14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 2475 af 17. december 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, og § 34 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. januar 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på samtlige private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre institutioner og pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Kapitel 2

Coronapas

§2 Definition på coronapas
Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der ved en PCR-test, jf. stk. 3, er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, jf. stk. 4, der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, eller

 • 5) nr. 1, 2, 3 eller 4 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 6 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 7 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-4, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 8 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 5, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

§3 Krav om coronapas
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal elever, kursister, deltagere og besøgende på forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser samt andre personer end ansatte med tilknytning til forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser kunne forevise et coronapas som en betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på en skole eller uddannelsesinstitution m.v., jf. dog § 4.

Stk. 2 Stk. 1, omfatter samtlige lokaler og lokaliteter, som skolen eller uddannelsesinstitutionen råder over.

§4 Undtagelser
§ 3, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 3) Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

 • 4) Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.

 • 5) Personer, hvor skolen eller institutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, jf. § 2, stk. 3, der er mindre end 14 dage gammelt.

Stk. 2 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 1, nr. 2.

§5 Mulighed for bortvisning
Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 3, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog § 4.

§6 Kontrol af coronapas og krav om skiltning
Det er en betingelse for, at en skole eller uddannelsesinstitution omfattet af § 3, stk. 1, kan modtage elever, kursister, deltagere og besøgende samt andre personer end ansatte med tilknytning til skolen eller uddannelsesinstitutionen, at skolen eller uddannelsesinstitutionen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at eleverne, kursisterne, deltagerne, de besøgende og andre personer end ansatte med tilknytning til skolen eller uddannelsesinstitutionen opfylder betingelsen i § 3, stk. 1, jf. dog § 4.

Stk. 2 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 3, stk. 1, skal på skolen eller uddannelsesinstitutionen opsætte informationsmateriale om kravet i § 3, stk. 1, og muligheden for bortvisning efter § 5.

Kapitel 3

Mundbind eller visir

§7 Definition på mundbind og visir
Ved mundbind forstås i denne bekendtgørelse engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i denne bekendtgørelse skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§8 Krav om mundbind eller visir
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, jf. dog §§ 12 og 13:

 • 1) Elever, kursister og deltagere, medmindre de

  • a) deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.,

  • b) alene er sammen med elever, kursister og deltagere fra deres stamklasse eller -hold eller på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie- og primærgruppe eller lignende, eller

  • c) aflægger prøve.

 • 2) Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere og besøgende ikke har adgang.  1. pkt. finder ikke anvendelse for lærere og undervisere m.v., der gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter samt prøveafholdelse i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.

Stk. 2 Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, som ikke gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser eller voksen- eller efteruddannelser, er ikke omfattet af stk. 1.

§9 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. § 7, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, jf. dog §§ 12 og 13.

§10 Ret til at bære mundbind eller visir
Personalet og andre personer tilknyttet institutionen i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. har ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller på skolen m.v.

§11 Personalet og andre personer tilknyttet uddannelsesinstitutionen på forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser, har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v.

§12 Undtagelser
Kravet om mundbind eller visir i § 8, stk. 1, og § 9, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken er i stand til at bære mundbind eller visir.

§13 Uanset § 8, stk. 1, og § 9 kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis det er nødvendigt, og der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelsen af medicin.

 • 3) Under samtale med personer der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsproblemer eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§14 Mulighed for bortvisning
Uddannelsesinstitutioner m.v. omfattet af § 8 kan bortvise elever, kursister, deltagere, oplægsholdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansatte ved den pågældende uddannelsesinstitution m.v., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter § 8, stk. 1, jf. dog §§ 12 og 13.

§15 Dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. omfattet af § 9 kan bortvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir, jf. dog §§ 12 og 13.

§16 Kontrol af mundbind eller visir og krav om skiltning
Uddannelsesinstitutioner m.v. efter § 8, stk. 1, og dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. efter § 9, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der må alene tillades adgang for elever, kursister, deltagere, oplægsholdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 8, stk. 1, jf. dog §§ 12 og 13.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 9, jf. dog §§ 12 og 13.

 • 3) Der skal i dagtilbuddene, grundskolerne, skolefritidsordningerne m.v. og på uddannelsesinstitutioner m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 8, stk. 1, og § 9 og om muligheden for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. §§ 14 og 15.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§17 Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2021, kl. 08.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 16. januar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 2316 af 8. december 2021 om krav om coronapas på ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside