14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 37 af 13. januar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

I medfør af § 21 a, § 21 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 13. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Oplysningspligt for fysiske og juridiske personer

§1 Juridiske personer er forpligtet til efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed at afgive personoplysninger, herunder oplysninger om personnummer, kontaktoplysninger på ansatte eller medlemmer samt oplysninger om deres færden. Der kan i den forbindelse behandles personoplysninger omfattet af artikel 6 og 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene i relevant omfang anmode om oplysninger efter 1. pkt., og kun når det er nødvendigt med henblik på at hindre udbredelse af og smitte med Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

Stk. 2 Hvis en virksomhed drives som en enkeltmandsvirksomhed, påhviler oplysningspligten efter stk. 1 den enkelte virksomhedsejer.

§2 Fysiske personer er forpligtet til efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed at afgive oplysninger, herunder oplysninger om personens forudgående opholdssted i ind- eller udland, arbejdssted samt oplysninger om, hvem personen har været i nær kontakt med. Der kan i den forbindelse behandles personoplysninger omfattet af artikel 6 og 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene i relevant omfang anmode om oplysninger omfattet af 1. pkt., og kun når det er nødvendigt med henblik på at hindre udbredelse af og smitte med Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

Kapitel 2

Udveksling af personoplysninger mellem myndigheder m.v.

§3 Statens Serum Institut videregiver efter konkret eller generel anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed følgende oplysninger, som instituttet indsamler og registrerer i forbindelse med Statens Serum Instituts overvågning af smitsomme sygdomme:

  • 1) Oplysninger om, hvilke personer der har Coronavirussygdom 2019 (covid-19), som Statens Serum Institut har modtaget i henhold til § 1 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1241 af 25. august 2020 om anmeldelse af COVID-19, samt tidspunkt for prøvetagning.

  • 2) Oplysninger om vitalstatus, samt personnummer, navn og adresse fra Det Centrale Personregister på personer, der har Coronavirussygdom 2019 (covid-19), samt eventuelt oplysning om telefonnummer.

  • 3) Oplysninger fra Landspatientregisteret om, hvorvidt personer, der har Coronavirussygdom 2019 (covid-19), er indlagt på hospitalet.

  • 4) Oplysninger om, hvorvidt personer, der har Coronavirussygdom 2019 (covid-19), bor på plejehjem eller lign.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene i relevant omfang anmode om oplysninger omfattet af stk. 1, og kun når det er nødvendigt til brug for varetagelse af styrelsens opgaver vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), herunder til brug for smitteopsporing og til brug for styrelsens beslutning om påbud i medfør af bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

§4 Styrelsen for Patientsikkerhed videregiver efter konkret eller generel anmodning fra Statens Serum Institut følgende personoplysninger om personer, der har Coronavirussygdom 2019 (covid-19), i det omfang styrelsen har indsamlet og registreret oplysningerne i forbindelse med styrelsens smitteopsporing:

Stk. 2 Statens Serum Institut kan alene i relevant omfang anmode om oplysninger efter stk. 1, og kun når det er nødvendigt til brug for instituttets varetagelse af opgaver vedrørende overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

§5 Styrelsen for Patientsikkerhed kan videregive oplysninger til den stedlige kommunalbestyrelse om, hvilke personer med bopæl i kommunen der har Coronavirussygdom 2019 (covid-19), samt kontaktoplysninger og personnummer på de pågældende personer. Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene videregive oplysninger efter 1. pkt., hvis det er nødvendigt med henblik på, at den stedlige kommunalbestyrelse kan bistå styrelsen med at rådgive de pågældende personer om opsporing af nære kontakter og isolation, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), med henblik på at kommunalbestyrelsen kan give målrettet rådgivning til familier, hvor der er smittede eller nære kontakter, herunder om muligheden for at blive visiteret til et frivilligt ophold på en isolationsfacilitet, jf. sundhedslovens § 210 a eller forebyggende eller sundhedsfremmende tilbud, jf. sundhedslovens § 119.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte foranstaltninger, der forhindrer uautoriserede medarbejderes adgang til oplysninger, som kommunalbestyrelsen modtager efter stk. 1, samt udarbejde interne politikker for håndtering af de modtagne data. Kommunalbestyrelsens fastsætter endvidere relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre et passende sikkerhedsniveau i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne i medfør af stk. 1, jf. artikel 32 i den generelle forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger (databeskyttelsesforordningen). Kommunalbestyrelsen sikrer, at de personoplysninger, der er modtaget fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke senere behandles til andre formål end beskrevet i stk. 1.

§6 Myndigheder, institutioner og sundhedspersoner er forpligtet til efter anmodning at meddele Styrelsen for Patientsikkerhed personoplysninger, herunder oplysninger fra patientjournaler. Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene i relevant omfang anmode om oplysninger efter 1. pkt., og kun når det er nødvendigt til brug for Styrelsen for Patientsikkerheds beslutning om påbud efter § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1, eller beslutning om iværksættelse af tvangsmæssig behandling efter § 5 i bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

Kapitel 3

Straffebestemmelser og ikrafttræden m.v.

§7 Med bøde straffes den, der ikke efterkommer en anmodning efter §§ 1 eller 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1537 af 28. oktober 2020 om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

profile photo
Profilside