14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 966 af 28. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Første gang en revisor, der er etableret i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz i henhold til aftale, som EU har indgået med Schweiz, agter midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer her i landet, jf. lovens § 11, stk. 1, skal den pågældende før påbegyndelsen heraf indgive skriftlig anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Med anmeldelsen skal følge:

  • 1) dokumentation for anmelderens nationalitet, og

  • 2) attestation for, at anmelderen er lovligt etableret i et af de i stk. 1 nævnte lande for dér at udøve den pågældende virksomhed, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke er forbudt anmelderen at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt.

•••

Stk. 3 Finder styrelsen, at en fejl eller mangel ved anmeldelsen kan afhjælpes, fastsætter Erhvervsstyrelsen en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, skal styrelsen nægte at optage anmelderen i registret. Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om nægtelsen og om grunden hertil.

•••
profile photo
Profilside