14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 553 af 01. juni 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

I medfør af § 43, stk. 2 og 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, og § 7, stk. 2, og § 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013 om finansielle rådgivere, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomheder:

 • 1) Danske og udenlandske finansielle virksomheder, som formidler køb af investeringsprodukter til detailkunder her i landet, herunder gennem filialetablering.

 • 2) Danske og udenlandske investeringsrådgivere, som udøver investeringsrådgivning til detailinvestorer her i landet, herunder gennem filialetablering.

 • 3) Finansielle rådgivere.

§2 Ved investeringsprodukter forstås:

 • 1) Instrumenter, jf. bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Indskud i pengeinstitutter, hvor et afkast afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver.

 • 3) Garantbeviser.

 • 4) Andelsbeviser.

 • 5) Pantebreve.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på aftaler om diskretionær porteføljepleje, puljeordninger og værdipapirhandel med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO’er), særligt dækkede obligationer (SDO’er) eller pantebreve, når værdipapirhandlen sker i tilknytning til og som forudsætning for udførelse af kunders optagelse, indfrielse eller omlægning af et lån med pant i fast ejendom.

§3 Mærkning
En finansiel virksomhed, der formidler køb af investeringsprodukter til detailkunder, skal oplyse om risikomærkning af typer af investeringsprodukter, som den formidler eller yder investeringsrådgivning om.

Stk. 2 En finansiel virksomhed, en investeringsrådgiver og en finansiel rådgiver skal, når der ydes investeringsrådgivning, senest på tidspunktet for ordreafgivelsen give en detailkunde oplysninger om risikomærkning af den type af investeringsprodukt, som ordren vedrører, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Oplysningerne om mærkningen skal gives på papir eller andet varigt medium. 1. og 2. punktum finder ikke anvendelse, hvis kunden tidligere har modtaget oplysningerne om produktet, og produktet ikke har ændret sig. I disse tilfælde skal den finansielle virksomhed stille information om produkttypens risikomærkning til rådighed for kunden.

Stk. 3 Formidler en finansiel virksomhed køb af investeringsprodukter via en elektronisk handelsplatform, eller tager en detailkunde uopfordret kontakt til en finansiel virksomhed og anmoder den finansielle virksomhed om at udføre en ordre, er den finansielle virksomhed ikke forpligtet til at give kunden oplysninger om risikomærkning, jf. stk. 1 og 2. Den finansielle virksomhed skal i disse tilfælde stille information om produkttypens risikomærkning til rådighed for kunden.

§4 Et investeringsprodukt skal inddeles i 3 risikokategorier: grøn, gul eller rød, jf. stk. 2-4.

Stk. 2 Et investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Stk. 3 Et investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Stk. 4 Et investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue.

Stk. 5 Det fremgår af bilag 1 hvilke typer af investeringsprodukter, der indgår i henholdsvis kategori grøn, gul og rød.

§5 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 3, stk. 2 og 3, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning af investeringsprodukter ophæves.

profile photo
Profilside