsætte krav til dokumentationen.

§4 Med forbehold for tidsfristerne angivet i § 3, stk. 1, kan udførelsen af et energisyn fordeles over en fireårig periode. Benyttes denne mulighed, skal det af energisynsrapporten fremgå, hvornår de enkelte dele af energisynet er gennemført.

§5 En stor virksomhed kan undtage følgende fra energisynet:

 • 1) Mindre eller ubetydelige energiforbrugende enheder eller systemer, hvor summen af disse enheders energiforbrug udgør højest 10 pct. af virksomhedens samlede energiforbrug.

 • 2) Elementer af virksomheden, der er omfattet af BAT-konklusioner i forbindelse med en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven, når BAT-konklusioner relaterer sig til energieffektivitet.

 • 3) Skibe under 5.000 bruttotons.

 • 4) Bygge- og anlægsprojekter.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 3 med et samlet energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år kan foretage et forenklet energisyn.

Stk. 3 Dokumentation for, at en virksomhed kan anvende de i § 5, stk. 1-2 nævnte undtagelser, indsendes til Energistyrelsen, jf. § 10, stk. 4 og § 11, stk. 3.

§6 Energisyn af store virksomheder med bygninger, hvor der foreligger gyldigt energimærke baseret på en bygningsgennemgang i henhold til reglerne om energimærkning af bygninger, herunder lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, kan tage udgangspunkt i datagrundlaget for energimærket. Et energimærke opfylder ikke i sig selv kravene til energisyn. Et energimærke skal suppleres med et energisyn af virksomhedens øvrige energiforbrugende elementer.

§7 Store virksomheder opfylder kravene i kapitel 2, hvis de benytter og vedligeholder et energiledelsessystem, der er certificeret i overensstemmelse med ISO 50001 eller tilsvarende relevante europæiske eller internationale standarder. Energiledelsessystemets opbygning og implementering skal være certificeret af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til certificering af energiledelse.

Stk. 2 Store virksomheder opfylder ligeledes kravene i kapitel 2, hvis de benytter og vedligeholder et miljøledelsessystem, der er certificeret i overensstemmelse med ISO 14001 eller tilsvarende relevante europæiske eller internationale standarder. Miljøledelsessystemet skal suppleres med en energigennemgang, der som minimum svarer til den i energiledelsessystemet ISO 50001. Miljøledelsessystemets opbygning og implementering skal certificeres af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til certificering af miljøledelse. Det er ikke et krav, at det certificerende organ er akkrediteret til certificering af energiledelse for at auditere energigennemgangen.

Stk. 3 Et energi- og miljøledelsessystem skal suppleres med et energisyn for de dele af virksomheden, som ikke omfattes af energi- eller miljøledelsessystemet.

Stk. 4 Undtagelserne i § 5 finder tilsvarende anvendelse for energi- og miljøledelsessystemer.

Stk. 5 Såfremt en virksomheds certificering ophører, skal dette meddeles Energistyrelsen.

Kapitel 3

Kvalifikationer og krav til eksperter, der foretager energisyn

§8 Virksomheden kan benytte sig af en eller flere eksterne eksperter til at foretage energisyn, såfremt eksperten eller en gruppe af eksperter er kvalificeret til at foretage energisyn af virksomhedens energipræstation, herunder bygninger eller grupper af bygninger, industrielle aktiviteter eller anlæg, herunder transport, og

 • 1) eksperten er ansat i en virksomhed, der er akkrediteret af DANAK eller tilsvarende organ til at foretage energisyn efter internationale standarder, som er godkendte, jf. § 3, stk. 2,

 • 2) eksperten er en registreret energisynskonsulent eller godkendt under tilsvarende ordninger, der anerkendes af Energistyrelsen, eller

 • 3) eksperten er en energikonsulent ansat i et certificeret energimærkningsfirma, og som minimum er certificeret flerfamilieshuskonsulent for virksomheder indenfor handel og service.

Stk. 2 Energistyrelsen offentliggør en liste over konsulentordninger, der er anerkendte i henhold til stk. 1 på sin hjemmeside www.ens.dk.

