14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler, lokaliteter og uddannelsesinstitutioner på Kirkeministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 16. januar 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 2483 af 18. december 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler, lokaliteter og uddannelsesinstitutioner på Kirkeministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, § 32, § 34, § 36, § 64 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. januar 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Arealkrav mv.

§1 Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde kravene i stk. 2 og 3.

Stk. 2 Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.

Stk. 3 Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, hvor mange deltagere der maksimalt må tillades adgang for, jf. stk. 2.

Stk. 4 Stk. 2 og 3 gælder ikke for videregående folkekirkelige uddannelser.

Kapitel 2

Definition på coronapas

§2 Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der ved en PCR-test, jf. stk. 3, er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, jf. stk. 4, der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, eller

 • 5) nr. 1, 2, 3 eller 4 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 6 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 7 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-4, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 8 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 5, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

§3 Krav om coronapas
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal deltagere ved gudstjenester, religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser, samt menighedsarrangementer kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4, samt §§ 5 og 16. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer udpeget af arrangøren, og som er tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”, jf. § 2, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

 • 1) Lokaler, der anvendes til afholdelse af gudstjenester og religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser, samt menighedsarrangementer, jf. dog stk. 3.

 • 2) Lokaliteter, der anvendes til afholdelse af gudstjenester og religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser, samt menighedsarrangementer, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for lokaler, jf. stk. 2, nr. 1, hvis den fysiske eller juridiske person, herunder offentlige myndighed, sikrer, at der opholder sig 100 eller færre deltagere i lokalet eller lokalerne samtidig.

Stk. 4 Stk. 1 finder ikke anvendelse for lokaliteter, jf. stk. 2, nr. 2, hvis den fysiske eller juridiske person, herunder offentlige myndighed, sikrer, at der opholder sig 1.000 eller færre deltagere på lokaliteten samtidig.

§4 På folkekirkens videregående uddannelser skal elever, studerende og besøgende samt andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kunne forevise et coronapas som betingelse for fysisk fremmøde på uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 5.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter samtlige lokaler og lokaliteter, som uddannelsesinstitutionen råder over.

§5 Undtagelser
§ 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 3) Elever, studerende og besøgende samt andre personer med tilknytning til en uddannelsesinstitution omfattet af § 4, stk. 1, hvor uddannelsesinstitutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, der er mindre end 14 dage gammelt.

Stk. 2 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 1, nr. 2.

§6 Mulighed for bortvisning
Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog § 5 og 16.

§7 Kontrol af coronapas
Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 3, stk. 2, skal sikre, at der alene tillades adgang for deltagere, der overholder kravet i § 3, stk. 1, jf. dog §§ 5 og 16.

Stk. 2 Det er en betingelse for, at uddannelsesinstitutionen kan modtage elever, studerende, besøgende samt andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen, at institutionen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at eleverne eller de studerende opfylder betingelsen i § 4, stk. 1, jf. dog §§ 5 og 16.

§8 Skiltning
Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler og lokaliteter omfattet af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, skal ved lokalerne og lokaliteterne opsætte informationsmateriale om kravet i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, og mulighed for bortvisning, jf. § 6.

Kapitel 3

Krav om mundbind

§9 Krav om mundbind i lokaler, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende og deltagere på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 11-13.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende og deltagere.  1. pkt. omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Stk. 3 Besøgende og deltagere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, kan bortvises, jf. dog §§ 11-13.

§10 Krav om mundbind på videregående uddannelsesinstitutioner i folkekirken
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og folkekirkens kirkemusikskoler have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på uddannelsesinstitutionen:

 • 1) Elever, kursister, deltagere og studerende, medmindre de

  • a) deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, prøvesale m.v.,

  • b) alene er sammen med elever, kursister, deltagere eller studerende fra deres stamklasse eller -hold, eller

  • c) aflægger prøve.

 • 2) Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang.  1. pkt. finder ikke anvendelse for lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, prøvesale m.v.

Stk. 2 Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner, som ikke gennemfører uddannelsestilbud, er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutioner omfattet af stk. 1 kan bortvise elever, kursister, deltagere, studerende, oplægsholdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende uddannelsesinstitution m.v., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 4 Personalet og andre personer tilknyttet de i stk. 1 nævnte uddannelsesinstitutioner har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på uddannelsesinstitutionen.

§11 Undtagelser til krav om mundbind eller visir
Kravet om mundbind eller visir i § 9, stk. 1, finder ikke anvendelse, når den besøgende eller deltagende sidder ned.

Stk. 2 Kravet om mundbind eller visir i § 9, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse for forkyndere, medvirkende, optrædende og udøvere under gennemførelse af gudstjenester, religiøse handlinger eller menighedsarrangementer.

§12 Kravet om mundbind eller visir i § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken er i stand til at bære mundbind eller visir.

§13 Uanset § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis det er nødvendigt, og der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§14 Definition af mundbind og visir
Ved mundbind forstås i §§ 9 og 10 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i §§ 9 og 10 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§15 Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken, der har rådighed over lokaler omfattet af § 9, stk. 1, og uddannelsesinstitutioner omfattet af § 10, stk. 1, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne og på uddannelsesinstitutionerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 9, stk. 3 og § 10, stk. 3.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende og deltagere, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 9, stk. 1, jf. dog §§ 11-13.

 • 3) Der må alene tillades adgang for elever, kursister, deltagere og studerende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 10, stk. 1, nr. 1, jf. dog §§ 12 og 13.

 • 4) Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne omfattet af § 9, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 9, stk. 2, jf. dog § 11-13.

 • 5) Det skal sikres, at lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet uddannelsesinstitutioner omfattet af § 10, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 10, stk. 1, nr. 2, jf. dog §§ 12 og 13.

Kapitel 4

Generelle undtagelser

§16 Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke i forbindelse med politiske meningstilkendegivelser.

Kapitel 5

Håndhævelses- og straffebestemmelser

§17 Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt § 1, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde disse bestemmelser, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet eller lokaliteten lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Stk. 2 Politidirektørens påbud efter stk. 1 kan påklages til rigspolitichefen, men ikke til kirkeministeren.

Stk. 3 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over påbud efter stk. 1 kan ikke påklages til justitsministeren.

§18 Strafbestemmelse
Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler eller lokaliteter omfattet af § 3, stk. 2, § 4, stk. 1, eller § 9, stk. 1, efter at være blevet bortvist, jf. § 6 og § 9, stk. 3, i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager af kravet om coronapas, jf. § 7, og af kravet om mundbind eller visir, jf. § 15, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§19 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2021, kl. 8.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 16. januar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 2334 af 8. december 2021 om krav om coronapas på Kirkeministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside