14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 14. juni 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 954 af 20. maj 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, § 32, § 36, § 64 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. juni 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Restriktioner for lokaler og lokaliteter

§1 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, herunder museer, kunsthaller, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, arkiver, kultur-, aktivitets- og medborgerhuse, aftenskoler, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet, idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, lokaler i stadions, foreningslokaler samt lokaler i zoologiske anlæg, akvarier og lignende, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer og lignende.

 • 2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for besøgende, brugere, tilskuere og lignende at holde afstand til hinanden.

 • 3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 5) Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende, brugere, tilskuere og lignende.

Stk. 2 Gulvarealet nævnt i stk. 1, nr. 1, opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.

Stk. 3 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler og lokaliteter, der anvendes til arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor tilskuere eller publikum i al væsentlighed sidder ned på faste pladser, skal sikre, at tilskuere og publikum har retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Ligeledes skal det sikres, at der fremad, bagud og til siden skal være minimum 1 meters afstand eller mindst ét sædes afstand imellem hver siddende tilskuer eller publikummer. 2. pkt. gælder ikke for personer fra samme husstand eller tilsvarende nære kontakter. Medfører et tomt sæde mellem to tilskuere eller publikummer ikke, at der er 1 meter imellem disse, skal den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for arrangementet, iværksætte supplerende smitteforebyggende tiltag, herunder sikre, at der er øget adgang til vand og sæbe eller hånddesinfektion, at der er behørig ventilation i lokalet, og at det er muligt for tilskuere og publikummer at holde afstand til hinanden.

Kapitel 2

Påbud og tilsyn m.v.

§2 Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt § 1, stk. 1, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde bestemmelsen, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Stk. 2 Politidirektørens påbud efter stk. 1 kan påklages til rigspolitichefen, men ikke til kulturministeren.

Stk. 3 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over påbud efter stk. 1 kan ikke påklages til justitsministeren.

§3 Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet kan påse, at reglerne i § 1 overholdes, herunder vejlede om reglerne.

Kapitel 3

Lokale midlertidige lukninger

§4 Kommunalbestyrelsen kan meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunens påbud ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter epidemilovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 8.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 300 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, og hvor der i de seneste syv dage er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19, jf. dog stk. 8. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i et sogn, hvor der er en incidens på mindst 600 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, i de seneste syv dage er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19 og er en positivprocent på testresultater for covid-19 på mindst 3, jf. dog stk. 8. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelserne i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed efter høring af kommunalbestyrelsen vurderer, at konkrete lokaler eller lokaliteter skal holde lukket for offentligheden, når disse er beliggende i sogne, der grænser op til sogne omfattet af påbud efter stk. 3, jf. dog stk. 8. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 5 Påbud efter stk. 1-4 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, jf. dog stk. 6:

 • 1) Lokaler og lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder zoologiske anlæg, akvarier og lignende, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, arkiver, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler samt grundkurser på kunstområdet.

 • 2) Lokaler, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, lokaler i stadions og foreningslokaler.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsens påbud i medfør af stk. 1-4 omfatter ikke følgende:

 • 1) Lokaler omfattet af stk. 5, nr. 2, i det omfang der udøves nødvendig genoptræning af personer, jf. dog § 1.

 • 2) Biblioteker må holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

 • 3) Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 7 Kommunalbestyrelsens påbud i medfør af stk. 1 skal inden for to dage forelægges for Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, om der er grundlag for at udstede et påbud i medfør af epidemilovens § 31, stk. 1. Har kommunalbestyrelsen udstedt et påbud, der omfatter lokaler og lokaliteter, der ligger uden for Styrelsen for Patientsikkerheds kompetence efter epidemilovens § 31, stk. 1, skal Styrelsen for Patientsikkerhed indstille til kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang det kommunalt udstedte påbud bør opretholdes.

Stk. 8 Har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud efter epidemilovens § 31, stk. 1, omfatter kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-4 ikke de lokaler og lokaliteter, der er omfattet af styrelsens påbud.

Stk. 9 Kommunalbestyrelsen offentliggør påbud efter stk. 1-4.

Stk. 10 Kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§5 Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, om påbud efter § 4, stk. 2-4 skal ophæves for konkrete lokaler og lokaliteter omfattet af § 4, stk. 5, der ikke er i direkte risiko for påvirkning af smitte.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 4, stk. 1, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 4, stk. 7, vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen i de seneste syv dage er under den i § 4, stk. 1, nævnte incidensgrænse.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 4, stk. 2, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter stk. 1 vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen for konkrete lokaler og lokaliteter, eller når kommunen i de seneste syv dage er under incidensgrænsen nævnt i § 4, stk. 2, eller har færre end 20 smittetilfælde med covid-19.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 4, stk. 3 eller 4, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter stk. 1 vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når der i det sogn, der er omfattet af påbud efter § 4, stk. 3, i de seneste syv dage er en incidens på færre end 600 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, færre end 20 smittetilfælde med covid-19 eller en positivprocent på testresultater for covid-19 på mindre end 3.

Kapitel 4

Krav om mundbind eller visir

§6 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler omfattet af stk. 2, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 7, 9 og 10.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter følgende lokaler:

 • 1) Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, kultur-, aktivitets- og medborgerhuse, biblioteker, arkiver, teatre, spillesteder og biografer samt lokaler beliggende i zoologiske anlæg, akvarier og lignende.

 • 2) Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

 • 3) Lokaler i stadions, hvor der afvikles fodboldkampe, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.

Stk. 3 Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende, brugere, tilskuere og lignende.  1. pkt. omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Stk. 4 Undlader besøgende, brugere, tilskuere og lignende at bære mundbind eller visir efter stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog §§ 7, 9 og 10.