Stk. 3 Adgangen for markedsdeltagere, der tilbyder energitjenester, baseres på gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.

§9 Virksomheden kan benytte sig af egne uvildige eksperter til at foretage energisyn, såfremt eksperten eller en gruppe af eksperter opfylder kravene i § 8, eller virksomheden dokumenterer, at eksperten har kvalifikationer svarende til de i § 8 nævnte ved at indsende oplysninger om ekspertens stilling, uddannelse og erfaring til Energistyrelsen. Eksperten må ikke være direkte involveret i den aktivitet, der underkastes energisyn.

Kapitel 4

Rapportering

§10 En energisynsrapport skal opfylde følgende krav:

 • 1) Indholdet i rapporten skal følge de formater, som fremgår af de godkendte standarder, jf. § 3 stk. 2 eller tilsvarende, og dokumentere overholdelsen af § 3, den eventuelle benyttelse af undtagelser i §§ 4-6 samt overholdelse af §§ 8-9.

 • 2) Det skal fremgå, hvilken ekspert eller gruppe af eksperter, der har udarbejdet rapporten.

 • 3) Rapporten skal være udarbejdet på dansk eller engelsk.

 • 4) Rapporten skal være underskrevet af en repræsentant fra virksomhedens ledelse.

Stk. 2 Energisyn må ikke indeholde bestemmelser, der forhindrer, at resultaterne af energisynene overføres til kvalificerede/akkrediterede leverandører af energitjenester, forudsat virksomheden ikke gør indsigelse.

Stk. 3 Såfremt virksomheden ikke ønsker at indsende selve energisynsrapporten, kan virksomheden indsende en opsummering af denne, der dokumenterer, at bekendtgørelsens krav er opfyldt. Energistyrelsen kan fastlægge krav til format og indhold.

Stk. 4 Rapporten eller opsummering indberettes til Energistyrelsen første gang senest den 1. marts 2016 og derefter hvert fjerde år beregnet fra datoen for det foregående energisyn.

Stk. 5 Indberetningen til Energistyrelsen skal foretages af virksomheden eller en repræsentant for virksomheden på virk.dk. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte anden praksis for indberetning.

§11 Virksomheder omfattet af § 7, stk. 1 skal indberette certificering eller re-certificering af energiledelse til Energistyrelsen senest den 1. marts 2016 og derefter skal nyt certifikat indberettes ved udløbet af gyldighedsperioden for certifikatet.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 7, stk. 2 skal indberette certificering eller re-certificering samt auditrapport senest den 1. marts 2016 og derefter skal nyt certifikat samt auditrapport indberettes ved udløbet af gyldighedsperioden for certifikatet.

Stk. 3 Indberetningen til Energistyrelsen jf. stk. 1 og 2 skal foretages af virksomheden eller en repræsentant for virksomheden på virk.dk. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte anden praksis for indberetning.

§12 Energistyrelsen offentliggør en liste over virksomheder, der lever op til kravene i kapitel 2 på www.ens.dk, såfremt virksomheden har givet samtykke hertil.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§13 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1382 af 29. november 2018 om obligatorisk energisyn i store virksomheder ophæves.

Stk. 3 Energisyn udarbejdet og indberettet til Energistyrelsen før ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse er gyldige i 4 år fra udarbejdelsen. Energi- og miljøledelsescertifikater udstedt og indberettet til Energistyrelsen før ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse er gyldige indtil certifikatets udløb.

Stk. 4 Virksomheder, der benytter og vedligeholder et miljøledelsessystem på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, skal senest overholde kravene til energigennemgang, jf. § 7, stk. 2, ved fornyelsen af certifikatet for at være undtaget fra krav om obligatorisk energisyn, jf. § 3.

Stk. 5 Virksomheder, der med ændringerne i § 2 nr. 1 og § 5, stk. 2, bliver omfattet kravet om energisyn, skal senest foretage et energisyn 1. januar 2022.

profile photo
Profilside