14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 36 af 13. januar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

I medfør af § 1, stk. 2, og § 5, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 17. april 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bemyndigelse
Styrelsen for Patientsikkerhed bemyndiges til at varetage beføjelserne nævnt i § 5, stk. 1 og 2, og til at varetage forpligtelsen til at yde vejledning efter § 20 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed har i forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (covid-19) ansvaret for smitteopsporing og tager som led i varetagelsen af denne opgave kontakt til borgere, der er smittede med covid-19, med rådgivning og vejledning i forbindelse med isolation og opsporing af nære kontakter, samt tilbud om hjælp til opsporing og orientering af nære kontakter.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen bistår efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed med at yde rådgivning af borgere om isolation og opsporing af nære kontakter.

Stk. 4 Udbetaling Danmark bistår Styrelsen for Patient-sikkerhed med smitteopsporing, jf. stk. 2. De nærmere vilkår for bistanden aftales mellem parterne. Udbetaling Danmark leverer bistanden på omkostningsdækket basis. Udbetaling Danmark udfører bistanden som databehandler for Styrelsen for Patientsikkerhed som dataansvarlig. Udbetaling Danmarks opgaver i henhold til aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed varetages med administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§2 Undersøgelse
Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge af en sundhedsperson, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (covid-19), at lade sig undersøge.

Stk. 2 Efterkommes påbuddet ikke, kan den pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed fremstilles for en sundhedsperson til undersøgelse.

Stk. 3 Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar, jf. § 6, stk. 1, i sundhedsloven.

§3 Indlæggelse
Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (covid-19), at lade sig indlægge.

Stk. 2 Efterkommes påbuddet ikke, kan den pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed tvangsindlægges på et sygehus eller i anden egnet facilitet.

Stk. 3 Regionsrådet anviser et sygehus eller anden egnet facilitet.

§4 Isolation
Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig isolere i en egnet facilitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (covid-19), at lade sig isolere.

Stk. 2 Efterkommes påbuddet ikke, kan politiet om nødvendigt og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed yde bistand til isolation af den pågældende.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed anviser i samråd med regionsrådet en egnet facilitet.

§5 Tvangsmæssig behandling
Styrelsen for Patientsikkerhed kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, jf. § 5, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (covid-19), at lade sig tvangsmæssigt behandle.

Stk. 2 Politiet kan om nødvendigt og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed yde bistand til gennemførelsen af den tvangsmæssige behandling.

§6 Vejledningspligt
Har et påbud efter § 5, stk. 1, eller en beslutning om iværksættelse af tvangsmæssig behandling efter § 5, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme karakter af frihedsberøvelse, skal Styrelsen for Patientsikkerhed give personen omfattet heraf vejledning om adgang til domstolsprøvelse efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, jf. § 20 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 368 af 4. april 2020 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

profile photo
Profilside