§7 Kravet om mundbind eller visir i § 6, stk. 1, finder ikke anvendelse, når den besøgende, brugeren, tilskueren og lignende sidder ned.

Stk. 2 Kravet om mundbind eller visir i § 6, stk. 1 og stk. 3, finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet, fritidsaktivitet eller foreningsaktivitet.

§8 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet, m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen m.v., jf. dog §§ 9 og 10:

 • 1) Elever, kursister, deltagere og studerende, medmindre de

  • a) deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, prøvesale m.v.,

  • b) alene er sammen med elever, kursister, deltagere eller studerende fra deres stamklasse eller -hold, eller

  • c) aflægger prøve.

 • 2) Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende institution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang.  1. pkt. finder ikke anvendelse for lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, klinikker, prøvesale, m.v.

 • 3) Besøgende.

Stk. 2 Institutioner m.v. omfattet af stk. 1 kan bortvise elever, kursister, deltagere, studerende, oplægsholdere og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende institution m.v. og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

Stk. 3 Personalet og andre personer tilknyttet institutioner omfattet af stk. 1, har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen m.v.

§9 Kravet om mundbind eller visir i § 6, stk. 1 og 3, og § 8, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§10 Uanset § 6, stk. 1 og 3, og § 8, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§11 Ved mundbind forstås i §§ 6 og 8 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i §§ 6 og 8 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§12 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler omfattet af § 6, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 6, stk. 1 og 3, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 6, stk. 4.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, brugere, tilskuere og lignende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 6, stk. 1, jf. dog nr. 3 og §§ 7, 9 og 10.

 • 3) På biblioteker samt i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organisereret af foreninger, kan kontrol af, om besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, jf. § 6, stk. 1, dog ske ved brug af stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol efter 1. pkt. forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

 • 4) Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne omfattet af § 6, stk. 2, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 6, stk. 3, jf. dog § 7, stk. 2, og §§ 9 og 10.

Stk. 2 Institutioner omfattet af § 8, stk. 1, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne på institutionerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. § 8, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 8, stk. 2.

 • 2) Der må alene tillades adgang for elever, kursister, deltagere og studerende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 8, stk. 1, nr. 1, jf. dog §§ 9 og 10. Der må alene tillades adgang for andre personer og besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 8, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. dog §§ 9 og 10.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere, besøgende og andre personer overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. dog §§ 9 og 10.

Kapitel 5

Krav om coronapas

§13 Ved et coronapas forstås dokumentation for,

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, eller

 • 5) nr. 1, 2, 3 eller 4 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elemeter på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 6 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 7 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-4, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 8 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 5, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

§14 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, brugere, tilskuere og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog § 15. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”, jf. § 13, stk. 1, nr. 5. Besøgende mv. på biblioteker og i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, skal kunne forevise et coronapas ved stikprøvekontrol, jf. § 17, nr. 3.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

 • 1) Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, kultur-, aktivitets- og medborgerhuse, grundkurser på kunstområdet, aftenskoler, musik- og kulturskoler, Folkeuniversitetet, biblioteker, arkiver, teatre, spillesteder og biografer.

 • 2) Lokaler og lokaliteter i zoologiske anlæg, akvarier og lignende.

 • 3) Lokaler, hvor der udøves forenings-, fritids- og idrætsaktiviteter, herunder idrætshaller, svømmehaller og træningscentre, foreningslokaler og lignende.

 • 4) Stadions, hvor der afvikles fodboldkampe, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.  1. pkt. omfatter både lokaler og lokaliteter.

 • 5) Lokaliteter, hvor der afvikles idrætsarrangementer eller motionsevents, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

§15 § 14, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.

 • 3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

 • 4) Børn og unge under 18 år på, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet og aftenskoler, jf. § 14, stk. 2, nr. 1.

 • 5) Børn og unge under 18 år i forbindelse med udøvelse af forenings-, fritids- og idrætsaktiviteter, jf. § 14, stk. 2, nr. 3.

§16 Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 14, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog § 15.

§17 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 14, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal ved lokalerne eller lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet i § 14, stk. 1, og muligheden for bortvisning efter § 16.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, brugere, tilskuere og lignende, der overholder kravet i § 14, stk. 1, jf. dog nr. 3 og § 15.

 • 3) På biblioteker samt i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, kan kontrol af coronapas, jf. § 14, stk. 1, dog ske ved brug af stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol efter 1. pkt. forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Kapitel 6

Covid-19 test, testkapacitet, supervision, selvpodning m.v. på daghøjskoler, der opfylder betingelserne i folkeoplysningslovens paragraf 45 a

§18 Daghøjskoler er underlagt de regler for covid-19 test, der gælder efter §§ 3-9 i bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, herunder krav om etablering af testkapacitet, supervision, selvpodning m.v.

Kapitel 7

Generelle undtagelser

§19 Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 § 1 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1, driver eller er ansat i.  1. pkt. gælder ikke for kosmetisk behandling, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling.

Stk. 4 Bekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Bekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§20 Med bøde straffes:

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler omfattet af § 6, stk. 2, eller lokaler eller en lokalitet omfattet af § 14, stk. 2, efter at være blevet bortvist, jf. § 6, stk. 4, og § 16 i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager i medfør af § 12, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller § 17, nr. 2 eller 3.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§21 Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 18. juni 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 811 af 5. maj 2021 om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

Stk. 4 Daghøjskoler skal, jf. § 18, have etableret kapacitet efter § 4 i bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutionerne på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 til superviseret selvpodning senest den 17. juni 2021.

profile photo
Profilside