14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 416 af 27. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Værdiansættelse af almene boliger og private andelsboliger m.v.
Ved værdiansættelse af private andelsboligforeningsejendomme skal der foretages en rentabilitetsberegning efter §§ 6-8 med tillæg og fradrag i henhold til § 9, stk. 4, jf. dog stk. 2-3.

•••

Stk. 2 Private andelsboligforeningsejendommes lejeindtægter fastsættes således:

  • 1) For ejendomme, der ligger i et reguleret område og som er taget i brug før 31. december 1991 fastsættes lejen til det lejedes værdi. Herved forstås den leje, der kan opkræves for et tilsvarende lejemål, som er omfattet af omkostningsbestemt leje, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene. For lejemål, som er gennemgribende forbedret, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene, kan lejen maksimalt fastsættes til det beløb, som det lokale huslejenævn kan godkende.

  • 2) For ejendomme, som ligger i et ikke reguleret område, og som er taget i brug før 31. december 1991, fastsættes lejen til det lejedes værdi, jf. lov om leje.

  • 3) Værdiansættelsen kan ikke overstige det beløb, ejendommen senest er handlet til ved ikke-tvangssalg mellem uafhængige parter inden for de seneste 2 år med tillæg af værdien af væsentlige værdiforøgende byggearbejder.

  • 4) Som ejendommens lejeindtægter for ejendomme taget i brug efter 31. december 1991 anvendes markedsleje i overensstemmelse med § 8.

  • 5) Findes der ikke sammenlignelige lejemål i tilsvarende lokalområder kan 75 pct. af ejendommens værdi som ejerbolig anvendes som belåningsværdi.

  • 6) Uanset § 8, stk. 3, kan den vedtagne leje i henhold til lov om privat byfornyelse og udvikling af byer eller kapitel 5 i lov om byfornyelse uden reduktion for tilskud lægges til grund.

  • 7) Uanset § 8, stk. 3, kan markedslejen efter § 8, stk. 1, lægges til grund, såfremt den faktiske leje er fastsat under hensyn til optagne indekslån.

•••

Stk. 3 Ejendommens driftsudgifter opgøres i overensstemmelse med § 8, stk. 5.

•••

Stk. 4 Uanset stk. 1-3 kan den godkendte anskaffelsessum anvendes ved værdiansættelsen af private andelsboligforeningsejendomme under forudsætning af, at instituttet fra offentlig myndighed opnår de garantistillelser, som lov om almene boliger m.v. hjemler.

•••
profile photo
Profilside